Studijní pobyty studentů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÉ INFORMACE

Studijní pobyty Erasmus+ jsou známou a dostupnou cestou, jak umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu v zahraničí. Cílem aktivity je zejména studium odborných předmětů, v důvodných případech také studium či výzkum za účelem vypracování bakalářské, diplomové či dizertační práce. V neposlední řadě je dalším efektem studijního pobytu seznámení se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v cizí zemi.

Studijní pobyty Erasmus+ se odehrávají na základě listiny Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 a VUT k tomuto zveřejňuje svůj tzv. Erasmus Policy Statement.

Erasmus ID Code VUT: CZ BRNO01
ECHE VUT #: 49565-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
PIC VUT #: 999873091

PRAVIDLA STUDENTSKÝCH MOBILIT ERASMUS+ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Dle aktuálně platných pravidel je v akademickém roce 2020/2021 možné realizovat tyto 3 typy mobilit:

 • Fyzická mobilita - student je fyzicky v zahraničí, výuka probíhá prezenčně či online či kombinovaně. Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility v hostitelské zemi.
 • Virtuální mobilita – student není fyzicky v zahraničí a výuka probíhá výlučně online formou. Student nemá nárok na grant, pokud je ve své domovské zemi, resp. není fyzicky přítomen v zahraničí.
 • Kombinovaná mobilita - kombinace fyzické a virtuální mobility s podmínkou min. délky fyzické mobility dle pravidel programu. (studijní pobyty min. 90 dnů, praktické stáže min. 60dnů). Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility, nemá nárok na grant za dobu virtuální mobility. Student se může rozhodnout ukončit fyzickou mobilitu a jet domů z důvodu vyšší moci (pandemie COVID-19) a díky tomu pak má nárok na proplacení vícenákladů spojených s náhlým návratem. Je však třeba vynaložit úsilí na jejich minimalizaci a toto úsilí doložit. V souladu s vyšší mocí je také možné, aby fyzická část byla kratší, než je požadováno pravidly programu.

Platí tedy, že studenti kteří se účastní online aktivit v hostitelské zemi, mají nárok na grant. Pokud však zůstávají ve své domovské zemi, či se do ní vrátí, nárok na grant (po příjezdu domů) už nemají.

I nadále zůstává rozhodujícím dokumentem pro posouzení výše vyplaceného grantu dokument Confirmation of Erasmus+ study period/Traineeship Certificate, který student dokládá po návratu/ukončení mobility do 15 dnů. Pokud zahraniční škola potvrdí, že mobilita probíhala online formou, bude potřeba, aby byl účastník mobility schopen doložit svoji fyzickou přítomnost v zahraničí jinou formou – např. boarding pasy/letenkami, jízdenkami nebo ubytovací smlouvu či platbami za ubytování, popř. jinou formou.

Co je vyšší moc?

 • neplánovaná událost
 • nepředvídatelná
 • neovlivnitelná
 • není projevem svobodné vůle účastníka
 • náklady s ní související jsou nezbytné pro realizaci aktivity
 • přímá souvislost vzniklých nákladů s vyšší mocí
 • přímá souvislost pouze s účastníkem mobility

Účastník je povinen si uchovávat účetní doklady a smluvní dokumentaci za vynaložené náklady spojené s mobilitou, jejichž úhradu by v případě vyšší moci nárokoval.

Všechny případy vyšších mocí překládá VUT ke schválení Domu Zahraniční Spolupráce.

V akademickém roce 2020/2021 je možné proplatit vícenáklady související s pandemií COVID-19. Pro přesné informace přejděte prosím do sekce FINANCOVÁNÍ POBYTU.


ZAPOJENÉ ZEMĚ DO PROGRAMU ERASMUS+

 • 28 zemí EU
 • 3 země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • kandidátské země Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko
 • Seznam interinstitucionálních smluv - seznam spolupracujících partnerských škol v rámci programu Erasmus+


PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně a podrobně uvedeny v dokumentu Podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty, jenž je přílohou Pokynu č. 18/2017.

  ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

  Souhrnný postup a informace jsou k dispozici v Prezentaci z informačních schůzek.

  Checklisty administrativního postupu: FA, FAST, FAVU, FEKT, FCH, FIT, FP, FSI, ÚSI, CEITEC

  Před pobytem

  • student musí být  nominován k účasti na stáži v transparentním výběrovém řízení, které vyhlašuje 2x ročně Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (dále OZV)
   • výběrové řízení je dále v kompetenci fakulty, tato rovněž následně odešle oficiální nominace studentů zahraničním partnerským školám, které to vyžadují (některé ano, jiné ne)
  • student následně:
   • podává přihlášku hostující instituci (papírovou či online dle zvyklosti školy)
   • získá akceptační dopis (povinné náležitosti akceptačního dopisu viz snímek č. 5 prezentace)
   • sestaví studijní smlouvu (Learning Agreement) na formuláři VUT nebo formálně shodný ekvivalent, zajistí podpis obou zúčastněných institucí, v minimální kreditové hodnotě dle  Podmínek pro studijní pobyty Erasmus+ a Směrnice rektora č. 40/2016.
   • zajistí včasný zápis do akademického roku ročníku, v němž má studijní pobyt realizovat (důležité zvláště v letních měsících, kdy je nutné požádat o předčasný zápis!)
   • zajistí zadání bankovního účtu do informačního systému, není-li zadán, příp. chce-li jej student změnit (postup viz FAQ)
   • osobně navštíví Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT za účelem podepsání účastnické smlouvy.
   • vyplní  online test z jazyka pobytu uvedeného ve studijní smlouvě v systému Online Linguistic Support (OLS).

