Příručka oboru

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-M1)

Magisterský navazující studijní program

Prezenční studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBORU

Telekomunikační a informační technika (M1-TIT)

akademický rok 2017/2018

Obsah
  1. Charakteristika a cíle oboru
  2. Profil a uplatnění absolventa
  3. Oborová rada
  4. Základní zásady a pravidla studia
  5. Návaznost studia na další typy studijních programů
  6. Studijní plány
  7. Anotace předmětů
  8. Praxe
  9. Státní závěrečná zkouška

1. Charakteristika a cíle oboru

Dvouletý magisterský studijní obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECH-NIKA (TIT) na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra s hlubšími teoretickými základy i praktickými znalostmi moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Základem jsou předměty teoretické i praktické informatiky, multimédií, komunikační techniky a předměty elektronické.
Magisterský obor TIT lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu.
Odbornou výuku v oboru TIT zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřovat na problematiku mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředky moderních síťových technologií, na telekomunikační služby, multimédia, internetové technologie a jejich služby, na zabezpečovací metody a na vysokorychlostní multimediální přenosy. Student se rovněž seznamuje s problematikou číslicových filtrů, signálových procesorů, zpracováním multimediálních signálů i návrhem elektronických obvodů a systémů. Absolvent bude umět pracovat s uživatelskými rozhraními, využívat paralelní procesy v operačních systémech, bude umět zajistit bezpečnost informačních systémů. Podle individuální volby bude také detailně seznámen s metodami zpracování a přenosu digitálních řečových, hudebních a obrazových signálů. Seznámí se s návrhem a realizací počítačových sítí, databázových systémů a distribuovanými aplikacemi stejně jako s nejrůznějšími informačními technikami. Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem dalších předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

2. Profil a uplatnění absolventa

Absolvent TIT získá podrobné znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií. Je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, vlastní konstrukcí elektroniky, aplikačním využitím, službami či s dohledovými a měřicími systémy. Spektrum jeho teoretických i praktických znalostí sahá od poznatků o vlastnostech přenášených multimediálních signálů a dat, přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci komunikačních a informačních systémů. Je obeznámen se strukturou a tvorbou různých služeb v mobilních či pevných komunikačních a počítačových sítích.
Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu rádiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru TIT magisterského studia naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných technologií telekomunikační a informační techniky. Mohou se podílet na vývoji nových generací služeb v klasických i mobilních komunikačních a počítačových sítí. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

3. Oborová rada

Za obsahovou náplň a organizační zajištění studia každého oboru studijního programu odpovídá oborová rada, složená z významných akademických pracovníků ústavů fakulty a odborníků z praxe působících na tomto oboru. Pro uvedený obor je současné složení oborové rady následující:

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. - předseda
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. Otto Dostál, CSc. - člen interní
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. - člen interní
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. - člen interní
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. - člen interní

4. Základní zásady a pravidla studia

Studijní předměty na oboru TIT jsou hodnoceny tzv. kredity. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném zakončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, příslušnými Směrnicemi děkana FEKT VUT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů. V jednotlivých skupinách studijních předmětů je přitom na oboru TIT nutno získat:

• v povinných předmětech (včetně semestrálního projektu) 32 kreditů
• za vypracování, odevzdání, přijetí a obhájení diplomové práce 30 kreditů
• ve volitelných oborových předmětech minimálně 33 kreditů
• ve volitelných předmětech teoretické nadstavby minimálně 10 kreditů
• ve volitelných mimooborových předmětech minimálně 5 kreditů
• ve všeobecně vzdělávacích předmětech minimálně 10 kreditů

při celkovém počtu minimálně 120 kreditů. Nezískání těchto minimálních počtů v jedné skupině předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině předmětů.

Povinné předměty oboru M-TIT absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech v této příručce. Diplomová práce navazuje na semestrální projekt, a proto k jejímu řešení lze přistoupit až po úspěšném obhájení semestrálního projektu. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.

Volitelné oborové předměty jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Tyto předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky oboru TIT.
Při výběru volitelných oborových předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast oboru TIT, na kterou se chce blíže zaměřit. Přitom může vycházet z obsahových charakteristik volitelných předmětů oboru TIT, případně může využít služeb studijního poradce na Ústavu telekomunikací, který mu poradí při sestavování jeho konkrétních studijních plánů. Tímto studijním poradcem v současné době je

Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. Technická 12, místnost C7.66.

Výběr volitelných oborových předmětů v jednotlivých semestrech si student musí volit tak, aby na konci svého magisterského studia dosáhl předepsaný (nebo vyšší) počet kreditů v předepsané skladbě.

