studijní program

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-BTBAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0688A060001

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 23.8.2018 - 22.8.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Zdravotnické obory Bez tematického okruhu 50
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 50

Cíle studia

Interdisciplinární studijní program Biomedicínské inženýrství a bioinformatika nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky a zdravotnických oborů. Cílem studia je připravit biomedicínské inženýry pro práci na pozicích v klinických provozech, nemocnicích, laboratořích a tkáňových bankách, kde je požadována kvalifikace podle zákona č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, a kde inženýři pracují v klinických týmech ve spolupráci s lékaři. Souhrnným cílem předmětů studijního plánu programu je vychovat pracovníky pro pozice ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu, distribuci a servis lékařských zařízení, instrumentace, přístrojů a software určených pro klinickou praxi a kde je legislativně a/nebo odborně vyžadována specializace biomedicínského inženýra, vychovat špičkové odborníky s kvalitními znalostmi z oblasti medicíny, biologie, bioinženýrství a informatiky, kteří jsou schopni spolupracovat ve vysoce interdisciplinárních týmech a podílet se na prudkém rozvoji biomedicínského inženýrství a bioinformatiky.
Cílem studijního programu je rovněž poskytnout kvalitní základ budoucím studentům doktorských programů univerzit zaměřených na biomedicínské inženýrství, biomedicínskou informatiku, matematickou biologii, omics obory, medicínské zobrazování a další.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika je biomedicínský inženýr zákona č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, získá široký informatický, technický a přírodovědný přehled zejména v oblasti zpracování dat, vizualizace dat, biostatistiky, návrhu diagnostických zařízení, buněčného a tkáňového inženýrství, medicínského zobrazování, zpracování biologických dat a analýzy omics dat.

Absolvent bude schopen
- pracovat v interdisciplinárním týmu lékařů, biologů, informatiků a techniků, bude velmi dobře jazykově připraven a má kvalitní měkké dovednosti včetně projektové činnosti,
- pracovat s vědeckými a odbornými informacemi, prezentovat a obhajovat dosažené výsledky,
- dále se vzdělávat a rozvíjet svoje znalosti a dovednosti v souladu s prudkým rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky,
- pokračovat v dalším studiu v doktorských studijních programech.

Absolventi bude umět
- uplatnit se v interdisciplinárních týmech špičkových výzkumných center jako vědecký pracovník,
- uplatnit svoje znalosti a zkušenosti na pozicích v klinických provozech, nemocnicích, laboratořích a tkáňových bankách,
- uplatnit kvalifikaci získanou během studia ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu, distribuci a servis lékařských zařízení, instrumentace, přístrojů a software určených pro klinickou praxi.

Charakteristika profesí

Absolventi interdisciplinárního magisterského programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, sestaveného mj. na základě široké diskuse s několika desítkami pracovníků z praxe, naleznou uplatnění jako specialisté – biomedicínsští inženýři. Svoje znalosti a zkušenosti uplatní na pozicích v klinických provozech, nemocnicích, laboratořích, a tkáňových bankách, kde je požadována kvalifikace podle zákona č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a kde biomedicínsští inženýři pracují v klinických týmech ve spolupráci s lékaři. Podobné pozice mohou zastávat ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu, distribuci a servis lékařských zařízení, instrumentace, přístrojů a software určených pro klinickou praxi a kde je legislativně a/nebo odborně vyžadována specializace biomedicínského inženýra. Absolventi magisterského programu budou rovněž dostatečně teoreticky připraveni na práci v základním i aplikovaném výzkumu v oboru biomedicínského inženýrství i bioinformatiky, zejména v rychle se rozvíjejích oblastech zpracování a analýzy omics dat, buněčného a tkáňového inženýrství, medicínského zobrazování, mobilních analyzátorů životních funkcí člověka, nositelné elektroniky včetně biosenzorů a dalších. Budou tak schopni se uplatnit v interdisciplinárních týmech špičkových výzkumných center jako vědečtí pracovníci. Absolventi budou rovněž dostatečně připraveni na navazující vzdělávání v doktorských studijních programech.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
92 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 18 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 10 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů. PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého magisterského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Délka praxe

V magisterském studijním programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 2 týdnů (80 hodin). Praxe může být absolvována ve zdravotnických zařízeních, institucích, podnicích a firmách zaměřených na klinický provoz, výrobu, výzkum, a obchod v oblasti biomedicínské techniky a bioinformatiky, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-BEZBezpečnost zařízenícs2zimníPovinnýne
MPC-MISMedicínské informační systémycs5zimníPovinnýzá,zkne
MPC-MOLMolekulární biologiecs6zimníPovinnýzá,zkne
MPC-ACSPokročilá analýza biologických signálů cs5zimníPovinnýzá,zkne
MPC-PRGProgramování v bioinformaticecs5zimníPovinnýzkne
MPC-MNMModerní numerické metodycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
MPC-NPRNáhodné procesycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA 1ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-ABSAnalýza biologických sekvencí cs6letníPovinnýzá,zkne
MPC-ABOAnalýza biomedicínských obrazů cs6letníPovinnýzá,zkne
MPC-EALEvoluční algoritmy cs5letníPovinnýzá,zkne
MPC-MVPMetodologie vědecké práce cs2letníPovinnýne
MPC-SYSSystémová biologie cs5letníPovinnýzá,zkne
MPC-KODKódování v informatice cs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ne
MPC-STAPokročilé metody v biostatisticecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA 2ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-MKPMikroprocesorová technika v biomedicíněcs4zimníPovinnýzá,zkne
MPC-MZTMikroskopická zobrazovací technika cs5zimníPovinnýzá,zkne
MPC-BSESemestrální prácecs5zimníPovinnýklne
MPC-MLRStrojové učenícs5zimníPovinnýzá,zkne
MPC-VIZVizualizace biomedicínských datcs6zimníPovinnýzá,zkne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-BCEDiplomová prácecs20letníPovinnýne
MPC-PMBPokročilé metody v bioinformaticecs3letníPovinně volitelnýklPVB 2ne
MPC-ZBMPraktika ze zobrazovacích metod v biologii a medicíněcs3letníPovinně volitelnýklPVB 2ne
MPA-CHMChemoinformatikaen5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ne
MPC-AB2Pokročilé metody ve zpracování obrazůcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýne
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkne
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3zimníVolitelnýzá,zkne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýne
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýne
XPC-MAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelnýne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkne
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkne
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2zimníVolitelnýzá,zkne
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3letníVolitelnýzá,zkne
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2letníVolitelnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA 1 5 MPC-MNM, MPC-NPR
PVA 2 5 MPC-KOD, MPC-STA
PVB1 5 MPA-CHM, MPC-AB2
PVB 2 3 MPC-PMB, MPC-ZBM