studijní program

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: BTBIO-FAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3952

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a splnění podmínek v Pravidlech pro přijímací řízení ke studiu programu BTBIO-F .

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika je inženýr s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky na doktorské úrovni nebo v klinické či technologické praxi.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1F-BTBBiomedicínské inženýrství a bioinformatika 58260
2F-BTBBiomedicínské inženýrství a bioinformatika 52860