Detail předmětu

Analýza radiokomunikačních signálů

FEKT-MKC-ARSAk. rok: 2020/2021

Předmět se zaměřuje na využití vybraných matematických metod v moderním zpracování komunikačních signálů a teorii bezdrátové komunikace. Cílem předmětu je prezentovat studentům specializovaný matematický aparát, který je nezbytný k pochopení principů moderní bezdrátové komunikace.

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni samostatně řešit problémy spojené s ověřováním a testováním předpokladů a vlastností o zkoumaných jevech a datových souborech v telekomunikační oblasti. Absolvent předmětu je schopen: (a) vyčíslit pravděpodobnosti jevů; (b) rozlišit náhodné veličiny a popsat jejich charakteristiky; (c) testovat statistické hypotézy; (d) analyzovat a popsat reálná měření modelů; (e) odhadnout tvar spektra a identifikovat spektrální složky; (f) identifikovat a testovat přítomnost signálu v šumu; (g) vyhodnotit klasifikaci a sestavit ROC křivku.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen: i) Sestavit jednoduchý program v prostředí Matlab; ii) Praktikovat matematické postupy výpočtu.

Doporučená nebo povinná literatura

STEHLÍKOVÁ, B., TIRPÁKOVÁ, A., POMĚNKOVÁ, J., MARKECHOVÁ, D. Metodologie výzkumu a statistická inference. 9. vyd. Brno: Folia univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2009. II. ISBN 978-80-7375-362-7. (CS)
CYHELSKÝ, L. Úvod do teorie statistiky. 2. upr. Praha: SNTL, 1981, 347 s. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Teorie pravděpodobnosti, závislé a nezávislé pokusy, podmíněná pravděpodobnost.
2. Rozdělení a charakteristiky náhodných veličin.
3. Vícerozměrné náhodné veličiny.
4. Centrální limitní věta a zákon velkých čísel. Podmínky přípustnosti.
5. Bodový a intervalový odhad, intervaly spolehlivosti. Testování hypotéz, parametrický a neparametrický přístup.
6. Statistická regulace procesu a hodnocení kvality.
7. Zjišťování a oddělování signálů skrytých v šumech.
8. Detekce, odhady a optimalizace parametrů signálů.
9. Náhodné procesy a jejich charakteristiky, stacionární a ergodické procesy, výkonová spektra.
10. Metody odhadu spektra. Vztah rozložení signálu, spektra signálu a výkonového spektra signálu.
11. Klasifikace. ROC křivky a jejich využití při klasifikaci.
12. Modelování a filtrace.
13. Ortogonální transformace. Gaussovské směsné modely.

Cíl

Cílem předmětu je prezentovat studentům specializovaný matematicko-statistický aparát, který je nezbytný k pochopení principů moderní bezdrátové komunikace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EKT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na poč.

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning