studijní program

Telekomunikační a informační technika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-TITAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060011

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Telekomunikační a informační technika (MPC-TIT) na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra s hlubšími teoretickými základy i praktickými znalostmi moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Základem jsou předměty teoretické i praktické informatiky, multimédií, komunikační techniky a předměty elektronické.
Nabídka povinně volitelných předmětů spolu se semestrálním projektem a diplomovou prací umožňuje studentům zaměřovat se úžeji na problematiku mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředků moderních síťových technologií, na telekomunikační služby, multimédia, internetové technologie a jejich služby, Internet věcí IoT, smart technologie, na zabezpečovací metody a na multimediální přenosy. Student se rovněž seznamuje s problematikou číslicových filtrů, signálových procesorů, zpracování multimediálních signálů i s návrhem elektronických obvodů a systémů. Absolvent bude umět pracovat s uživatelskými rozhraními, využívat paralelní procesy v operačních systémech, bude umět zajistit bezpečnost informačních systémů. Podle individuální volby bude také detailně seznámen s metodami zpracování a přenosu digitálních řečových, hudebních a obrazových signálů. Seznámí se s návrhem a realizací počítačových sítí, databázových systémů a s distribuovanými aplikacemi, stejně jako s nejrůznějšími informačními technikami. Své teoretické znalosti si student prohloubí studiem dalších teoretických předmětů z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních programů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Profil absolventa

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií. Je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, vlastní konstrukcí elektroniky, aplikačním využitím, službami, smart systémy, Internetem věcí IoT či s dohledovými a měřicími systémy. Spektrum jeho teoretických i praktických znalostí sahá od poznatků o vlastnostech přenášených multimediálních signálů a dat, přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci komunikačních a informačních systémů. Je obeznámen se strukturou a tvorbou různých služeb v mobilních či pevných komunikačních a počítačových sítích.
Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu radiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto programu jsou schopni se uplatnit ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných technologií telekomunikační a informační techniky. Mohou se podílet na vývoji nových generací služeb v klasických i mobilních komunikačních a počítačových sítích. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Charakteristika profesí

Podle průzkumů patří absolventi informačních oborů na trhu práce k nejžádanějším a s uplatněním nemají žádné problémy, absolventi programu MPC-TIT jsou velmi žádáni. Mohou si obvykle vybírat z mnoha nabídek a zájmu zaměstnavatelů odpovídá také nadprůměrné finanční ohodnocení. Absolventi také často volí vlastní podnikání, ke kterému mají odpovídající vzdělání. Zaměstnavatelé a praxe obecně oceňují praktické znalosti s hlubšími teoretickými základy moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Absolventi nabízejí znalosti problematiky mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředků moderních síťových technologií, telekomunikačních služeb, multimédií, internetových technologie včetně Internetu věcí, chytrých technologií a obecně Průmyslu 4.0, zabezpečovacích metod a multimediálních přenosů. Absolventi jsou připraveni uspokojit aktuální požadavky trhu práce v oblasti telekomunikačních a informačních technologií.

Vytváření studijních plánů

Studijní plány odpovídají rychlému rozvoji telekomunikačních a informačních technologií.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
57 kreditů v povinných předmětech,
54 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-DSADatové struktury a algoritmycs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-TSDTeorie sdělovánícs7zimníPovinnýzá,zkano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-MFYModerní fyzikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-MOSModerní síťové technologiecs7zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MPC-OSEOptické sítěcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MPC-DMEDiagnostické metody v elektrotechnicecs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPA-KPMMobile Network Communication Systemsen6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-SAJSpolehlivost a jakostcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-CSIČíslicové signály a systémycs7letníPovinnýzá,zkano
MPC-PKTPokročilé komunikační technikycs7letníPovinnýzá,zkano
MPC-SSYBezdrátové senzorové sítěcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-MPGModerní počítačová grafikacs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-NSBNávrh, správa a bezpečnost počítačových sítícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-NAVPočítače a jejich periferiecs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-PZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-ADPVzájemný převod A/D signálůcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-ZREZpracování řečics6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-NANNanotechnologiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-BKSBezpečnost komunikačních systémůcs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-SPISemestrální prácecs1zimníPovinnýano
MPC-CASČíslicové zpracování akustických signálůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MPC-KPMKomunikační prostředky mobilních sítícs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MPC-PZPParalelní zpracování datcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MPC-SPRSignálové procesorycs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MPC-TLSTelekomunikační systémycs7zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
MPC-VDPVyšší techniky datových přenosůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA5ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-MSTDiplomová prácecs20letníPovinnýano
MPC-STTSeminář TITcs3letníPovinnýano
MPC-KRYKryptografiecs7letníPovinně volitelnýzá,zkPVA6ano
MPC-SKSSlužby komunikačních systémůcs7letníPovinně volitelnýzá,zkPVA6ano
MPC-ZMDZpracování multimédiálních datcs7letníPovinně volitelnýzá,zkPVA6ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelnýano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelnýzkano
MPC-ELOElektronické obvodycs6zimníVolitelnýzá,zkano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelnýano
MPC-OPTOdborná praxecs4zimníVolitelnýne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
MPC-RETRétorikacs2zimníVolitelnýano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelnýzkano
MPC-UINUmělá inteligencecs5zimníVolitelnýzá,zkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelnýzkano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelnýano
MPC-EICElektrické instalacecs5letníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
MPC-IKSImplementace komunikačních systémů cs5letníVolitelnýzá,zkano
MPC-IAPInternetové aplikace cs5letníVolitelnýzá,zkano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelnýano
MPC-NENNávrh elektronických přístrojůcs6letníVolitelnýzá,zkano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5letníVolitelnýzkano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelnýzkano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelnýzkano
MPC-PLDProgramovatelné logické obvodycs5letníVolitelnýzá,zkano
MPC-RETRétorikacs2letníVolitelnýano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelnýzkano
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA1 5 MPC-DRE, MPC-PSO, MPC-MAT, MPC-MNM
PVA2 5 MPC-KVE, MPC-MFY, MPC-FPF, MPC-NAN
PVA3 5 MPC-MOS, MPC-OSE
PVA4 11 MPC-SSY, MPC-MPG, MPC-NSB, MPC-NAV, MPC-PZO, MPC-ADP, MPC-ZRE
PVA5 6 MPC-CAS, MPC-KPM, MPC-PZP, MPC-SPR, MPC-TLS, MPC-VDP
PVA6 7 MPC-KRY, MPC-SKS, MPC-ZMD
PVB1 4 MPC-EFE1, MPC-EFE2, MPC-EFE1, MPC-EFE2
PVB2 5 MPC-DME, MPA-KPM, MPC-PSD, MPC-SAJ