studijní program

Výtvarná umění

FAVUZkratka: Ak. rok: 2017/2018Typ studia: magisterský navazující

Získaný titul: MgA.

Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)

Udělovaná kvalifikace: MgA. v oblasti "Výtvarná umění"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a prokázání dostatečného talentu a vědomostí při přijímacích zkouškách.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Magistr je schopen předložit, obhájit a splnit program mistrovského studia, který zahrnuje i teoretickou složku. Na základě schopnosti se získanými informacemi pracovat promýšlí studijní témata, nachází si na jejich základě další. Magistr prohlubuje své znalosti historie a teorie umění a dalších oborů podle potřeb své samostatné ateliérové práce a studia. Magistr kromě práce v ateliéru se účastní stáží na školách v zahraničí i v České republice a předpokládá se u něj samostatná aktivita na umělecké scéně. Pokud student neabsolvoval v bakalářském stupni studia (ať již na FAVU či jiné škole) zkoušku z angličtiny na úrovni středně pokročilé (tzv. B1 vyšší), absolvuje tento předmět a zkoušku z něj v průběhu magisterského studia. Státní zkouška sestává ze dvou částí. Jako Vysokoškolská kvalifikační práce se předkládá k obhajobě umělecké nebo designové dílo, které komise hodnotí s přihlédnutím k jeho uplatnění v praxi. Teoretická část státní závěrečné zkoušky (obhajoba teoretické části diplomové práce) hodnotí magistrovu schopnost začlenit svou praktickou činnost do širšího kontextu a teoreticky ji zpracovat. V prvním semestru si studenti vyhledají a ohlásí témata pro teoretickou a praktickou část diplomové práce. V průběhu prvního a druhého semestru navštěvují teoretické a praktické předměty, které rozvíjejí jejich vzdělání a zkušenosti podle teoretického a ateliérového zaměření. Ve třetím semestru se studenti soustředí na teoretickou část diplomové práce, kterou obhajují. Ve čtvrtém semestru obhajují studenti Vysokoškolskou kvalifikační práci, (praktickou část diplomové práce) , pro kterou se po celé magisterské studium kontinuálně připravovali.

Klíčové výsledky učení

Magistr prohlubuje své znalosti historie a teorie umění a dalších oborů podle potřeb své samostatné ateliérové práce a studia.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského stupně FAVU se orientuje v minulosti i současnosti svého oboru, nachází a realizuje vlastní témata a dokáže je prezentovat samostatně na výctavách a dalších příležitostech, i v rámci nabídky k nejrůznějším formám realizace. Magistr FaVU předstupuje před společnost s vlastními myšlenkovými a formálními koncepty. Absolvent magisterského stupně je individuálně profilován v rámci oborů podle ateliérových specializací.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1APD (APD)Design471360
1AGD1 (AGD1)Design471360
1AGD2 (AGD2)Design471360
1APE (APE)Intermediální a digitální tvorba471360
1AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba471360
1AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba471360
1AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba471360
1AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba471360
1AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba471360
1ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba471360
1AM3 (AM3)Výtvarná tvorba471360
1AM2 (AM2)Výtvarná tvorba471360
1AM1 (AM1)Výtvarná tvorba471360
1AS2 (AS2)Výtvarná tvorba471360
1AS1 (AS1)Výtvarná tvorba471360
1AKG (AKG)Výtvarná tvorba471360
2APD (APD)Design53760
2AGD1 (AGD1)Design53760
2AGD2 (AGD2)Design53760
2APE (APE)Intermediální a digitální tvorba53760
2AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba53760
2AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba53760
2AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba53760
2AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba53760
2AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba53760
2ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba53760
2AM3 (AM3)Výtvarná tvorba53760
2AM2 (AM2)Výtvarná tvorba53760
2AM1 (AM1)Výtvarná tvorba53760
2AS2 (AS2)Výtvarná tvorba53760
2AS1 (AS1)Výtvarná tvorba53760
2AKG (AKG)Výtvarná tvorba53760