bakalářská práce

Možnosti analýzy signálu na platformě Arduino

Text práce 1.74 MB Příloha 2 kB

Autor práce: Michal Havlíček

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá možností analýzy signálu na platformě Arduino, vytvořením programu, pomocí kterého je možné v rámci signálu provést výpočet střední hodnoty, efektivní hodnoty a Fourierovy transformace a tyto výsledky přenese do počítače. Rovněž se zabývá testováním vytvořeného programu a zhodnocením možných omezení při využití platformy Arduino.

Klíčová slova:

Platforma Arduino, analýza signálu, střední hodnota, efektivní hodnota, Arduino IDE, FFT

Termín obhajoby

2.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student seznámil členy komise se svou závěrečnou prací na téma „Možnosti analýzy signálu na platformě Arduino“: Arduino, Tvorba programů, Vzorečky, Střední hodnota, Výsledky testování programu DC, Efektivní hodnoty, Výsledky testování programu RMS, FFT, Výsledky testování programu FFT, Výstup pro praxi. Student bez váhání odpověděl na otázky oponenta. Otátky členů komise: Jaký je matematický význam FFT? Naznačte frekvenční obraz sinusového průběhu. Jaké využití v praxi může mít Vámi vytvořené zařízení? Student odpovídal na otázky komise se střídavými úspěchy.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost (B-KSB)

Složení komise

doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda)
doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)

Student se v rámci své práce zabýval návrhem algoritmů pro zpracování signálů na platformě Arduino. Student pracoval velice samostatně podle pokynů vedoucího práce se zájmem o téma a splnil všechny body zadání. Výstupem práce jsou programy pro výpočet střední hodnoty, efektivní hodnoty a Fourierovy transformace signálů. Grafická a stylistická úroveň práce obsahuje řadu chyb. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá problematikou zpracování signálu na nízkonákladovém HW a to platformy Arduino. Samotný text je víceméně rovnoměrně rozdělen na teoretickou a praktickou část a součástí práce jsou i vytvořené ukázky, které mohou být využity například ve výuce. Práce ovšem obsahuje mnoho neúplných vět, překlepů a gramatických chyb. Student používá ne vždy správnou terminologii a v určitých oblastech jsou vyvozovány špatné závěry, které pramení v zanedbávání podstatných vlivů. A také jsou použité nevhodné programovací metody jako například zacyklení programu a podobně. Praktický výstup, tzn. vytvořené programy, je plně funkční.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C