• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Chemie pro medicínské aplikace


Zkratka: NPCO_MA
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Chemie pro medicínské aplikace
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 3.3.2014
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Navazující magisterký studijní program Chemie pro medicínské aplikace navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní obor programu Chemie a chemické technologie akreditovaný na Fakultě chemické VUT v Brně. Nový navazující program je koncipován tak, aby absolventi byli schopni prohloubit dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti tak, aby byli připraveni na kvalifikované uplatnění v praxi na místech výzkumných a vývojových pracovníků, středního a vyššího managementu a řídících pracovníků biomedicínských a farmakologických výrob.
Cílem navazujícího programu Chemie pro medicínské aplikace (CHMA) je vyprofilovat absolventa pro moderní a perspektivní směry chemického, farmaceutického, biomedicínského nebo biotechnologického průmyslu, výzkumu a vývoje. Obor má výrazný multidisciplinární charakter, proto zahrnuje vzdělávání posluchačů jak v základních chemických disciplínách, tak i v řadě biotechnologických, biologických a inženýrských předmětů. Komplexní charakter oboru klade důraz na široký interdisciplinární teoretický i praktický základ doplněný nezbytnou jazykovou přípravou, výchovu k týmové práci a výrazným posílením projektové výuky, přičmež současně podporuje schopnost samostatně a flexibilně řešit konkrétní problémy dynamicky se rozvíjejícího oboru.
Klíčové výsledky učení:
Nový navazující program rozšiřuje vzdělávání získané v bakalářském stupni a kromě solidního pokročilého chemického vzdělání poskytuje též interdisciplinární přípravu v předmětech potřebných pro praktické zvládnutí vybraných medicínských aplikací na inženýrské úrovni. Ty představují pochopení struktury, metody analýzy a výrobu různých typů funkčních mikro- a nanosystémů na základě inspirací přírodními strukturami a procesy. Aplikace chemických základů v biomedicíně a biotechnologiích zahrnují následující základní oblasti: produkci, strukturu a funkci moderních medicínsky využitelných materiálů (včetně bioprodukce), řízení inženýrských a bioinženýrských procesů na mikro- a nanoúrovni a dále rozvoj metod k charakterizaci produktů a struktur (moderní instrumentální metody, mikroskopické techniky apod.). Pro zvládnutí chemické stránky těchto moderních technologií praxe vyžaduje doplnit standardní chemické vzdělání o některé pokročilé biologicky, farmakologicky a biotechnologicky zaměřené předměty a dále o moderní metodické přístupy a technologie.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent navazujícího magisterského programu CHMA získá přehledné i specializované interdisciplinární vzdělání, které mu poskytne potřebné znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti aplikované chemie, která zahrnuje zejména pokročilé disciplíny organické, fyzikální a analytické chemie, biochemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ požadovaný zejména odbornou praxí je pro potřeby uplatnění v oblasti biomedicínských aplikací rozvinut zařazením vybraných povinných předmětů z oblasti imunochemie, farmakologie, vývoje léčiv a lékových forem, materiálových věd, moderních biotechnologií. Skladbou povinně volitelných předmětů program umožňuje hlubší specializaci posluchačů ve dvou směrech studia – biotechnologickém/bioinženýrském a fyzikálně-chemickém/materiálovém. V prvém směru může absolvent získat a doplnit si aktuální znalosti z bioinženýrství včetně praktika, z molekulární genetiky, proteoiky, molekulárních biotechnologií a buněčných biotechnologií. V technicko-materiálovém směru získá absolvent hlubší znalosti znalosti z biofyzikální chemie, struktury a vlastností polymerů, technologie farmaceutických výrob, chemie a technologie kosmetiky. Absolvent získá dále základní přehled o aktuální legislativě v oblasti biomedicínských aplikací, o metrologii v tomto oboru a biostatistice. Získá rovněž dobré laboratorní dovednosti v uvedeném oboru, důraz je přitom kladen na praktickou výuku nejmodernějších metod jak instrumentální analýzy, tak i manipulací s buňkami, tkáněmi a biomolekulami. Důležitou součástí výchovy absolventa je rozvoj jeho aktivit v oblasti týmové i samostatné odborné práce, rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností, a to formou systematické projektové a seminární výuky. Program je úzce propojen s průmyslovou praxí a část předmětů je garantvána či vyučována předními odborníky z praxe, čímž student získá bližší představu o konkrétním uplatnění a cílené přípravě a rovněž potřebné kontakty. Součástí profilu absolventa je i jazyková příprava v odborné angličtině. Absolvent tak má interdisciplinární vzdělání v oblasti pokročilé chemie zaměřené na moderní systémy a materiály pro aplikace v medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách.
