Praktické stáže

Praktické stáže
erasmus+

Praktické stáže studentů

I. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

II. OBECNÉ INFORMACE

Cílem praktických stáží Erasmus+ je umožnit studentům absolvovat v rámci studia oborově relevantní pracovní praxi v zahraničnímu podniku v rozsahu plného úvazku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

Přínosem účasti na praktická stáži je pro studenta především možnost prakticky aplikovat teoretické znalosti studovaného oboru a posílení klíčových kompetencí s ohledem na budoucí pracovní uplatnění. Současně může pro studenta být zdrojem prvních kontaktů pro budoucí hledání stálého pracovního místa, přispěje k jeho osobnímu rozvoji i zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Přínosem pro podniky by měla být nejen přítomnost levné pracovní síly - benefit pro podniky je potřeba chápat a prezentovat především v kontaktu s akademickou sférou, možnosti inovací poznatků a metod a zvýšení povědomí o podniku.

ZAPOJENÉ ZEMĚ: 

 • 28 zemí EU
 • 3 země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • kandidátské země Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko

III. PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně a podrobně uvedeny v dokumentu Podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáž, jenž je přílohou Pokynu č. 18/2017.

IV. ADMINISTRATIVNÍ POSTUP & TIPY

Checklisty administrativního postupu: FA, FAST, FAVU, FEKT, FCH, FIT, FP, FSI, ÚSI, CEITEC

Před pobytem

 • student individuálně sjedná stáž v zahraničním podniku
  • podnik musí splňovat základní kritéria uvedená v Podmínkách programu
  • u stáže je potřeba v prvé řadě stanovit, co od ní student očekává: stáž musí být především kvalitní z hlediska obsahu a mentoringu, není žádoucí akceptovat "cokoliv".
  • stáž je potřeba shánět v dostatečném předstihu a nenechat se odradit počátečním neúspěchem, zaměstnavatele je vhodné oslovit s kvalitním CV a motivačním dopisem
  • je žádoucí v maximální možné míře dodržet cílovou zemi dle nominace, nicméně se souhlasem fakulty a OZV je možné zemi změnit
  • pokud se Vám nedaří najít stáž vlastními silami:
 • student musí být řádně nominován k účasti na stáži v transparentním výběrovém řízení, které vyhlašuje 3x ročně Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (dále OZV)
 • student následně potvrzuje závazně Odboru zahraničních vztahů i své fakultě svou účast ve stanovených termínech (Prezentace, snímek 17) a dokládá tamtéž předjednaný plán pracovní stáže (Traineeship Agreement) k obsahové a formální kontrole.
  • Traineeship Agreement (smlouva o stáži) je stěžejní dokument, obsahující:
   • identifikaci smluvních stran
   • konkrétní a podrobný pracovní plán, plán monitoringu a hodnocení
    • očekává se popis pracovní pozice a úkolů stážisty během pobytu
    • doporučujeme psát jasně, srozumitelně a především být konkrétní, omezit kvantifikátory a neurčité termíny ("všechny, některé, různé" apod.)
    • komentovaný vzor TA a příklady dobré a špatné praxe
 •  student dále:
  • zajistí, aby měl zadán v IS bankovní účet pro vyplacení finanční podpory v CZK (v jakékoliv bance v ČR) nebo EUR (v Komerční bance, a.s.)
  • zajistí včasný zápis do akademického roku, v němž má stáž realizovat
  • osobně navštíví Odbor zahraničních vztahů za účelem podepsání účastnické smlouvy
  • vyplní online test z jazyka stáže uvedeného v Traineeship Agreementu v systému Online Linguistic Support (OLS)

Během pobytu

 • v případě změn v pracovním plánu stáže oznámí písemně prostřednictvím formuláře Changes to Traineeship Agreement, ihned jakmile nastanou.
 • v  průběhu pobytu může student podat Žádost o prodloužení stáže - viz níže.
 • bezprostředně před odjezdem student vyžádá od hostujího podniku potvrzený originál Certifikátu o absolvování stáže (Erasmus+ Traineeship Certificate)
 • v polovině stáže student podává Odboru zahraničních vztahů Rektorátu VUT průběžnou zprávu o své činnosti v podniku v rozsahu zhruba 1 listu A4.

Po návratu

 • student odevzdá do 15 dnů po návratu Odboru zahraničních vztahů Certifikát o absolvování stáže (Traineeship Certificate) - tento je rozhodující pro potvrzení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtáno Dle pravidel programu je požadován ORIGINÁL certifikátu.
 • student vyplní závěrečný online test z jazyka stáže v systému OLS
 • do 15 dnů od výzvy student vyplní závěrečnou zprávu z praktické stáže (EU Survey) v online databázi Evropské komise (výzvu obdrží na svůj školní e-mail)

V. FINANCOVÁNÍ POBYTU

 • Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb pro cílovou zemi
 • Přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat či ověřit pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu.
 • Finanční podpora je pouze příspěvkem a neklade si za cíl pokrývat veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • Finanční podpora programu Erasmus+ je slučitelná se mzdou či jiným plněním ze strany hostujícího podniku vyjma prostředků jiných programů Evropské unie.

VI. PRODLOUŽENÍ STÁŽE

 • student může z důvodů pokračování a rozšíření praxe požádat o prodloužení pobytu podáním Žádosti o prodloužení stáže.
 • oboustranně potvrzenou žádost však musí dodat nejpozději 30 dní před koncem stávající smlouvy Odboru zahraničních vztahů.

 • v závislosti na rozpočtu pro daný akademický rok je posouzena možnost žádosti vyhovět a případně vystaven dodatek k účastnické smlouvě.

VII. DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

VIII. ČASTO KLADENÉ DOTAZY