bakalářská práce

Koordinace IoT na bázi MicroPythonu pomocí Node-RED

Text práce 2.45 MB

Autor práce: Bc. Josef Kolář

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D.

Oponent: Dr. Ing. Petr Peringer

Abstrakt:

Cílem této práce je vytvoření prostředků pro použití nástroje Node-RED ke koordinaci fyzických uzlů v podobě čipů ESP32 ve světě Internetu věcí.
To je zajištěno pomocí vlastního rozšíření tohoto nástroje umožňující nasazování různorodých aplikací na uzly simultánně vedle sebe, navrženého protokolu ve formě kanálů MQTT a vlastního firmwaru pro tyto uzly.
Navržený a realizovaný firmware v jazyce MicroPython je schopen asynchronní obsluhy jednotlivých aplikací, pro které poskytuje rozhraní pro komunikaci s nástrojem Node-RED.
Funkce tohoto systému je úspěšně ověřena na základě dvou praktických scénářů užití, které prokazují možnost přímého nasazení systému do praxe v oblasti automatizace - a to i díky přiloženému instalátoru firmwaru.

Klíčová slova:

IoT, Node-RED, ESP32, automatizace, Internet věcí

Termín obhajoby

13.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby:

  • Jak velký rozsah kódu je možné uložit do jednoho uzlu s ESP32?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Informační technologie (IT-BC-3)

Studijní obor

Informační technologie (BIT)

Složení komise

doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda)
Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen)
Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen)

Známka navržená vedoucím: B

Soubor vložený vedoucím Velikost
Hodnocení vedoucího [.pdf] 85.3 kB

Posudek oponenta
Dr. Ing. Petr Peringer

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 124.86 kB