Absolventem oboru je chemický inženýr vzdělaný i ve vybraných biologických, farmakologických, biotechnologických, materiálových a bioinženýrských vědách. Takto koncipované vzdělávání obsažené v logickém systému povinných a povinně volitelných předmětů dává absolventovi možnost uplatnit se v chemickém, biologickém i biotechnologickém výzkumu a vývoji, kde může zastávat funkce specializovaných výzkumných a vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice specialitů a řídících pracovníků v odpovídající chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných pracovníků a také pozice středního a vyššího managementu a podílet se tak přímo na řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména farmaceutické a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v medicíně; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a potravinářských výrob. Vzhledem k dobrému chemickému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.
Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium pokračováním ve vhodném programu doktorského studia.
Garant oboru: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_BCH2 Biochemie II cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCT_CHL2 Chemická legislativa cs  2  zimní P   ano
FCH-MCA_ISA Instrumentální a strukturní analýza cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCA_ISA_CHMA Praktikum z instrumentální a struktur... cs  3  zimní P kl   ano
FCH-MCO_TSP Týmový semestrální projekt cs  2  zimní P   ano
FCH-MCO_VYB Vybrané kapitoly pokročilé organické ... cs  4  zimní P zá,zk   ano
FCH-MCO_I Základy imunochemie cs  3  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_BFCH Biofyzikální chemie cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_BIP Biopolymery cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_MOB Molekulární biotechnologie cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_MOB_P Praktikum z molekulární biotechnologie cs  2  zimní PV 1 ano
FCH-MCO_SJZ Systémy jakosti ve farmacii a zdravot... cs  4  zimní PV zk 1 ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCA_AB1 Angličtina B1 cs  1  letní P zk   ano
FCH-MCO_FCM Fyzikální chemie makromolekulárních s... cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-MCO_LAB1_A Laboratoř oboru I - CHMA cs  4  letní P kl   ano
FCH-MCO_MMA Materiály pro medicínské aplikace cs  4  letní P zk   ano
FCH-MCO_SO_A Seminář a praktikum oboru CHMA cs  3  letní P   ano
FCH-MCO_VKF Vybrané kapitoly z farmakologie cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_TBK Buněčné biotechnologie cs  4  letní PV kl 1 ano
FCH-MCO_KOS Kosmetologie a technologie kosmetiky cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-MCO_ZP Základy proteomiky cs  4  letní PV zk 1 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_AEB Biotechnologie přírodních látek cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_DS_A Diplomový seminář - CHMA cs  3  zimní P   ano
FCH-MCO_LAB2_A Laboratoř oboru II - CHMA cs  8  zimní P kl   ano
FCH-MCO_PT Pokročilé technologie pro medicínské ... cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_SO2_A Seminář oboru II - CHMA cs  3  zimní P   ano
FCH-MCO_VLZP Vývoj léků a lékových forem cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_BST Biostatistika cs  3  zimní PV kl 1 ano
FCH-MCO_ICHV Inženýrství chemicko-farmaceutických ... cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_KTS Koloidní transportní systémy cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_MET Metrologie pro biomedicínské aplikace cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_DP Diplomová práce cs  30  letní P   ano