studijní program

Architektura a urbanismus cs

Fakulta: FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3501

Udělovaný akademický titul: Ing. arch.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí do magisterského studijního programu je ukončení bakalářského studijního programu vyhovujícího čl. 46 Evropské směrnice 2005/36/EC o vzdělávání architekta.

Klíčové výsledky učení

Studijní program je zaměřen na zajištění takového stupně absolventovy vzdělanosti, aby v rámci jeho odborné způsobilosti (v procesu autorizace architektů) prokázal požadované znalosti a dovednosti. Získané znalosti mají rovněž umožnit činnost v orgánech státní správy nebo případně jinou odborně související činnost.

Profesní profil absolventů s příklady

Program je primárně zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání „autorizovaný architekt“. Magisterský studijní program Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně je na seznamu škol s uznaným vzděláním, vydávaným Českou komorou architektů. Odpovídá požadavkům komory resp. zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a požadavkům Autorizačního řádu ČKA. V roce 2008 tento studijní program prošel úspěšně notifikací v orgánech Evropské komise jako vzdělání odpovídající požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/EC o uznávání odborných kvalifikací. Absolvent studijního programu je přípraven se uplatnit v souladu s nařízením vlády č. 275/2016 Sb.: 1. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, 2. jako autorizovaný architekt po složení zkoušky odborné způsobilosti nebo v kanceláři autorizovaného architekta, 3. na stavebních úřadech, 4. u pořizovatelů, 5. na úřadech památkové péče, 6. v orgánech ochrany přírody a krajiny, 7. ve vedení realizace jednoduché stavby, při provádění geodetického měření pro projektovou činnost, 8. v zastupování stavebníka, popřípadě navrhovatele při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, 9. při výkonu odborné funkce v orgánech veřejné správy na úseku územního plánování nebo stavebního řádu a v mnoha jiných segmentech veřejné i soukromé sféry, zejména ovlivňujících kvalitu a udržitelnost vystavěného prostředí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Dostupnost studia osobám se zdravotním postižením

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami. Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty. Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb. Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na FA VUT v Brně je zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné architektonické kvalifikace. Při prakticky orientované ateliérové a jiné praktické výuce (robotika) musí být schopni samostatné obsluhy přístrojů a zařízení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1ARCHURB (ARCH)Architektura (bez zaměření)223860
2ARCHURB (ARCH)Architektura (bez zaměření)131730?