diplomová práce

Návrh a optimalizace varifokálního objektivu

Text práce 9.52 MB Text práce 9.52 MB Příloha 102.95 kB Příloha 36.4 kB

Autor práce: Ing. Jan Vilém

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Martin Antoš, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Vacula

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací varifokálního objektivu pro projekční
osvětlovací účely. Vytváří návrh mechanického uložení varifokálního objektivu a výkresovou
dokumentaci pro jeho výrobu. Práce vznikla ve spolupráci se společností Robe
Lighting s.r.o., která specifikovala požadavek na návrh nového objektivu. Téma práce
koresponduje s aktuální problematikou vývoje osvětlovací techniky, jež je specifickým
odvětvím optického průmyslu. Pro vývoj osvětlovací techniky existuje velké množství nestandardních
podmínek, jak pro návrh, tak pro způsob použití optické soustavy. Tato
práce si proto klade za cíl definovat zobrazovací vlastnosti projekčního osvětlovacího objektivu
a na jejich základě vytváří nový návrh s korigovaným zkreslením.

Klíčová slova:

Optický návrh, Zemax, varifokální objektiv, projekční objektiv s proměnlivou ohniskovou
vzdáleností, osvětlovací technika

Termín obhajoby

23.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Přesná mechanika a optika (M-PMO)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Martin Antoš, Ph.D.

Cílem práce bylo navrhnout objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností k projekčním osvětlovacím účelům. Součásti práce je přehledný popis parametrů vybraných osvětlovacích systémů a metodika jejich hodnocení z hlediska optického návrhu. Analýzou optických vlastností referenčního objektivu byly stanoveny požadavky na míru korekce optických aberací. Byl navržen varifokální objektiv složený z deseti čoček. S ohledem na pracovní podmínky a vlivy okolního prostředí byla vypracována výrobní dokumentace k výrobě mechanického uložení optických elementů. Ze seznamu literatury je zřejmé, že autor nastudoval problematiku optického návrhu v hlubších souvislostech a v dostatečné míře se dokázal orientovat v problematice optimalizačního procesu varifokální optické soustavy. Konstatuji, že bakalář Jan Vilém splnil zadání práce v celém rozsahu. Práci hodnotím známkou velmi dobře / B a doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Vacula

Tato práce je formálně rozdělena do sedmi kapitol. Ve druhé kapitole je uveden současný stav, popis osvětlovacích systémů a jejich rozdělení podle funkce. Třetí kapitola popisuje metodiku hodnocení optických soustav, dále jednotlivé optické aberace a zmiňuje se i o Etendue. Následuje kapitola popisující analýzu referenčního objektivu i provozní podmínky v osvětlovacích zařízeních a některé nestandartní podmínky pro optický návrh. V kapitole pět je samotný návrh optické soustavy varifokálního objektivu a je zde uvedeno i další směřování vývoje. V předposlední kapitole je uvedeno navrhnuté mechanické uložení objektivu. V závěru pak autor shrnuje dosažené výsledky. Členění diplomové práce a sled jednotlivých kapitol jsou logické, práce je pěkně a přehledně zpracována. Po typografické stránce bych ji vytkl používání předložek na koncích řádků. Po věcné stránce je v práci několikrát chybný odkaz na vzorec 3.1 (v textu uvedeno 3.3), dále je pak chybně uvedený vztah pro clonové číslo (3.4), kde došlo k přehození čitatele se jmenovatelem, stejně tak i v první části u vztahu 5.1. Název u obrázku 2.8 má být dle mého názoru „Schéma optické soustavy spot svítidla“ namísto použitého „Schéma optické osy spot svítidla“. Po obsahové stránce je práce dobře zpracovaná a dala by se použít jako pomůcka pro začínající optické návrháře. Jen bych ještě uvítal, kdyby součástí práce byla i toleranční analýza, kterou optický program ZEMAX umožňuje vytvořit. V souhrnu lze říci, že práce je zdařilá a vyvážená.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A