• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Programování v Delphi

Kód předmětu: FSI-0PD
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Programování v jazyce Pascal, objektově orientovaného programování, tvorba vlastních aplikací, práce s datovými soubory.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalosti jazyka Pascal
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět by měl posluchače seznámit s programovacími technikami prostředí Delphi 7, vysvětlit principy objektově orientovaného programování, naučit pracovat s datovými soubory (binárními i textovými) a vyvíjet jednoduché aplikace.
Doporučená nebo povinná literatura:
Martišek, D.: Algoritmizace a programování v Delphi, Littera, Brno 2007, p. 232
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
zápočet - tvorba vlastní aplikace
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti programování, které mohou posluchači využit pro tvorbu především matematických aplikací.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Nahrazení zameškané výuky je možné absolvováním testu.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 39 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Osnova: 1. Opakování základů programovacího jazyka Pascal
( proměnné, konstanty, typy, příkazy, podmínky, cykly, procedury, funkce..... )
2. Objektově orientované programování
( objekty, struktura objektu, definice procedur a funkcí )
3. Práce se soubory
( čtení, zápis, mazání, tvorba adresářů .... )
4. Práce s formuláři
( menu, typy formulářů, procedura Showmodal.... )
5. Komponenty DELPHI
( Button, BitBtn, SpeedButton, CheckBox, RadioButton, StringGrid, Edit, Memo ...... )
6. Dynamické promenné
( pole, práce s poly, procedura Move ..... )
7. Komponenta Image
( Bitmap, Canvas, vykresování grafů, práce s obrazem ..... )
8. Práce s textovým souborem
( načtení dat a jejich zpracování...... )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
9. Instalace komponent
( tvorba vlastní komponenty )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
10. Užití instalátoru InstallShield
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
11. Instalace DLL knihoven
( tvorba vlastní DLL knihovny )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
12. Spouštění jinch aplikací
( zjištění běžící aplikace ..... )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
13. Dokončení vlastního projektu v Delphi

Zařazení předmětu ve studijních programech