• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Multimediální služby

Kód předmětu: FEKT-BMDS
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti se seznámí s návrhem a provozováním multimediálních komunikačních služeb, dále s měřením parametrů multimediálního přenosu současných přenosových sítích, službami VoIP, videokonference, IPTV.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět Multimediální služby je rozdělen do tří částí. První část je zaměřena na síťové technologie a přenos multimediálních dat sítí Internet. Konkrétně se studenti seznámí se základy směrování v IP sítích, s možnosti vysílání na skupinovou adresu (MULTICAST), se základy pro zajištění kvality služeb. Zvláštní pozornost je zaměřena na protokoly aplikační vrstvy modelu TCP/IP, které jsou používané pro přenos a kontrolu multimediálních dat. V druhé části předmětu se studenti detailně seznámí se současnými technologiemi využívanými při videokonferencích a internetové telefonii. Výuka je zaměřena zejména na podrobnou analýzu standardu H.323 a standardu SIP. Poslední část předmětu je orientovaná na kompresní algoritmy obrazových a zvukových dat. Konkrétně se jedná o popis standardů JPEG, H.26x, MPEG-x a řečových kodeků G-7xx.
Doporučená nebo povinná literatura:
ČÍKA, P. Multimediální služby. Skriptum VUT v Brně. 2012, ISBN: 978-80-214-4443- 0. (CS)
DAVIDSON, Jonathan, et al. Voice over IP Fundamentals. Indianopolis : Cisco Press, 2007. 394 s. (EN)
JACK, Keith. Video Demystified. 4th Edition. Oxford : Elsevier, 2005. 927 s. (EN)
FIRESTONE, Scott; RAMALINGAM, Thiya; FRY, Steve. Voice and Video Conferencing Fundamentals. Indianopolis : Cisco Press, 2007. 376 s. (EN)
ČÍKA, P. Přenos a komprese audio-video dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO (skripta). 2014. ISBN: 978-80-214-5061- 5.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.
Způsob a kritéria hodnocení:
Bodové hodnocení podle doporučení RSP FEKT VUT v Brně (max. 100 bodů). Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Úvodní přednáška, základy jazyku JAVA.
2. Java FX - multimediální aplikace
3. Přenos multimediálních dat v paketových sítích - I (Síťový model ISO-OSI, jeho souvislost se síťovým modelem TCP/IP, síťový model TCP/IP - vrstva síťového rozhraní, síťová vrstva - směrování) .
4. Přenos multimediálních dat v paketových sítích - II (Síťový model TCP/IP, síťová vrstva - skupinové vysílání (multicast), kvalita služeb QoS (Intserv, Diffserv)).
5. Přenos multimediálních dat v paketových sítích - III (Síťový model TCP/IP, transportní vrstva - protokol TCP a UDP, aplikační vrstva - protokoly RTP, RTSP, RTCP, SDP, SAP)
6. Obousměrná audiovizuální komunikace v reálném čase I (Videokonference - základní koncepce, standard H.323)
7. Obousměrná audiovizuální komunikace v reálném čase II (VoIP (Voice over Internet Protocol), protokol SIP (Session Initiation Protocol) - architektura, základní komunikace).
8. Obousměrná audiovisuální komunikace v reálném čase III (Protokol SIP - pokročilé metody).
9. Komprese statických bitmapových obrazů (Vlastnosti bitmapových obrazů - vlastnosti lidského zrakového systému, kompresní standard JPEG (Joint Picture Expert Group) JPEG 2000).
10. Komprese videa I (Rodina standardů MPEG (Motion Picture Expert Group)).
11. Komprese videa II (Možnosti přenosu audio/video dat dle standardu MPEG (IPTV, DVB), Program Stream vs. Transport Stream), interaktivní služby dle standardu HBBTV.
12. Komprese videa III (Rodina standardů H.26x).
13. Komprese audia a řečových signálů (kodeky G.7xx, kodek MPEG-1 Audio, kodeky CELP).
Cíl:
Cílem předmětu je poskytnout studentům jak praktické zkušenosti tak i základní teoretické znalosti o multimediálních komunikančích službách v současných přenosových sítích.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. Petr Číka, Ph.D.
Laboratorní cvičení: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Petr Číka, Ph.D.
Ing. David Smékal

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech