• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Vybrané kapitoly z matematiky

Kód předmětu: FSI-0KM
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Předmět Vybrané kapitoly z matematiky umožňuje studentům získat znalosti z těch partií středoškolské matematiky, které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí prvního semestru úvodního kursu matematiky.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Požadují se znalosti středoškolské matematiky.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Řešení rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, analytická geometrie, kuželosečky, goniometrie, elementární funkce a jejich grafy, základy diferenciálního počtu. Výuka se v tomto předmětu přizpůsobuje látce probírané v úvodním semestru základního kursu matematiky a dále požadavkům studentů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Kříž, J., Křížová, H.: Matematika- vybrané statě k zahájení studia na strojní fakultě (skriptum VUT)
Děmidovič B. P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy
Rektorys K. a spol.: Přehled užité matematiky I,II (SNTL, 1988)
Eliáš J., Horváth J., Kajan J. : Zbierka úloh z vyššej matematiky I, II, III, IV (Alfa Bratislava, 1985)
Eliáš J., Horváth J., Kajan J. : Zbierka úloh z vyššej matematiky I, II, III, IV (Alfa Bratislava, 1985)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je zopakování, doplnění a prohloubení těch partií středoškolské matematiky, které působí studentům největší potíže v prvním ročníku studia na FSI. Absolvování tohoto předmětu by mělo posluchačům výrazně usnadnit přechod ze střední školy na vysokou včetně úspěšného složení zápočtových testů z matematiky v prvním semestru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Základní rozvrhovou jednotkou je přednáška, přičemž účast na přednáškách je doporučená.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Jiří Klaška, Dr.
doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
Osnova: 1. týden: rozklad kvadratického trojčlenu na součin, řešení nerovnic
2. týden: rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
3. týden: goniometrie, goniometrické rovnice
4. týden: mocniny, exponenciální rovnice
5. týden: logaritmy, logaritnické rovnice
6. týden: kuželosečky
7. týden: analytická geometrie
8. týden: soustavy lineárních rovnic
9. týden: iracionální rovnice a nerovnice
10. týden: elementární funkce a jejich grafy
11. týden: derivace funkce
12. týden: limita funkce
13. týden: průběh funkce

Zařazení předmětu ve studijních programech