• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Parametrické modelování a vizualizace

Kód předmětu: FSI-ZM2
Akademický rok: 2014/2015
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1, 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají znalosti a zkušenosti s vizualizací návrhů v prostředí virtuální reality v CAD modeláři Creo Parametric. Zvládnou vytváření pokročilých 3D modelů a sestav, toleranční analýzy včetně jednoduché a kinematické a dynamické analýzy. Získají zkušenosti s využitím nástrojů 3DVIA Composer a tvorbou montážních postupů a prezentační grafiky.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokládají se základní znalosti z oblasti CAD systémů, znalosti parametrického modelování (Inventor, Catia, Rhinoceros).
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti se seznámí s možnostmi pokročilé vizualizace návrhových dat pomocí virtuální reality a s moderními nástroji pro tvorbu a prezentaci 2D and 3D technické dokumentace. V praktické části výuky se seznámí s programovým prostředím Creo Parametric a jednoduchými nástroji pro toleranční, kinematické a dynamické analýzy. Vyzkouší si práci v prostředí virtuální reality. Dále se seznámí s programovým prostředím 3DVIA Composer pro tvorbu interaktivní technické dokumentace.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt "Studio digitálního sochařství a nových médií", reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Doporučená nebo povinná literatura:
Moderní počítačová grafika, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel, Jiří Žára, 2. vydání, EAN:9788025104545.Počet stran:608 stran, COMPUTER PRESS.
Sham Tickoo, Creo Parametric 1.0 for Designers, CADCIM Technologies, 2012, 978-1936646128
HUGHES, John F. Computer graphics: principles and practice. 3rd ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2013. ISBN 978-0-321-39952-6.
IT CAD, časopis o CAx technologiích, vychází 6 × ročně, CCB, spol. s r. o.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních, vytvoření modelu zadané součásti, úspěšné složení závěrečného testu v 5. (nebo 6.) týdnu. Test prověřuje osvojení znalostí získaných na přednáškách, je orientován především na oblast virtuálního prototypování, počítačové grafiky a digitálních technologií v návrhovém procesu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Seznámit studenty s možnostmi pokročilé prezentace návrhových dat pomocí virtuální reality a s možnostmi moderních nástrojů pro tvorbu interaktivní technické dokumentace a prezentačních výstupů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Maximálně 2 omluvené absence jsou tolerovány bez nutnosti náhrady. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 6 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Osnova: 1. Virtuální realita - základní rozdělení, avatar, prostředí.
2. Stereoskopická projekce, typy polarizace, aktivní a pasivní projekce.
3. Systém Conduit, softwarové aplikace.
4. Vstupní zařízení, motion capture.
5. Stereoskopická fotografie.
6. Průmyslové aplikace.
Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Michal Šuranský
Osnova: Blok 1
1. SolidWorks - grafické prostředí a způsoby ovládání, objemové modelování.
2. SolidWorks - tvorba sestav.
3. SolidWorks - výkresová dokumentace.
4. SolidWorks - práce s polygonálními daty

Blok 2
1. Creo (PTC)- grafické prostředí a způsoby ovládání, objemové modelování.
2. Creo (PTC)- tvorba sestav.
3. Creo (PTC)- výkresová dokumentace.
4. Creo (PTC)- práce s polygonálními daty

Zařazení předmětu ve studijních programech