studijní program

Bioinženýrství

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-BIOAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060008

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Bioinženýrství nabízí vysokoškolské studium v oblasti návrhu a vývoje elektronických zařízení a softwarových aplikací aplikovaných v oblasti medicíny a biologie. Cílem studia je připravit biomedicínské inženýry pro práci na pozicích ve firmách orientovaných na zdravotnický segment a ve výzkumných nebo vývojových týmech. Absolventi získají dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci i pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách. Souhrnným cílem předmětů studijního plánu programu je vychovat pracovníky pro pozice ve firmách, které zajišťují vývoj a výrobu elektronických lékařských systémů, přístrojů a vývoj software určených pro klinickou praxi, vychovat špičkové odborníky s kvalitními znalostmi z oblasti bioinženýrství a aplikované informatiky, kteří jsou schopni spolupracovat i ve vysoce interdisciplinárních týmech a podílet se na prudkém rozvoji technologiích určených pro medicínu. Cílem studijního programu je rovněž poskytnout kvalitní základ budoucím studentům doktorských programů univerzit zaměřených na medicínskou elektroniku, medicínskou informatiku, medicínské zobrazování a další.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Bioinženýrství je inženýr, který má široký technický a informatický základ pro oblasti návrhu medicínských zařízení, umělé inteligence, buněčného inženýrství, medicínského zobrazování a zpracování biologických dat.

Absolvent bude schopen
- pracovat v interdisciplinárním týmu lékařů, biologů, informatiků a techniků, bude velmi dobře jazykově připraven a má kvalitní měkké dovednosti včetně projektové činnosti,
- pracovat s vědeckými a odbornými informacemi, prezentovat a obhajovat dosažené výsledky,
- dále se vzdělávat a rozvíjet svoje znalosti a dovednosti v souladu s prudkým rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a medicínské informatiky,
- pokračovat v dalším studiu v doktorských studijních programech.

Absolventi bude umět
- uplatnit se ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu, distribuci a servis lékařských zařízení, přístrojů a software určených pro klinickou praxi,
- uplatnit se v interdisciplinárních týmech špičkových výzkumných center jako vědecký pracovník,
- uplatnit se na pozicích v klinických provozech, nemocnicích, laboratořích a tkáňových bankách.

Charakteristika profesí

Absolventi magisterského programu Bioinženýrství se mohou podílet na interdisciplinárních týmových projektech spolu s lékaři, informatiky a techniky včetně projektů ve výzkumných centrech na mezinárodní úrovni, kde by měli být absolventi schopni obsáhnout odbornou komunikaci v anglickém jazyce. Hluboký základ a získané dovednosti v oblasti zpracování signálů a obrazů a analýzy dat, v oblasti návrhu a konstrukce komplexních elektronických (nejen) lékařských systémů, ale také v oblasti biomedicínské fyziky, poskytnou absolventům možnosti širokého uplatnění v praxi. Absolventi magisterského programu budou rovněž dostatečně teoreticky připraveni na práci v aplikovaném a experimentálním výzkumu v oboru biomedicínského inženýrství, budou se moci uplatnit se ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu, distribuci a servis lékařských zařízení, přístrojů a software určených pro klinickou praxi, ale také na pozicích v klinických provozech, nemocnicích, laboratořích a tkáňových bankách. Absolventi budou rovněž dostatečně připraveni na navazující vzdělávání v doktorských studijních programech.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
100 kreditů v povinných předmětech,
14 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-BEZBezpečnost zařízenícs2zimníPovinnýano
MPA-PRMComputer-Aided Medical Diagnosticsen5zimníPovinnýzá,zkano
MPC-DVKDiagnostika v kardiologiics5zimníPovinnýzá,zkano
MPC-SADSystémy pro akvizici datcs5zimníPovinnýzá,zkano
MPC-VMMVícerozměrná analýza biologických datcs5zimníPovinnýzá,zkano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-ABOAnalýza biomedicínských obrazů cs6letníPovinnýzá,zkano
MPC-CTBČíslicová technika v bioinženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-DBSDiagnostika biosystémůcs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-MVPMetodologie vědecké práce cs2letníPovinnýano
MPC-ZSZZobrazovací systémy s neionizujícím zářenímcs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-LETLaboratorní a enviromentální technikacs5zimníPovinnýzá,zkne
MPC-ACSPokročilá analýza biologických signálů cs5zimníPovinnýzá,zkne
MPC-SPESemestrální prácecs5zimníPovinnýzá,zkne
MPC-MLRStrojové učenícs5zimníPovinnýzá,zkne
MPC-ZIZZobrazovací systémy s ionizujicím zářenímcs5zimníPovinnýzá,zkne
MPC-FPLFyzika a diagnostika plazmatucs5zimníPovinně volitelnýzkPVA2ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-MFYModerní fyzikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-MSBDiplomová prácecs20letníPovinnýne
MPC-TBITechnologie v buněčném inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkne
MPC-TERTerapeutická technikacs5letníPovinnýzá,zkne
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-MEMModelování elektromagnetických polícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-NANNanotechnologiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-NDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelnýano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýano
MPC-RETRétorikacs2zimníVolitelnýano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelnýano
MPC-EICElektrické instalacecs5letníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5letníVolitelnýzkano
MPC-RETRétorikacs2letníVolitelnýano
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA1 5 MPC-DRE, MPC-PSO, MPC-MAT, MPC-MNM
PVA2 5 MPC-FPL, MPC-FPF, MPC-KVE, MPC-MFY, MPC-FPF, MPC-MEM, MPC-NAN, MPC-NDD
PVB1 4 MPC-EFE1, MPC-EFE2, MPC-EFE1, MPC-EFE2