  Během pobytu

  • student může změnit svou studijní smlouvu písemně prostřednictvím formuláře Changes to Learning Agreement, a to nejpozději do 30 dní od zahájení studijního pobytu.
  • v případě že změny v LA nenastanou, nahlásí student ve stejném termínu Odboru zahraničních vztahů a své fakultě, že změny neproběhly
  • nejpozději 30 dní před plánovaným koncem, může podat Žádost o prodloužení studia, dle Podmínek pro studijní pobyty Erasmus+.
  • bezprostředně před odjezdem vyžádá od hostující instituce  originál Potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of Erasmus+ Study Period)

  Po návratu

  • Student
   • odevzdá na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT v Brně do 15 dní Potvrzení o délce studijního pobytu v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ study period) - rozhodující pro určení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtánoDle pravidel programu je požadován ORIGINÁL potvrzení. Pokud se nemůžete na rektorát dostavit osobně a originál předat, pošlete jej prosím poštou. V případě, že zahraniční škola z důvodů pandemie COVID-19 originál dokumentu nevystavila a máte jej pouze v elektronické podobě, požádejte koordinátora/studijní oddělení zahraniční školy o zaslání na OZV (viz kontakty).
   • odevzdá výpis známek (Transcript of Records, Datenabschrift, Relevé de notes) tzn. přehledu dosažených výsledků na zahraniční instituci v termínu do 45 dní po skončení studijního pobytu, a to:
    • originál, případně kopii (dle požadavku) své fakultě
    • kopii Odboru zahraničních vztahů Rektorát VUT v Brně
     • je nutná shoda ToR s  Learning Agreementem a jeho případnými změnami, v případě nesrovnalosti dodatečné doložení jen navštěvovaných/nedokončených kurzů, příp. ekvivalentní vysvětlení
   • vyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), k čemuž obdrží výzvu na kontaktní e-mail a to do 15 dní od doručení výzvy
   • vyplní závěrečný test z jazyka v systému OLS bez zbytečného odkladu po automatické výzvě cca v polovině posledního měsíce pobytu
   • podá žádost o uznání výsledků zahraničního studia do 30 dní od získání výpisu známek
  • Fakulta
   • vyřídí žádost o uznání dle Směrnice č. 40/2017 a vydá Potvrzení o uznání části vzdělání absolovovaného v zahraničí (Proof of Recognition)

  FINANCOVÁNÍ POBYTU

  • Student
   • obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb pro cílovou zemi
  • Přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu.
  • Finanční podpora je pouze příspěvkem a zpravidla nepokryje veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

  MOŽNOST PROPLACENÍ VÍCENÁKLADŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

  V AR 2020/2021 mají studenti nárok na stipendium i za dny, strávené v povinné karanténě po příjezdu do hostitelské země. Po dohodě se studentem lze tedy do účastnické smlouvy uvést datum od kdy bude student v povinné karanténě a i za tuto dobu má nárok na stipendium. Student musí doložit skutečnost, že je karanténa povinná (email, printscreen stránek).  Doba strávená v karanténě by měla být zahrnuta i v dokumentu Learning Agreement a Confirmation of Erasmus+ study period.

  Dále lze požádat o dodatečné proplacení mimořádných nákladů vzniklých v souvislosti s pandemií COVID-19. Je možné, abyste si požádali o proplacení těchto nákladů:

  • povinný test na COVID-19 před zahájením studijního pobytu/stáže a povinný test po návratu do domovské země
  • zvýšené náklady na ubytování po dobu povinné karantény po příjezdu do zahraničí, před zahájením Vašeho studijního pobytu/stáže

  K proplacení je nutné zaslat mailem:

  • fakturu za test s uvedenou cenou
  • fakturu za ubytování včetně ceny a daného období ubytování a doložit skutečnost, že karanténa byla požadavkem školy či dané země
  • v případě ubytování i testu je rovněž nutné doložit skutečnost, že požadavek vyplýval buď z nařízení zahraniční školy/firmy nebo daného státu (např. email ze školy, printscreen z webu apod.)
  • vyplněnou a podepsanou žádost o proplacení mimořádných nákladů

  PRODLOUŽENÍ POBYTU

  DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

                ● Varianta I    ● Varianta II    ● Varianta III
  • Student ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
   • může požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o navýšení paušální sazby vyplněním Žádosti o navýšení finanční podpory z důvodu socioekonomického znevýhodnění.

    O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 (od Výzvy 2020 se jedná o koeficient 2,7). Jsou to tedy studenti, kteří mají nárok nebo pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Od Výzvy 2020 se jedná také o studenty, kteří mají nárok na přídavek na dítě dle Části třetí, Hlavy první Zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Všechny ostatní podmínky, jako například výše grantu, se však řídí pravidly programu Erasmus+.

    Student, který nemá nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 (od Výzvy 2020 se jedná o koeficient 2,7).

    Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

   • bližší informace v Podmínkách pro studijní pobyty Erasmus+ a v samotné žádosti nebo na webu zde.

  ČASTO KLADENÉ DOTAZY

  ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU LLP/ERASMUS A ERASMUS+

  Pro koordinátory

  Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.