diplomová práce

Depozice Ga a GaN nanostruktur na vodíkem modifikovaný grafenový substrát

Text práce 7.18 MB

Autor práce: Ing. Stanislav Bárdy

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.

Oponent: Ing. Rostislav Váňa

Abstrakt:

V tejto práci sme sa venovali štúdiu gália na graféne. Depozície Ga boli vykonané použitím Molekulárnej zväzkovej epitaxie. Pozorovali sme Ramanovo zosilnenie a posun píkov spôsobený individuálnymi Ga ostrovčekmi. Simulácia potvrdila náš predpoklad, že zosilnenie je plazmonickej povahy, ktorá je zároveň hlavným mechanizmom Povrchovo-zosilnenej Ramanovej spektroskopie. Ďalším výsledkom je hydrogenácia grafénu pred Ga depozíciou má vplyv na štruktúru vzorky po depozícii a znižuje difúznu dĺžku atómov Ga.

Klíčová slova:

Ramanovo zosilnenie, SERS, gálium, grafén, molekulová zväzková epitaxia

Termín obhajoby

20.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jindřich Mach, Ph.D.

Student se v rámci diplomové práce aktivně podílel na realizaci experimentů směřujících k  růstu Ga nanostruktur na grafenový substrát. V rámci diplomové práce byly připraveny ultratenké vrstvy Ga na monokrystalický CVD grafenový substrát za různých teplot substrátu. Struktury byly připravovány užitím efuzní cely v UHV podmínkách. Tyto vzniklé ultratenké vrstvy byly studentem analyzovány užitím metod XPS, SEM, EDX, AFM a Ramanovou spektroskopií. Navíc student provedl depozici na grafenový substrát modifikovaný atomy vodíku. Během práce bylo účelně užito unikátní zařízení kombinující Ramanovu spektroskopii a SEM. Výsledky budou využity k přípravě GaN nanostruktur na grafenovém substrátu a budou publikovány v odborném časopise. Práce studenta byla intenzivní, samostatná a přesahovala rámec zadání. Proto lze konstatovat, že student splnil všechny úkoly zadání. Projevoval nadměrný zájem o danou problematiku a při práci si počínal snaživě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Rostislav Váňa

Práci doporučuji k obhajobě, zejména oceňuji snahu o hlubší poznání daného problému použitím několika na sobě nezávislých metod měření. Dále oceňuji, že veškeré výsledky byly předkládány stručně, srozumitelně a s konstruktivní diskusí podloženou vědeckými publikacemi. V práci autor dosáhl výsledků hodných vědecké práci publikovatelné v jednom z prestižních časopisů.

Připomínky a otázky k eventuálnímu zodpovězení při obhajobě:
V práci mi chyběl širší úvod se zaměřením na uplatnění daných materiálů v průmyslu. Autor sice popisuje vlastnosti, kterými daný materiál oplývá, ale již se nepozastavuje nad tím, k čemu jsou dobré.
V diplomové práci je hydrogenovanému grafénu věnována jen malá část práce. Nebylo zde ale vysvětleno, z jakého důvodu se více experimentů na toto téma neprovádělo. Přisuzuji to ale velice zajímavým výsledkům z předešlých kapitol, kde následné analýzy, simulace a vyvozování závěrů byly tak náročné, že podobná práce na hydrogenovaném grafénu by přesáhla možnosti diplomové práce.
V práci se vyskytuje popis experimentu v 1. osobě množného čísla, z čehož není zřejmé, zda autor pracoval samostatně nebo v týmu. Přisuzuji to ale množství zpracovaných vědeckých článků, kde tato forma dominuje a také přípravě na možné publikování těchto výsledků.
Dále, autor se nevyvaroval několika překlepům, ale jejich výskyt je velice řídký.
Závěrem by bylo vhodné zamyslet se nad vložením seznamu zkratek, protože jejich výskyt v textu je velice častý.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A