studijní program

Elektroenergetika a komunikační technologie

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-EAKAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060008

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 71
Energetika Bez tematického okruhu 29

Cíle studia

Studijní program Elektroenergetika a komunikační technologie nabízí navazující magisterské vysokoškolské studium, ve kterém je propojeno zaměření na elektrotechniku související s výrobou, přenosem, rozvodem a užitím elektrické energie s předměty teoretické i praktické informatiky a komunikační techniky. Sdružením obou znalostních oblastí vznikl studijní program, který odráží nároky současného i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Základem jsou předměty zaměřené jak na problematiku mobilních i pevných komunikací, moderních síťových technologií, telekomunikační služby, nebo na zabezpečovací metody a na vysokorychlostní multimediální přenosy, tak na teorii poruchových stavů distribučních sítí, způsoby jejich chránění, kvalitu elektrické energie a EMC, diagnostiku v elektroenergetice, techniku vysokého napětí, provoz výroben elektrické energie se synchronními alternátory i provoz obnovitelných zdrojů nebo současný stav a provoz zařízení elektrických stanic.
Cílem studia je:
• předat studentům praktické znalosti i hlubší teoretické základy moderních telekomunikací a informačních technologií ve spojení se základy matematických modelů pro řízení propojených elektrizačních soustav, s výpočty toků výkonů a regulací napětí, s řízením kmitočtu a s dispečerským řízením a vybavit je tak pro vysoce kvalifikovanou práci v oblasti řídicích systémů elektroenergetiky.
• naučit studenty využívat poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů zajišťujících ekonomický a bezporuchový provoz přenosových, distribučních a průmyslových sítí.

Profil absolventa

Unikátnost programu spočívá ve vhodném propojení znalostí z oblasti telekomunikací, informatiky a elektroenergetiky, kdy absolvent není pouze úzce zaměřen na jednu konkrétní oblast, ale má širší znalosti z celé oblasti informačních a komunikačních technologií i principů výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie. Díky tomu je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe a to nejen v oblasti systémů pro řízení, chránění a dispečinku zařízení elektroenergetické soustavy, ale i v širokém spektru průmyslových aplikací.
Absolvent má kvalitní znalosti a dovednosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů, v dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu radiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů a získal i kvalifikované znalosti z oblasti projektování a provozu zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice a v průmyslu. Absolventi oboru se tedy uplatní při výzkumu a vývoji v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky a komunikačních a informačních technologií a jsou rovněž schopni zastávat i vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Charakteristika profesí

Typickým zaměstnavatelem absolventa studijního programu Elektroenergetika a komunikační technika budou bezpochyby provozovatelé přenosových a distribučních sítí, ale také dodavatelé technologií pro řízení provozu a komunikaci zařízení elektroenergetické infrastruktury. Předpokládaná míra uplatnění je vysoká, protože profesní zaměření absolventa tohoto studijního programu bude korespondovat se současným trendem digitalizace systémů pro řízení výroby a spotřeby elektrické energie.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
81 kreditů v povinných předmětech,
38 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
1 kredit ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-ELEElektrická zařízení elektrárencs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-OSEOptické sítěcs5zimníPovinnýzá,zkano
MPC-PRSPřenosové sítěcs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-KOMKomunikační technologiecs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-RZBRozvodná zařízenícs7zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-FPLFyzika a diagnostika plazmatucs5zimníPovinně volitelnýzkPVA2ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-MFYModerní fyzikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-NSBNávrh, správa a bezpečnost počítačových sítícs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-PRJPřechodné jevycs6letníPovinnýzá,zkano
MPC-DAKDatová komunikacecs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-DEEDistribuce elektrické energiecs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-PQ1Kvalita elektrické energie a EMCcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-MEMModelování elektromagnetických polícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-NANNanotechnologiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-NDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPA-KPMMobile Network Communication Systemsen6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-RESŘízení elektrizačních soustavcs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-MPNSemestrální prácecs3zimníPovinnýklano
MPC-VDPVyšší techniky datových přenosůcs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-SUESpotřeba a užití elektrické energiecs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-ZKRZáklady kryptografiecs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-MSNDiplomová prácecs20letníPovinnýano
MPC-EELEkonomika elektroenergetikycs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-KRYKryptografiecs7letníPovinnýzá,zkano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelnýano
MPC-OPNOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
MPC-RETRétorikacs2zimníVolitelnýano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelnýano
MPC-EICElektrické instalacecs5letníVolitelnýklano
MPC-RETRétorikacs2letníVolitelnýano
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA1 18 MPC-KOM, MPC-RZB, MPC-DAK, MPC-DEE, MPC-IOT, MPC-PQ1
PVA2 5 MPC-FPL, MPC-FPF, MPC-KVE, MPC-MFY, MPC-MEM, MPC-NAN, MPC-NDD
PVA3 5 MPC-DRE, MPC-PSO
PVA4 6 MPC-SUE, MPC-ZKR
PVB1 4 MPC-EFE1, MPC-EFE2, MPC-EFE1, MPC-EFE2