studijní program

Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-SVEAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060010

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika si klade za cíl vychovat inženýra se znalostí teorie, navrhování, konstruování v oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky, elektroenergetiky, automobilového průmyslu a železniční dopravy.
Klíčové dovednosti absolventů zahrnují: výpočty, konstrukci a měření elektrických strojů, návrh, konstrukci a měření spínacích přístrojů, návrh a vývoj výkonové elektroniky, vývoj, aplikace a oživování elektrických regulovaných pohonů.
Podpůrnými dovednostmi absolventů jsou: počítačové simulace elektromagnetických a tepelných polí, simulace elektrických obvodů, dynamických systémů a pohonů, řídicí elektronika, teorie regulace a číslicové řízení.
Úspěšní absolventi programu jsou ceněnými odborníky ve významných průmyslových společnostech nebo jako samostatní podnikatelé s dlouhodobě perspektivním uplatněním na trhu a vysokým potenciálem odborného i kariérního růstu.

Profil absolventa

Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření programu Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika jsou absolventi schopni vykonávat řadu pozic jak technických, tak technicko-ekonomických. Typickými pracovními pozicemi absolventů jsou vývojový pracovník/konstruktér elektrických strojů a přístrojů, aplikační inženýr elektrických pohonů, vývojový pracovník v oblasti výkonové elektroniky, programátor průmyslových linek, programátor mikroprocesorových řídicích systémů, marketingový specialista, projektový manažer, výrobní manažer.
Absolventi programu silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektrotechnika jsou schopni:
- nabízet technicky i ekonomicky efektivní řešení v oboru silnoproudé elektrotechniky v pozicích projektových manažerů nebo marketingových specialistů
- odborně a organizačně zajišťovat výrobu, provoz zkušeben a řízení kontroly jakosti
- aplikovat elektrické stroje, elektrické přístroje, elektrické pohony a další prvky průmyslové elektrotechniky a elektroniky
- oživovat elektrotechnická zařízení a uvádět do provozu rozsáhlé investiční celky
- projektovat a vyvíjet elektrické stroje, přístroje, elektrické pohony a výkonové polovodičové měniče
- měřit a experimentálně ověřovat výsledky vývoje v oblasti silnoproudých zařízení

Charakteristika profesí

Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření programu jsou absolventi schopni vykonávat řadu pozicí jak technických, tak technicko-ekonomických. Typickými pracovními pozicemi absolventů jsou vývojář/konstruktér elektrických strojů a přístrojů, aplikační inženýr elektrických pohonů, vývojář v oblasti výkonové elektroniky, programátor průmyslových linek, programátor mikroprocesorových řídicích systémů, marketingový specialista, projektový manažer, výrobní manažer.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
75 kreditů v povinných předmětech,
41 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
4 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-RP1Regulované pohony 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
MPC-SVPStavba a výroba elektrických přístrojůcs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-TESTeorie elektrických strojůcs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-VE1Výkonová elektronika M1cs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-FPLFyzika a diagnostika plazmatucs5zimníPovinně volitelnýzkPVA2ano
MPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-SPRSignálové procesorycs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-SVTSvětelná technikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-TVNTechnika vysokých napětícs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-PELPrůmyslová elektronikacs6letníPovinnýzkano
MPC-RP2Regulované pohony 2cs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-M1SSemestrální práce 1cs2letníPovinnýano
MPC-SS1Stavba elektrických strojů 1cs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-PMEPočítačové modelování v silnoproudé elektrotechnicecs5letníPovinně volitelnýklPVA3ano
MPC-VE2Výkonová elektronika M2cs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA3ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-MEMModelování elektromagnetických polícs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-NDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-ELTElektrotepelná technikacs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-PQ1Kvalita elektrické energie a EMCcs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-DJZDiagnostika a jištění elektrických zařízenícs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-M2SSemestrální práce 2cs4zimníPovinnýklano
MPC-MRPMikropočítačové řízení elektrických pohonůcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-PMSPrůmyslové řídicí systémycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-RNSŘízení nelineárních soustavcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
MPC-SS2Stavba elektrických strojů 2cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA4ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-MSSDiplomová prácecs20letníPovinnýano
MPC-LSPLaboratoře elektrických strojů a přístrojůcs4letníPovinnýzá,zkano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
MPA-SPPSelected problems of power electrical engineeringen2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelnýano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelnýzkano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelnýano
MPC-OPSOdborná praxecs4zimníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelnýano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkano
MPC-RETRétorikacs2zimníVolitelnýano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelnýzkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelnýzkano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelnýano
MPC-EICElektrické instalacecs5letníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelnýano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5letníVolitelnýzkano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelnýzkano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelnýzkano
MPC-RETRétorikacs2letníVolitelnýano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelnýzkano
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA1 5 MPC-DRE, MPC-MAT, MPC-MNM
PVA2 5 MPC-FPL, MPC-FPF, MPC-MEM, MPC-NDD
PVA3 5 MPC-PME, MPC-VE2
PVA4 15 MPC-MRP, MPC-PRI, MPC-PMS, MPC-RNS, MPC-SS2
PVB1 6 MPC-EFE1, MPC-EFE2, MPA-SPP, MPC-EFE1, MPC-EFE2
PVB2 5 MPC-PSD, MPC-SPR, MPC-SVT, MPC-TVN, MPC-ELT, MPC-PQ1