diplomová práce

Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích

Text práce 149.89 kB Příloha 16.54 MB

Autor práce: Ing. arch. Stanislav Wilczek

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. arch. Pavel Jura

Oponent: Ing. arch. Libor Šupler

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem radnice pro městskou část Brno-Kohoutovice a objektu společensko-kulturního centra. Součástí práce je urbanistický návrh řešené lokality v Kohoutovicích. Komplex budov doplňuje zástavbu podél dopravní komunikace a rozšiřuje veřejný prostor.

Klíčová slova:

Společensko-kulturní centrum, radnice, Brno-Kohoutovice

Termín obhajoby

31.5.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav navrhování

Studijní program

Architektura a urbanismus (ARCHURB)

Studijní obor

Architektura (ARCH)

Složení komise

Ing. arch. Marek Štěpán (předseda)
doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen)
Ing. arch. Tomáš Dvořák (člen)
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. arch. Pavel Jura

Práce na diplomovém projektu se vyznačovala větším počtem variant urbanistického řešení, ze kterých autor zvolil jasnou a jednoduchou kompozici dvou prvků, s různou orientací, funkčním využitím i osazením do terénu. Celkové dispoziční řešení i forma objektů je autorem navržena jasně a srozumitelně. K velmi dobrému hodnocení jinak výborného projektu je však nutné zvážit některé detaily urbanistického řešení (např. nejasný předprostor radnice vzhledem ke hlavní komunikaci) a dispozičního řešení (např. výjimečné umístění toalet v "průčelí" haly kancelářského podlaží).
I přes výše uvedené drobné nedostatky je práce dokladem profesionálního přístupu autora.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka Body
Přístup studenta ke zpracování obvyklý přístup ke zpracování B 88

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. arch. Libor Šupler

Urbanistický koncept je racionální a logický. Práce prověřuje schopnost autora řešit dispoziční a funkční vazby v městském prostoru.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka Body
Urbanistické řešení Autor logicky situuje navrhovanou stavbu na nezastavěnou parcelu v jejíž blízkosti se vyskytují funkce veřejné vybavenosti (pošta, obchody, restaurace atd). Navrhovaná radnice a komunitní centrum tak posílí veřejný prostor a doplní jej o další městotvorné funkce. Hmota radnice je umístěna v blízkosti hlavní komunikace ul. Libušina třída. Tímto umístěním a svoji dvoupodlažní hmotou umístěnou nad proskleným parterem bude pro obyvatele nepřehlédnutelná. Komunitní centrum je naopak přízemní a komunikuje s přilehlým terénem. Autor vytváří nový bulvár jako prodloužení stávající osy vedoucí z podchodu. Návrh ovšem předkládá ještě jeden, svými proporcemi, významný směr, v ose s monumentálním venkovním schodištěm. Tato osa je však zakončena rozpačitým napojením na slepou ulici Richtrovu. A
Architektonické řešení Prosklený parter vybízí návštěvníky ke vstupu do prostoru radnice, nad kterým ční vykonzolovaná hmota kanceláří. Při příchodu k radnici z jihovýchodu je na ose celé hmoty radnice umístěn vjezd do garáže, což dává tomuto vjezdu neadekvátní důležitost. Komunitní centrum využívá svažitého terénu a z jednopodlažních vstupních prostor sestoupí návštěvník do převýšené části multifunkčních sálů a knihovny. Tyto prostory jsou otevřeny do přilehlé zatravněné plochy, kterou chce autor využít pro pořádání různých společenských akcí, tato plocha ale není dále nijak ztvárněna. Vhodně zvolené jsou materiály, sokl z pohledového betonu, prosklený parter traktován tmavými hliníkovými rámy a dvě patra radnice lemována dřevěným obkladem. Komunitní centrum je ze stejných materiálů. Obě hmoty tak spolu vzájemně působí a vytváří jeden kompaktní celek. A
Provozní řešení Dispoziční řešení je logické a je adekvátní funkční náplni, vykazuje však některé nedostatky. U budovy radnice se nelze z podzemního parkování dostat přímo do budovy. Podatelna v parteru je předimenzovaná a bez zázemí. Kuchyně restaurace v parteru je prosklená. Přízemní budova komunitního centra je z důvodů zajištění bezbariérovosti vybavena hned třemi výtahy, což se jeví jako neekonomické. C
Technicko konstrukční řešení Zvolené konstrukční řešení je vhodné a odpovídá dispozičnímu a funkčnímu řešení. U budovy radnice ani jeden ze zmíněných ztužujících prvků (jádra schodiště, jádra hygienického zázemí, jádro výtahové šachty) neprobíhá kompletně celou budovou. B
Formální úroveň Prezentace a grafická podoba je na velmi dobré úrovni. A

Známka navržená oponentem: B