diplomová práce

Soustava Fabry-Perotova a Michelsonova interferometru pro měření délek s femtosekundovým laserem

Text práce 8.73 MB Příloha 733 kB

Autor práce: Ing. Tomáš Vémola

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá návrhem komparačního interferometru. Jedná se o soustavu dvou
interferometrů, Michelsonova a Fabryho-Pérotova. Účelem této sestavy je vzájemně po-
rovnat výsledky délkových měření těchto interferometrů. V teoretické části jsou popsány
principy měření s Michelsonovým a Fabryho-Pérotovým interferometrem. Zvláštní po-
zornost je věnována inovativní metodě interferometrických měření s laditelnými lasery
a optickým frekvenčním hřebenem. V praktické části je popsána tzv. pilotní sestava.
Jedná se o prototyp, který sloužil k základním experimentům pro porovnání obou výše
zmíněných metod. Na základě výsledků měření a zkušeností s touto sestavou pak byla
navržena defi nitivní sestava ve formě samostatného přístroje.

Klíčová slova:

Michelsonův interferometr, Fabryho-Pérotův interferometr, FPI, femtosekundový laser,
optický hřeben

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Úkolem diplomové práce byl detailní návrh kombinace Fabryho-Perotova interferometru a Michelsonova interferometru včetně vypracování výkresové dokumentace. Jednalo se o náročný úkol, kde bylo nutné zohlednit celou řadu požadavků jak z oblasti strojního inženýrství a elektroniky, tak i z oblasti fyziky, především optiky. Šlo tedy o velmi rozsáhlé a náročné téma, které zahrnovalo teoretické studium řešené problematiky laserových interferometrů, získání praktických zkušeností s konstrukcí optických soustav, jejich justáží a v neposlední řadě využívání prostředků CAD pro vlastní strojní návrh požadované kombinace interferometrů.
V průběhu realizace diplomové práce student postupoval zcela samostatně. Grafická úprava práce je bezvadná a vyjadřovací schopnosti studenta jsou na profesionální úrovni. Velmi kladně lze hodnotit zejména fakt, že student ve spolupráci s pracovištěm Ústavu přístrojové techniky zrealizoval i funkční vzorek kompletní optické soustavy a uvedl jej do provozu, čímž výrazně překročil rozsah zadané práce.
Závěrem je možno konstatovat, že pan Tomáš Vémola zcela splnil zadání diplomové práce a v průběhu jejího řešení prokázal excelentní stupeň odbornosti. Navrhuji proto hodnocení této práce známkou  v ý b o r n ě   a doporučuji ji k obhajobě.
Vzhledem k příkladně provedené diplomové práci bych rád touto cestou požádal zkušební komisi, aby v případě úspěšné obhajoby této diplomové práce navrhla pana Tomáše Vémolu na ocenění.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Diplomant splnil cíle zadání. Obsahově práce odpovídá řešení tématu, pro jehož naplnění autor zvládl značný počet publikací. Její formální zpracování je kvalitní. Poznaky uvedené v diplomové práci jsou aktuálním příspěvkem ke konstrukci zařízení umožňujícího zvýšení přesnosti měření délek ve strojírenské praxi.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A