diplomová práce

Charakterizace polovodičových nanovláken

Text práce 9.34 MB

Autor práce: Ing. Karel Novotný

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se věnuje charakterizaci polovodičových nanodrátů. Teoretická část popisuje základní fyzikální vlastnosti TiO2 a je předložena rešerše vybraných vlastností nanostruktur oxidu titaničitého. V experimentální části je popsáno několik spektroskopických měření na souborech TiO2 nanodrátů. Rovněž je testován vliv zlatých nanočástic (deponovaných na povrchu nanodrátů) na vlastnosti testovaných vzorků. Poslední část práce je věnována vytvoření metodologie pro měření elektrických vlastností jediného nanodrátu. K těmto experimentům byla využita metoda depozice elektronovým (resp. iontovým) svazkem a elektronová litografie.

Klíčová slova:

Nanodráty TiO2, spektroskopická měření, zlaté nanočástice, elektrické vlastnosti nanodrátů.

Termín obhajoby

22.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Karel Novotný začal na své diplomové práci pracovat v posledním roce studia, na jejích výsledcích to však není znát. Podařilo se mu, zejména díky nadšení pro zadaný problém, splnit všechny cíle práce. Dokázal vhodně reagovat na problémy, na které během práce narazil, vyvozoval relevantní závěry a sám si plánoval další experimenty. Velice rychle se učil novým experimentálním technikám, zejména rychlé zvládnutí elektronové litografie a její aplikace pro kontaktování jednotlivých nanovláken je obdivuhodné. Práce je originální zejména použitím měřících technik, se kterými nejsou na našem pracovišti praktické zkušenosti. Text bylo potřeba korigovat pouze minimálně, zejména s ohledem na diplomantovu snahu přenést všechny získané vědomosti na papír.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Grym, Ph.D.

Karel Novotný se v diplomové práci zabýval charakterizací nanodrátů TiO2 a Ge. Práce je přehledně uspořádána a z typografického hlediska je na vysoké úrovni s velmi malým množstvím chyb a překlepů. V teoretické části autor popisuje vlastnosti TiO2 a jeho nanostruktur. Zaměřuje se na rozbor krystalové a pásové struktury a bodových defektů. Následuje stručný nástin mechanismů růstu nanodrátů a popis jejich fyzikálních vlastností s důrazem na elektrické a optické vlastnosti. Rozsah této kapitoly je přiměřený a ukazuje na to, že je autor schopen analyzovat odbornou literaturu a zaměřit se na části, které jsou důležité pro řešení zadaného úkolu. V experimentální části jsou standardním způsobem shrnuty výsledky měření, ze kterých jednoznačně vyplývá, že autor věnoval experimentům značné úsilí.

Karel Novotný se úspěšně zhostil všech úkolů uvedených v zadání diplomové práce. Navržené technologie přípravy kontaktů jsou přenositelné i na jiné materiálové systémy. Práce přináší zajímavé původní výsledky. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ohodnocení stupněm výborně.

K práci mám následující připomínky:

Chybný odkaz na obrázek 1.7, který je ve skutečnosti zřejmě obrázkem 1.4. Na tomto obrázku jsou tři spektra, popsána jsou jen dvě. Třetí spektrum patrně nemá s diplomovou prací souvislost, nicméně jej nelze nechat úplně bez popisu. (strana 8 a 9)

„titanové vakance způsobují dopování typu p“: Dopováním rozumíme obvykle úmyslné vpravení příměsí do struktury polovodiče. (strana 10)

U obrázku 2.6 jsou opět spektra při nižších teplotách, která nejsou nijak popsána. Spolu s tím, že je v obrázcích na ose x střídavě uváděna vlnová délka a energie, je pro čtenáře složité pochopit podstatu sdělení – dominanci defektního píku. (strana 17)

„na drátky se nachytalo“: formulace by měly odpovídat vědeckému stylu diplomové práce. (strana 34)
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A