studijní program

Pokročilé materiály a nanovědy

Fakulta: CEITEC VUTZkratka: STIPMNAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3960

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je absolvované magisterské/inženýrské studium nebo studium, které je dle mezinárodních standardů na stejné úrovni. Přijímací zkoušky probíhají podle vnitřních norem VUT v Brně.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studia má dostatečné odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení různorodých vědeckých problémů ve výzkumných a vývojových institucích a v průmyslové praxi. Absolvent je schopen na potřebné úrovni pracovat pro další rozvoj oboru na pracovištích dalšího působení (akademických a vědeckých institucích a institucích realizační oblasti) a přispět ke zlepšování konkurenceschopnosti výstupů výzkumné a aplikační oblasti těchto institucí. Koncepce studijního programu umožňuje absolventům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních a mezinárodních vývojových, konstrukčních a vědecko-výzkumných týmech. Absolvent programu má solidní schopnosti a dovednosti pro působení ve vědeckých a výzkumných centrech v České republice i v zahraničí.

Dostupnost studia osobám se zdravotním postižením

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PM (-)Pokročilé materiály (-)45660
1PNTMT (-)Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (-)45660
2PM (-)Pokročilé materiály (-)45660
2PNTMT (-)Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (-)45660