dizertační práce

Vývoj materiálu na bázi hydrogelů kyseliny hyaluronové pro regeneraci myokardu

Text práce 4.12 MB Teze 1.36 MB

Autor práce: Ing. Lenka Kovářová

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Oponenti: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. , Mgr. Vladimír Prokš, Ph.D.

Abstrakt:

Tato disertační práce je zaměřena na vývoj materiálů na bázi kyseliny hyaluronové (HA) využitelných v regenerativní medicíně, především pro léčbu srdeční tkáně po infarktu myokardu. Předmětem studia je oxidovaná forma HA (HA-Ox) a hydroxyfenyl derivát HA (HA-TA). HA-Ox lze zesítit pomocí bifunkčního alkoxyaminu POA a HA-TA podstupuje ve vodném prostředí v přítomnosti peroxidu vodíku enzymatickou reakci katalyzovanou křenovou peroxidázou, vedoucí k tvorbě gelu. Cílem bylo studium chemických a fyzikálních vlastností, kinetiky gelace a podmínek síťovací reakce vyvíjených materiálů. U hydrogelů byly charakterizovány mechanické a viskoelastické vlastnosti, degradabilita či stabilita v simulovaných tělních tekutinách. Tyto hydrogely slouží jako scaffoldy pro vybraný typ buněk. Pro podporu buněčné adheze a viability byla do struktury hydroxyfenyl derivátu HA navázána RGD sekvence. Tento finální materiál byl také kompatibilní s vybranými aplikačními zařízeními. Jeho viskozita a výtlačná síla byla dostatečné nízká, aby umožnila aplikaci pomocí katetru s velmi malým vnitřním průměrem. Také byla zajištěna aplikovatelnost materiálu přes přívodní hadičku do nosné kapsy druhého zařízení SPREADS s dobrou homogenitou, buněčnou distribucí a viabilitou. V neposlední řadě byl materiál aplikován pomocí těchto zařízení in vivo během preklinické studie.

Klíčová slova:

Hydrogel, hyaluronan, gelace, reologie, infarkt myokardu, regenerace srdeční tkáně, kmenové buňky

Termín obhajoby

16.9.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Předseda komise představil doktorandku a předal jí slovo. Ing. Kovářová má od roku 2013 praktické zkušenosti ze společnosti Contipro, kde pracovala na různých pozicích. Doktorandka má bohatou publikační činnost, v případě řady publikací je první autorkou.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Fyzikální chemie (DKCP_FCH_4)

Studijní obor

Fyzikální chemie (DKCPO_FCH_4)

Složení komise

prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (předseda)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D., oponent (člen)
Mgr. Vladimír Prokš, Ph.D., oponent (člen)
prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (člen)
doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (člen)

Disertaci studentka vypracovávala v rámci svého pracovního působení ve společnosti Contipro (Dolní Dobrouč). Téma i konkrétní zadání vycházely z mezinárodního projektu, do něhož byl zaměstnavatel zapojen, na jehož řešení se studentka intenzivně účastnila, a to i ve vedoucí pozici. Práce na disertaci tak byla do značné míry určena projektovým záměrem, jeho dokumentací a postupem. Doktorandka i proto pracovala vysoce samostatně, získávala neocenitelné zkušenosti jak z práce v mezinárodním výzkumném týmu, tak z oblasti podnikového výzkumu a související problematiky přenosu jeho výsledků do praktické realizace. Průběžně skládala předepsané zkoušky, vykazovala adekvátní publikační činnost, která zahrnuje i patentové výstupy. Její přístup i výstupy odpovídají požadavkům na doktorské studium, její disertační práci doporučuji k obhajobě.

Posudek oponenta
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 129.46 kB

Posudek oponenta
Mgr. Vladimír Prokš, Ph.D.

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 260.23 kB