Detail předmětu

Základy managementu kvality a životního prostředí

FSI-BMKAk. rok: 2019/2020

Předmět "Základy managementu kvality a životního prostředí" seznámí studenty základy principů podnikové ekonomiky a podniku jako organizace v kontextu se základními požadavky na systém managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001) a systém managementu orientovaného na životní prostředí (ČSN EN ISO 14001). Studenti pochopí zásady procesního přístupu v rámci systému managementu kvality a význam principu neustálého zlepšování procesů a základy řízení dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu s environmentální politikou a cíli podniku.

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá schopnost vnímání:
- rizika z pohledu zajišťování kvality produktu (výrobku nebo služby),
- významu principu neustálého zlepšování procesů na snižování rizik a
- potřeby řízení dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí.

Prerekvizity

Předpokládá se všeobecné ekonomické povědomí, dále znalosti z matematiky a fyziky v rozsahu obvyklém pro bakalářský stupeň studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KETTUNEN, J.: Essays on strategic management and quality assurance; OULU 2009; ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS C Technica 329; pp. 44; ISBN 978-951-42-9178-
KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ., Podnikatelský plán. Brno: Computer Press. 2007. 2016 s. ISBN 978-80-251-1605-0. (CS)
GOETSCH, D. L.; DAVIS, S. B.: Quality Management - Introduction to Total Quality Management for Production, Processing and Services; 5. ed.; June 2005; ISBN 978-0131189294
SRPOVÁ, J., I. SVOBODOVÁ, P. SKOPAL a T. ORLÍK. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada. 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-4103-1. (CS)
JURAN, J. M.; GRYNA F. M.: Juran´s Quality Control Handbook. McGraw-Hill, Inc., New York, 1988
SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. (2010) Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha:C.H.Beck. 502 s. ISBN 80-7400-336-3. (CS)
Zákon č. 22/1997 Sb. (aktuální znění) O technických požadavcích na výrobky
Nenadál, J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press, Praha, 2008
Janíček, L. a kol: Evropská unie – instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-819-8
Janků, M.: Evropská unie – právní system evropských společenství. Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-806-6
Remtová, K.: Strategie podniku v péči o životní prostředí, Dobrovolné nástroje, VŠE Praha 2006, ISBN 80-245-1086-3 (CS)
ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití; ÚNMZ, Praha, 2016 (CS)
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (CS)
Reichholf, J.: Životní prostředí, Ekologie lidských sídel, Ikar Praha 1999, ISBN 80-7202-503-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí vypracovat a obhájit zpracovaný semestrální projekt na zadané téma.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům nejdůležitější teoretické poznatky doplněné o konkrétní příklady a způsoby aplikace umožňující pochopit význam a úkoly managementu kvality a ochrany životního prostředí. Vést studenty k tomu, aby si osvojili poznatky o vnitřním a vnějším prostředí organizace a naučili se používat metody uplatňované při analýze vnějšího a vnitřního prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontroluje se účast ve cvičeních. Přednášky jsou dobrovolné, prezentace a obhajoba zadané semestrální práce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-KSB , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-VSY-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu - základní pojmy a definice
2. Dimenze kvality. Orientace na zákazníka
3. Orientace na procesy a jejich řízení
4. Sedm základních nástrojů managementu kvality
5. Sedm nových nástrojů managementu kvality
6. Výklad norem řady ISO 9000
7. Výklad norem řady ISO 9000 - dokončení
8. Význam managementu životního prostředí
9. Posuzování dopadu podnikových procesů na životní prostředí
10. Výklad norem řady ISO 14000
11. Výklad norem řady ISO 14000 - dokončení
12. Proces neustálého zlepšování
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Hlavní pojmy, ekonomie, environment, podnikání a kvalita.
2. Cíle podniku, majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Kontext organizace.
4. Náklady na kvalitu.
5. Analýzy rizik.
6. Mapování procesů.
7. Leadership
8. Environmentální aspekty
9. Závazné povinnosti organizace
10. PDCA model
11. - 12. Semestrální práce studentů na zvolená témata a diskuse k nim.
13. Prezentace a obhajoba semestrálních prací.

eLearning