studijní program

Strojírenská technologie

Fakulta: FSIZkratka: D-STG-KAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0715D270019

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Doktorský studijní program Strojírenská technologie je zaměřen na výrobní vědy a technologie, jmenovitě technologie obrábění, tváření, svařování, slévárenskou technologii, technologii povrchových úprav včetně automatizace přípravy výroby a automatizaci výrobních procesů, které uvedené technologie využívají a vyžadují.
V průběhu studia získají studenti znalosti aplikované matematiky, fyzikální metalurgie, teorie experimentu a optimalizace technologických procesů, společně s dalšími teoretickými a praktickými znalostmi úzce souvisejícími s vybranou oblastí doktorského studia.
Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v oboru strojírenská technologie. Studium je zaměřeno na poznání teoretického základu celého oboru a dále na podrobné seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazují témata disertačních práci. Studium je orientováno na přípravu k vědecké práci ve zvoleném oboru a dosažená úroveň znalostí je prezentována u státní doktorské zkoušky.
Schopnost dosahovat původní vědecké výsledky je prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventům doktorského studijního programu udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Profil absolventa

V doktorském studiu programu Strojírenské technologie je možné se specializovat na oblast technologie obrábění a její optimalizaci, technologie tváření a svařování, technologii slévárenství, řízení výroby, aplikace modelování na strojích a počítačové simulace. Doktorandi jsou schopni se zapojit do všech forem výzkumu, do smluvního vývoje a do hospodářské spolupráce s průmyslovými podniky, kde řeší pokročilé problémy technické praxe. Mají také možnost využít krátkodobých i dlouhodobých stáží a studijních pobytů u nás i v rámci EU ve spolupráci se zahraničními univerzitami.
Absolventi doktorského studijního programu Strojírenská technologie mají komplexní odborné dovednosti a znalosti o výrobních technologiích, metodách jejich řízení a plánování, mají znalosti v oblasti materiálových věd a inženýrství v aplikaci na vybrané výrobní technologie a to jak na úrovni teoretické, tak i praktické.
U absolventů doktorského studijního programu Strojírenská technologie se předpokládá uplatnitelnost na vedoucích pozicích spojených s technickou a technologickou přípravou výroby, jejího řízení a dalšího vývoje.
Absolventi se též uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v centrech aplikovaného výzkumu i jako akademičtí pracovníci univerzit a akademických pracovišť.

Charakteristika profesí

Absolventi doktorského studia jsou vybaveni velmi dobrými teoretickými i odbornými znalostmi a proto se jim naskýtají široké možnosti uplatnění v odborných nebo řídicích funkcích v rámci státních i soukromých strojírenských, případně mezioborových výrobních podniků, od malých a středních firem až po velké akciové společnosti. Získané znalosti mohou uplatnit i jako výzkumní a vývojoví pracovníci, nebo soukromí podnikatelé u nás i v zahraničí.

Podmínky splnění

Studentům jsou doporučeny následující předměty:
9ATO - Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění
9CTO - CNC technologie obrábění
9EMO - Experimentální metody v obrábění
9EMT - Experimentální metody ve tváření
9KKS - Krystalizace kovů a slitin
9MEO - Metalurgie oceli
9MMN - Moderní metalurgie neželezných kovů a slitin
9MNK - Metalurgie neželezných kovů
9NSS - Numerická simulace slévárenských procesů
9PMR - Pokrokové materiály pro řezné nástroje
9PPC - Počítačová podpora technologických činností
9PST - Progresivní slévárenské technologie
9PTU - Progresivní technologie povrchových úprav
9REP - Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů
9SC1 - Systémy CAD I
9SC2 - Systémy CAD II
9SIN - Simultánní inženýrství
9TTS - Teorie tavné svařitelnosti kovů
9TTT - Teorie procesů technologie tváření
9TVN - Tvářecí nástroje
a dále je v programu zařazena výuka angličtiny v předmětu
9AJ - Jazyk anglický pro doktorské studium

