diplomová práce

Návrh a realizace databáze informačního systému pro zpracování rizik obráběcích strojů

Text práce 1.79 MB Příloha 978.78 kB

Autor práce: Ing. Stanislav Švoma

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací databázové struktury informačního systému, který je primárně určen pro zpracování rizik obráběcích strojů. Diplomová práce obsahuje rešeršní část, která obsahuje základní pojmy, přístupy a metody vývoje informačních databázových systémů. Prace dále obsahuje teoreticky návrh a praktickou realizaci zmíněného systému.

Klíčová slova:

Informační a databázový systém, UML, SQL, unifikovaný vývoj aplikaci

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem a realizací databází informačního systému pro zpracování rizik obráběcích strojů.

Student pracoval samostatně, iniciativně a prokázal, že se v dané problematice orientuje. Realizace databáze, softwaru atd. byla poměrně náročným úkolem, který student splnil. Nicméně ne vždy dokázal ve své práci tyto výstupy popsat.

Vytvořená databáze je používána jako součást veřejně dostupného informačního systému.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Předložená práce se zabývá návrhem a realizací databáze informačního systému pro zpracování rizik obráběcích strojů. V přehledné rešeršní studii se autor zabývá obecnou problematikou informačních systémů, méně ovšem sleduje první cíl své práce zabývající se požadavky na informační systém z hlediska databázové struktury.
Samotné autorovo řešení daných úkolů se nachází v dosti stručné části závěru práce. Rozsah provedené práce je těžko posuzovatelný, vytvořený informační systém včetně databáze není dostupný k nahlédnutí případně vyzkoušení. Předpokládám, že bude předvedeno u obhajoby práce.
Grafická úprava práce je na odpovídající úrovni, jedinou nesrovnalostí je pár překlepů, gramatických chyb a méně vypovídajících obrázků.
Zpracovaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta, proto doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B