diplomová práce

Finanční deriváty v praxi

Text práce 1.25 MB

Autor práce: Ing. Petra Dalekorejová

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc.

Oponent: Ing. Petr Sedlák

Abstrakt:

Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a jejich rozdělení na úrokové a měnové. Poslední, praktická část, se věnuje využití derivátů k zajištění úrokového a měnového rizika na konkrétních příkladech společností a nabídce zajištění na českém finančním trhu.

Klíčová slova:

finanční deriváty, futures, forward, swap, opce, úrokové riziko, měnové riziko

Termín obhajoby

5.2.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

doc. Sojka: V Evropě má dojít ke kvantitativnímu uvolňování, jaký to bude mít vliv na použití derivátů v praxi? Dojde k jejich útlumu, nebo většímu využití? - zodpovězeno Ing. Kučerová: Jaké by byly náklady na zajištění měnovým forwardem? - zodpovězeno Ing. Kučerová: Řešila jste v práci náklady pro zajištění u konkrétních bank? - zodpovězeno Ing. Kučerová: Jakým způsobem máte v práci ošetřeny náklady? - zodpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Ekonomika a management (MGR-KS)

Studijní obor

Podnikové finance a obchod (MGR-PFO-KS)

Složení komise

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda)
Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)

Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Petr Sedlák

Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C

Známka navržená oponentem: A