studijní program

Informační technologie

Fakulta: FITZkratka: IT-BC-3Ak. rok: 2017/2018

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2646

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Zkouška je písemná a to z matematiky v rozsahu učební látky gymnázia. Uchazeč může požádat o zproštění povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud splní některou z vyhlášených podmínek. Úplná, aktuálně platná pravidla pro přijímací řízení lze nalézt na URL: http://www.fit.vutbr.cz/admissions/

Klíčové výsledky učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimedia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programem na jiných vysokých školách.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1BITInformační technologie471360
2BITInformační technologie51960
3BITInformační technologie431760