studijní program

Výrobní technika

Fakulta: FSIZkratka: B-VSY-PAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0715A270001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 1.5.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Poskytnout studentům obecné strojírenské vzdělání a připravit je na řešení rozsáhlých úkolů v rámci interdisciplinárních mezinárodních týmů s důrazem na znalosti odborného německého jazyka.
V současné době je v ČR i německy mluvících zemí stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním a vyhovujícími jazykovými kompetencemi. Tento nedostatek se přitom projevuje i v zemích hovořících jinými jazyky, neboť i tam potřebují obchodovat s německy hovořícími zákazníky, kteří svým investičními objemy představují významný podíl na trhu EU.

Profil absolventa

Česko-německý bakalářský obor s dvojitým diplomem „Výrobní technika” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství s důrazem na prohloubení znalostí z německého jazyka a přípravu na práci v mezinárodních, zejména česko-německých týmech, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Absolventi oboru získají široký odborný základ a základní kompetence pro uplatnění v praxi v obchodních nebo vývojových týmech, především však budou připraveni pro další studium
• v magisterském navazujícím studijním programu M2V-P Výrobní systémy a česko-německém oboru M-VSY „Výrobní systémy“ s dvojitým diplomem;
• v libovolném z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru na FSI VUT v Brně;
• v relevantním programu na jiné univerzitě u nás nebo v zahraničí.

Charakteristika profesí

Uplatnění absolventů
Absolventi bakalářských studijních programů najdou uplatnění například v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Dobří absolventi na FSI obvykle pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu a dosahují titulu inženýr.
Absolventi se uplatní především u zaměstnavatelů, kteří potřebují obchodovat s německy hovořícími zákazníky, kteří svým investičními objemy představují významný podíl na trhu EU. Firmy mají snahu komunikovat se zákazníkem v jeho mateřském jazyce, neboť odborná komunikace v anglickém jazyce je často příčinou špatné interpretace požadavku zákazníka, což snižuje jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i spokojenost zákazníka a podíl na trhu. Kompetence absolventů studijního programu Výrobní technika tak umožní jejich bezproblémové uplatnění na trhu práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT,
SMĚRNICE DĚKANA Č. 7/2017 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Studijní plány jsou připravovány a vzájemně odsouhlaseny na obou spolupracujících univerzitách, a to v souladu s jejich vnitřními předpisy. Jakákoliv změna ve studijním plánu musí být na obou univerzitách dopředu projednána a vzájemně odsouhlasena.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu, zejména:
• v magisterském navazujícím studijním programu M2V-P Výrobní systémy a česko-německém oboru M-VSY „Výrobní systémy“ s dvojitým diplomem;
• v libovolném z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru na FSI VUT v Brně.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CELElektrotechnika a elektronikacs5zimníPovinnýzá,zkano
1INInformatikacs5zimníPovinnýklano
1MMatematika Ics9zimníPovinnýzá,zkano
0N1Odborná němčina 1de3zimníPovinnýano
WPLPlastycs4zimníPovinnýzá,zkano
3STStatikacs5zimníPovinnýzá,zkano
3VTVýrobní technologie IIcs2zimníPovinnýklano
1KZáklady konstruovánícs4zimníPovinnýzá,zkano
N7Deutsch für Studium und Beruf Ide4zimníVolitelnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BMMatematika II-Bcs6letníPovinnýzá,zkano
0N2Odborná němčina 2de4letníPovinnýzá,zkano
4PPPružnost a pevnost Ics7letníPovinnýzá,zkano
2VTVýrobní technologie Ics3letníPovinnýklano
BMKZáklady managementu kvality a životního prostředícs3letníPovinnýzá,zkano
N8Deutsch für Studium und Beruf IIde4letníVolitelnýzá,zkano