Praktické stáže

Erasmus+
pro absolventy

PRAKTICKÉ STÁŽE PRO ABSOLVENTY

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÉ INFORMACE

Absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ představují možnost vycestovat za odbornou pracovní praxí krátce po úspěšném ukončení studia na VUT v Brně. Obdobně jako stáže realizované v době studia si absolventská stáž klade za cíl aplikovat studentovy nabyté znalosti v praxi, získat pracovní zkušenost v zahraničí a zajímavou položku do životopisu, možná i dopomoci absolventovi k pracovní smlouvě přímo v místě stáže.

ZAPOJENÉ ZEMĚ - shodné s praktickou stáží Erasmus+ pro řádné studenty

 • 28 zemí EU
 • 3 země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • kandidátské země Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko

PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně a podrobně uvedeny v dokumentu Podmínky pro absolventské praktické stáže, jenž je přílohou Pokynu č. 8/2018.

JAK SE PŘIHLÁSIT

 • Checklisty administrativního postupu: FA, FAST, FAVU, FEKT, FCH, FIT, FP, FSI, ÚSI, CEITEC
 • student musí být řádně nominován k účasti na stáži v transparentním výběrovém řízení, a to ještě za doby posledního semestru studia, tzn. před státní závěrečnou zkouškou.
 • aktivita je výběrová, důraz je proto kladen především na kvalitu dojednané stáže a motivaci studenta
 • výběrové řízení vyhlásí Odbor zahraničních vztahů Rektorátu prostřednictvím fakult a součástí 2x ročně v těchto termínech:
  • duben/květen, tj. před termínem letních SZZk
  • prosinec/leden, tj. před termínem lednových SZZk
 • student individuálně sjedná stáž v zahraničním podniku
  • podnik musí splňovat základní kritéria uvedená v Podmínkách programu
  • pokud by Vám činilo potíže hledání vhodné organizace pro praktickou stáž, níže naleznete seznam institucí, do kterých vyjeli studenti VUT v minulém období:
 • student následně podává své fakultě přihlášku k výběrovému řízení, k níž dokládá
  • motivační dopis v rozsahu alespoň 250 slov.
  • Traineeship Agreement (smlouvu o stáži, TA), dojednanou s podnikem i VUT a oboustranně podepsanou
  • doklad o jazykových schopnostech

SMLOUVA O STÁŽI (TA)

 • Traineeship Agreement je závazná třístranná dohoda mezi budoucím absolventem, VUT v Brně a hostujícím podnikem, která obsahuje zejména:
  • identifikaci smluvních stran
  • konkrétní a podrobný plán pracovních činností, monitoringu, hodnocení absolventovy práce atd.
  • doporučení: psát jasně, srozumitelně, především být konkrétní, spolupracovat při sestavování plánů s podnikem, konzultovat.
 • student předkládá TA k obsahové a formální kontrole koordinátorovi na Odboru zahraničních vztahů, následně k odbornému posouzení garantovi stáže na fakultě.

FINANCOVÁNÍ POBYTU

 • před výjezdem musí absolvent navštívit Odbor zahraničních vztahů a podepsat účastnickou smlouvu.
 • absolvent obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb pro cílovou zemi.
 • přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat či ověřit pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu.
 • finanční podpora je pouze příspěvkem a neklade si za cíl pokrývat veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • finanční podpora programu Erasmus+ je slučitelná se mzdou či jiným plněním ze strany hostujícího podniku vyjma prostředků jiných programů Evropské unie.
 • finanční podpora je absolventovi vyplacena na zadaný bankovní účet dle Podmínek následovně:
  • 80% celkové částky před/během stáže v 1-2 zálohových platbách
  • 20% celkové částky nejpozději 45 dní (ale spíše významně dříve) po doložení výstupní dokumentace ze stáže (viz níže, příp. čl. 9 účastnické smlouvy)

BĚHEM A PO SKONČENÍ STÁŽE

 • absolvent může z důvodů pokračování a rozšíření praxe požádat o prodloužení pobytu podáním Žádosti o prodloužení stáže, dle podmínek v čl. 8.1 odst. d) účastnické smlouvy
 • absolvent podá Odboru zahraničních vztahů přibližně v polovině trvání stáže průběžnou zprávu ve smluvně stanovené formě.
 • absolvent dodá do 15 dní od ukončení stáže originální vyhotovení Certifikátu o délce a náplni stáže (Traineeship Certificate), jenž obdrží od hostujícího podniku na vyžádání krátce před odjezdem ze zahraničí
 • absolvent dále do 15 dní od ukončení stáže vyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), k čemuž obdrží výzvu na kontaktní e-mail po skončení pobytu.

STATUS ABSOLVENTA

 • upozorňujeme na specifika absolventské stáže, zejména postavení absolventa oproti stážím dosud studujících studentů, které vychází ze současné legislativy
 • podrobně viz čl. 3 Podmínek pro absolventské praktické stáže

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

  Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková