• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Chemie makromolekulárních materiálů


Zkratka: DPCO_MCH
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Makromolekulární chemie
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 13.10.2010
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem je získání nových, unikátních poznatků o vztazích mezi způsobem syntézy polymerních materiálů, jejich strukturou a fyzikálně chemickými vlastnostmi a nalezení způsobů, jak metodami přípravy řídit strukturu a funkce homogenních a heterogenních polymerních materiálů na jednotlivých rozměrových úrovních struktury a tím dosáhnout žádoucích vlastností. Dalším cílem je i rozvoj nových metod simulace a modelování vztahů mezi strukturou a vlastnostmi homogenních a heterogenních polymerních materiálů metodami molekulární dynamiky na molekulární úrovni a metodami fyziky kontinua na mikro- a makroskopické úrovni jakož mezních stavů heterogenních a neizotropních polymerních systémů.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent zvládá teoretické základy oboru, kterými jsou rozšířené základy kinetiky a mechanismů polymerací a polymeranalogových reakcí včetně vzniku fyzikálních a chemických sítí, termodynamiky polymerů a jejich směsí a roztoků, chemie povrchů tuhých polymerů, fyziky a mechaniky tuhých polymerů a základy adheze v heterogenních polymerních soustavách a kompozitech. Absolvent dokáže v oblasti přípravy, resp. modifikace polymerů tvůrčím způsobem aplikovat znalosti organických syntéz a strukturní analýzy a je připraven řešit vývoj speciálních polymerů, směsí a polymerních matric pro kompozitní materiály syntézní cestou. Absolvent dokáže samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce. Nadstavbové znalosti absolventů nad teoretické základy oboru se liší podle typu projektu, který v rámci DSP řeší.
Výraznou specifikou DSP MCH na FCH VUT v Brně je zaměření na heterogenní polymerní systémy, jako jsou polymerní směsi, kompozity a v poslední době i nano-strukturované heterogenní polymerní systémy.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent DSP MCH dokáže v oblasti přípravy, resp. modifikace polymerů tvůrčím způsobem aplikovat znalosti pokročilých organických syntéz a strukturní analýzy a je připraven řešit vývoj speciálních polymerů, směsí a polymerních matric pro kompozitní materiály syntézní cestou. Absolvent dokáže samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce. Nadstavbové znalosti absolventů nad teoretické základy oboru se liší podle typu projektu, který v rámci doktorského studia řeší.
Garant oboru: prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Modifikace poly(3-hydroxybutyrátu) reaktivní extruzí

  Školitel: Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.
 2. Tuhé pěny na bázi PLA

  Školitel: Petrůj Jaroslav, doc. RNDr., CSc.
 3. Vliv kompatibilizace polylaktidu s polyolefiny na morfologii a mechanické vlastnosti směsí

  Práce se bude zabývat porovnáváním různých typů kompatibilizátorů na morfologii vybraných referenčních směsí polylaktidu s polyolefiny (polypropylen, polyetylen). Současně budou hodnoceny pevnostní a houževnatostní charakteristiky výsledných směsí. Program bude rovněž zahrnovat posouzení změn studovaných vlastností vlivem působení tepelného a světelného namáhání vybraných směsí.

  Školitel: Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-DCO_FCO Fyzikální chemie polymerů II cs  0? zimní P drzk   ano
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-DCO_FPO Fyzika polymerů II cs  0? celoroční P drzk   ano
FCH-DCO_KOM Kompozity II cs  0? celoroční P drzk   ano
FCH-DCO_PBM Polymerní biomateriály cs  0? celoroční P drzk   ano

Volitelný
FCH-MAA_BPA Biopolymers Properties and Applications en  0? celoroční V zk   ano