Studijní povinnosti
1. V souladu s čl. 35 SZŘ probíhá pravidelné hodnocení práce studentů doktorských studijních programů. Hodnocení doktorandů se provádí jednou ročně v následujících termínech:
● Do 31. 8. příslušného roku doktorand zkontroluje a odsouhlasí v IS Apollo formulář „Hodnocení studia“.
● Školitel zkontroluje, doplní slovní vyjádření a odsouhlasí hodnocení do 15. 9. příslušného roku.
● Na studijním oddělení bude provedena formální kontrola úplnosti do 30. 9. příslušného roku. Ředitelé ústavů po případném slovním vyjádření odsouhlasí hodnocení do 15. 10. příslušného roku.
● Hodnocení v oborových radách bude provedeno a vyznačeno v IS Apollo do 31. 10. příslušného roku. Následně studijní oddělení předá hodnocení k podpisu děkanovi (odpovídajícímu proděkanovi). O výsledku bude doktorand i školitel informován.
● Originál hodnocení se ukládá do spisu doktoranda, kopii na vyžádání obdrží školitel i doktorand.
2. Postupová kritéria do následujícího ročníku, platná pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2016/2017 a později, jsou následující:
● postup do 2. ročníku – 2 zkoušky ze studijního předmětu,
● postup do 3. ročníku – všechny zkoušky ze studijních předmětů, včetně zkoušky z cizího jazyka,
● postup do 4. ročníku – podaná „Žádost o povolení státní doktorské zkoušky“, včetně všech požadovaných příloh (viz). Publikace evidovaná v databázích WoS nebo Scopus nebo článek v recenzovaném časopise nebo článek ve sborníku konference. Téma publikace se musí vztahovat k tématu disertační práce.
Postup do 5. ročníku u studentů kombinované formy studia je možný na základě doporučení školitele. U studentů v prezenční formě studia je nutná žádost o změnu formy studia doporučená školitelem a oborovou radou a publikace evidovaná v databázích WoS nebo Scopus, kde je doktorand uveden jako hlavní autor (stačí potvrzení o přijetí článku). Téma publikace se musí vztahovat k tématu disertační práce.
Postup do ročníku kombinované formy studia musí být řádně odůvodněn a doložen (např. dlouhodobé zdravotní problémy, péče o dítě, dlouhodobý studijní pobyt v zahraničí).
3. Neplnění výše uvedených kritérií, termínů nebo individuálního studijního plánu je důvodem k ukončení studia pro neplnění studijních povinností (§ 56, odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.). O výjimkách rozhoduje s přihlédnutím ke stanovisku oborové rady a školitele děkan, a to na základě zdůvodněné žádosti doktoranda.
4. Doktorandi v prezenční i kombinované formě studia se zapisují do dalšího roku studia na studijním oddělení v prvním týdnu měsíce září.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT – Směrnice č. 69/2017,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT,
SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně),
SMĚRNICE DĚKANA FSI Č. 3/2019 Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů FSI VUT v Brně.
Studium v DSP se neuskutečňuje v kreditovém systému. Klasifikační stupně jsou „prospěl“, „neprospěl“, u obhajoby disertační práce je výsledek „obhájil“, „neobhájil“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Strojírenská technologie je pokračováním aktuálně akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie (N-STG), se specializacemi Strojírenská technologie (STG), Strojírenská technologie a průmyslový management (STG), Moderní technologie osvětlovacích soustav (MTS) a programu Slévárenská technologie (N-SLE) bez specializace.
Ve studiu Strojírenské technologie je možné se specializovat na oblast technologie obrábění a její optimalizaci, technologie tváření a svařování, slévárenství, řízení výroby, aplikace modelování na strojích, počítačovou podporu výrobních technologií, počítačové simulace a umožňuje tak pokračovat ve třetím stupni studia. Na základě úspěšné obhajoby a dosažením vědecké hodnosti Ph.D. absolvent prokáže schopnost vědecké práce.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.