Studijní pobyty studentů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÉ INFORMACE

Studijní pobyty Erasmus+ jsou známou a dostupnou cestou, jak umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu v zahraničí. Cílem aktivity je zejména studium odborných předmětů, v důvodných případech také studium či výzkum za účelem vypracování bakalářské, diplomové či dizertační práce. V neposlední řadě je dalším efektem studijního pobytu seznámení se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v cizí zemi.

Studijní pobyty Erasmus+ se odehrávají na základě listiny Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 a VUT k tomuto zveřejňuje svůj tzv. Erasmus Policy Statement.

Erasmus ID Code VUT: CZ BRNO01
ECHE VUT #: 49565-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
PIC VUT #: 999873091

 

ZAPOJENÉ ZEMĚ

 • 28 zemí EU
 • 3 země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • kandidátské země Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko
 • Seznam interinstitucionálních smluv - seznam spolupracujících partnerských škol v rámci programu Erasmus+


PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně a podrobně uvedeny v dokumentu Podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty, jenž je přílohou Pokynu č. 18/2017.

  ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

  Souhrnný postup a informace jsou k dispozici v Prezentaci z informačních schůzek.

  Checklisty administrativního postupu: FA, FAST, FAVU, FEKT, FCH, FIT, FP, FSI, ÚSI, CEITEC

  Před pobytem

  • student musí být  nominován k účasti na stáži v transparentním výběrovém řízení, které vyhlašuje 2x ročně Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (dále OZV)
   • výběrové řízení je dále v kompetenci fakulty, tato rovněž následně odešle oficiální nominace studentů zahraničním partnerským školám, které to vyžadují (některé ano, jiné ne)
  • student následně:
   • podává přihlášku hostující instituci (papírovou či online dle zvyklosti školy)
   • získá akceptační dopis (povinné náležitosti akceptačního dopisu viz snímek č. 5 prezentace)
   • sestaví studijní smlouvu (Learning Agreement) na formuláři VUT nebo formálně shodný ekvivalent, zajistí podpis obou zúčastněných institucí, v minimální kreditové hodnotě dle  Podmínek pro studijní pobyty Erasmus+ a Směrnice rektora č. 40/2016.
   • zajistí včasný zápis do akademického roku ročníku, v němž má studijní pobyt realizovat (důležité zvláště v letních měsících, kdy je nutné požádat o předčasný zápis!)
   • zajistí zadání bankovního účtu do informačního systému, není-li zadán, příp. chce-li jej student změnit (postup viz FAQ)
   • osobně navštíví Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT za účelem podepsání účastnické smlouvy.
   • vyplní  online test z jazyka pobytu uvedeného ve studijní smlouvě v systému Online Linguistic Support (OLS).

  Během pobytu

  • student může změnit svou studijní smlouvu písemně prostřednictvím formuláře Changes to Learning Agreement, a to nejpozději do 30 dní od zahájení studijního pobytu.
  • v případě že změny v LA nenastanou, nahlásí student ve stejném termínu Odboru zahraničních vztahů a své fakultě, že změny neproběhly
  • nejpozději 30 dní před plánovaným koncem, může podat Žádost o prodloužení studia, dle Podmínek pro studijní pobyty Erasmus+.
  • bezprostředně před odjezdem vyžádá od hostující instituce  originál Potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of Erasmus+ Study Period)

  Po návratu

  • Student
   • odevzdá na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT v Brně do 15 dní Potvrzení o délce studijního pobytu v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ study period) - rozhodující pro určení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtánoDle pravidel programu je požadován ORIGINÁL potvrzení.
   • odevzdá výpis známek (Transcript of Records, Datenabschrift, Relevé de notes) tzn. přehledu dosažených výsledků na zahraniční instituci v termínu do 45 dní po skončení studijního pobytu, a to:
    • originál, případně kopii (dle požadavku) své fakultě
    • kopii Odboru zahraničních vztahů Rektorát VUT v Brně
     • je nutná shoda ToR s  Learning Agreementem a jeho případnými změnami, v případě nesrovnalosti dodatečné doložení jen navštěvovaných/nedokončených kurzů, příp. ekvivalentní vysvětlení
   • vyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), k čemuž obdrží výzvu na kontaktní e-mail a to do 15 dní od doručení výzvy
   • vyplní závěrečný test z jazyka v systému OLS bez zbytečného odkladu po automatické výzvě cca v polovině posledního měsíce pobytu
   • podá žádost o uznání výsledků zahraničního studia do 30 dní od získání výpisu známek
  • Fakulta
   • vyřídí žádost o uznání dle Směrnice č. 40/2017 a vydá Potvrzení o uznání části vzdělání absolovovaného v zahraničí (Proof of Recognition)

  FINANCOVÁNÍ POBYTU

  • Student
   • obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb pro cílovou zemi
  • Přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu.
  • Finanční podpora je pouze příspěvkem a zpravidla nepokryje veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

  PRODLOUŽENÍ POBYTU

  DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

                ● Varianta I    ● Varianta II    ● Varianta III

  ČASTO KLADENÉ DOTAZY

  ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU LLP/ERASMUS A ERASMUS+

   Pro koordinátory

   Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.