studijní program

Elektronika a komunikační technologie

Fakulta: FEKTZkratka: MKC-EKTAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060010

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cíle studia navazujícího magisterského programu Elektronika a komunikační technologie (MPC-EKT) spočívají v získání a rozšíření teoretických a praktických znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Spektrum odborných oblastí studia sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a embedded systémy s detailním zaměřením na aplikace v radiokomunikačních službách a komunikačních technologiích.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského programu Elektronika a komunikační technologie (MPC-EKT) má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech obecné slaboproudé elektroniky a elektronických komunikačních technologií. Jeho znalosti sahají spektrálně od nízkofrekvenční, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až po optické vlny. Student umí pracovat jak s analogovými elektronickými obvody, signály a systémy, tak i s moderními číslicovými, mikroprocesorovými a mikropočítačovými obvody a systémy. Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších elektronických komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky. Absolventi magisterského programu naleznou uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu mobilních, rozhlasových, televizních a dalších elektronických a komunikačních služeb. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technické, řídicí a manažerské funkce. Navazující a více teoreticky zaměřené vysokoškolské vzdělání, avšak doplněné výraznými praktickými znalostmi, umožňuje přímé nasazení absolventů do výzkumné, vývojové, ale i výrobní, provozní či servisní technické praxe.

Charakteristika profesí

Absolventi magisterského programu mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a komunikačních technologií. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy. Absolventi magisterského programu se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu mobilních, rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
63 kreditů v povinných předmětech,
51 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-ELOElektronické obvodycs6zimníPovinnýzá,zkano
MKC-MKSMikrokontroléry a embedded systémycs6zimníPovinnýzá,zkano
MKC-RKORádiová komunikacecs6zimníPovinnýzá,zkano
MKC-ARSAnalýza radiokomunikačních signálůcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ne
MKC-ARAAntény a rádiové spojecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MKC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-IKSImplementace komunikačních systémů cs5letníPovinnýzá,zkano
MKC-PKSPočítačové a komunikační sítěcs4letníPovinnýzá,zkano
MKC-VFOVysokofrekvenční obvodycs5letníPovinnýzá,zkano
MKC-PLDProgramovatelné logické obvodycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ne
MKC-REMRadioelektronická měřenícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MKA-DNSSatellite and Navigation Systemsen5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MKC-AZEAlternativní zdroje energiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MKC-MNMModerní numerické metodycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MKC-NSBNávrh, správa a bezpečnost počítačových sítícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MKC-ADPVzájemný převod A/D signálůcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-KBCKomunikace v blízkosti člověkacs5zimníPovinnýzá,zkano
MKC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5zimníPovinnýzá,zkano
MKC-M2ESemestrální prácecs1zimníPovinnýklano
MKC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB3ne
MKC-SPRSignálové procesorycs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB3ano
MKC-SPSSpeciální snímačecs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB3ne
MKC-DVVDigitální vysílání a videotechnikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MKC-EMCMetody analýzy EMCcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ne
MKA-SMKMobile Communication Systemsen5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-MSEDiplomová prácecs20letníPovinnýano
MKC-AKTAutomobilová komunikační technikacs3letníPovinně volitelnýklPVA6ano
MKC-KVMKvantové výpočetní metodycs3letníPovinně volitelnýklPVA6ano
MKC-SKTSeminář komunikačních technologiícs3letníPovinně volitelnýklPVA6ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
MPC-OPEOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníPovinně volitelnýPVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA1 5 MKC-ARS, MKC-ARA
PVA2 5 MKC-DRE, MKC-MNM
PVA3 10 MKC-PLD, MKC-REM, MKA-DNS
PVA5 10 MKC-DVV, MKC-EMC, MKA-SMK
PVA6 6 MKC-AKT, MKC-KVM, MKC-SKT
PVB1 4 MKC-EFE1, MKC-EFE2, MKC-EFE1, MKC-EFE2
PVB2 5 MKC-AZE, MKC-NSB, MKC-ADP
PVB3 6 MKC-PSD, MKC-SPR, MKC-SPS