bakalářská práce

Analýza zásobního objemu vybrané vodní nádrže

Text práce 1.29 MB

Autor práce: Bc. Ahmad Al-Ali

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D.

Oponent: Ing. Stanislav Paseka

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zásobního objemu vybrané vodní nádrže. V teoretické části je práce zaměřena na metody výpočtů stanovení zásobního objemu a nalepšeného odtoku. Cílem této práce je provést detailní analýzu vývoje zásobního objemu v čase s vazbou na analýzu časové řady průměrných ročních průtoků.

Klíčová slova:

vodní nádrž, zásobní objem nádrže, průměrný měsíční průtok, průměrný roční průtok, nalepšený odtok.

Termín obhajoby

11.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Student Ahmad Al-Ali seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Analýza zásobního objemu vybrané vodní nádrže~ reagoval dostatečně.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Studijní obor

Vodní hospodářství a vodní stavby (V)

Složení komise

doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. - předseda,
doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Michal Mrkývka - tajemník,
Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen,
Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen,
Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen,
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - člen,

Známka navržená vedoucím: C

Soubor vložený vedoucím Velikost
48861.pdf 121.85 kB

Posudek oponenta
Ing. Stanislav Paseka

Známka navržená oponentem: D

Soubor vložený oponentem Velikost
49056.pdf 100.25 kB