Volitelné mimooborové předměty jsou odborné předměty vybrané z nabídek jiných magisterských studijních oborů FEKT. Jejich úkolem je rozšířit znalosti studentů i do jiných odborných oblastí než těch, které tvoří náplň studovaného oboru. Tyto předměty si student volí tak, aby do konce studia z nich získal alespoň minimální požadovaný počet kreditů, a to z jejich vymezené nabídky ve studijních plánech (při respektování uvedených pravidel). Pro vhodný výběr volitelných mimooborových předmětů platí stejné zásady jako u volitelných oborových předmětů, včetně možnosti využít i zde služeb oborového studijního poradce. Volitelné mimooborové předměty zajišťují vybrané ústavy z ostatních oborů magisterského studia FEKT. Jejich výuka se uskutečňuje společně se studenty těchto oborů.

Volitelné předměty teoretické nadstavby jsou předměty z oblasti vyšší matematiky a fyziky, jimiž si student dále prohlubuje své teoretické vysokoškolské znalosti těchto základních disciplín. Tyto předměty si student volí sám z nabídky uvedené ve studijních plánech. Do konce studia musí student absolvovat takový počet předmětů, aby získat minimálně 10 kreditů. Alespoň jeden předmět musí být matematický (zajišťovaný Ústavem matematiky FEKT VUT).
Většina předmětů teoretické nadstavby je společná pro všechny magisterské studijní obory fakulty.

Volitelné všeobecně vzdělávací (VVV) předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. V nabídce VVV předmětů jsou vytvořeny dvě tematické skupiny:

* skupina 91 obsahuje
předmět Angličtina pro život (English for Life). Předmět má 4 kredity, je celoroční (dvousemestrální) a je zakončen zápočtem a zkouškou. Výuku zajišťuje UJAZ, (Ústav jazyků).

* skupina 92 obsahuje:
- 7 předmětů ekonomického, právního a ekologického charakteru s 2 až 5 kredity, zakončené zápočtem nebo zkouškou. Výuku zajišťují UJAZ a UMEL.
- 8 předmětů odborné angličtiny ze všech oborů magisterského studia. Každý předmět má 3 kredity, výuka 1 semestr, zakončení klasifikovaným zápočtem. Výuku zajišťují finální ústavy FEKT.
- 5 předmětů CISCO akademie XCA1 až XCA5. Každý předmět má 3 kredity, výuka 1 semestr. Výuku zajišťuje UTKO, (Ústav telekomunikací).

Student si musí vybrat a absolvovat ze skupiny 91 jeden předmět, ze skupiny 92 minimálně dva předměty, aby splnil požadavek minimálně 10 kreditů za VVV předměty.

Z nabídky ostatních VVV předmětů si student může zapsat i další předměty, avšak jejich absolvování není vyžadováno pro úspěšné absolvování studovaného oboru. Tyto úspěšně absolvované předměty však mohou být uvedeny v Diploma Supplement Label. Mezi tyto předměty je zařazen i předmět Tělesná výchova (XTEL), který student může, ale nemusí absolvovat. Jeho kreditová hodnota je nula.

Pokud student úspěšně neabsolvuje zvolený a zapsaný volitelný oborový, mimooborový, všeobecně vzdělávací předmět či předmět teoretické nadstavby, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Místo něj lze zvolit jiný volitelný, všeobecně vzdělávací či teoretický předmět. Vhodným výběrem volitelných předmětů na oboru se může student magisterského studia úžeji orientovat na odbornou oblast svého zájmu.
V navazujícím magisterském studijním programu EEKR-M si nelze zapsat předmět, který již byl absolvován v předchozím bakalářském studiu EEKR-B na FEKT VUT v Brně (zkratka předmětu začíná písmenem X). Výjimkou je pouze předmět XTEL.

5. Návaznost studia na další typy studijních programů

Nejlepší absolventi magisterského studijního programu mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu na libovolné vysoké škole v České republice. Na FEKT VUT v Brně lze pokračovat ve čtyřletém doktorském studijním programu "Elektrotechnika a komunikační technologie" (EKT), v prezenční (EKT-PP) nebo kombinované (EKT-PK) formě studia. V programu EKT jsou následující obory doktorského studia:
– Biomedicínská elektronika a biokybernetika (BEB)
– Elektronika a sdělovací technika (EST)
– Fyzikální elektronika a nanotechnologie (FEN)
– Kybernetika, automatizace a měření (KAM)
– Mikroelektronika a technologie (MET)
– Matematika v elektroinženýrství (MVE)
– Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (SEE)
– Teleinformatika (TLI)
– Teoretická elektrotechnika (TEE)
Absolvent magisterského studijního programu na FEKT VUT v Brně může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu na libovolné vysoké škole v České republice. V rámci pokračování studia oboru „Telekomunikační a informační technika“ lze v doktorském studiu pokračovat na FEKT VUT v Brně ve čtyřletém prezenčním doktorském studiu oboru.

6. Studijní plány

Volitelné všeobecně vzdělávací předměty
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
MEFE2 English for Life1, 20/26zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling2VV 91
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP1, 20/52zkUTKO doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.3VV 92
XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP1, 20/52zkUTKO Ing. Anna Kubánková, Ph.D.3VV 92
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA1, 226/52zkUTKO doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.3VV 92
XPOU Podvojné účetnictví1, 226/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV 92
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XPSO Pedagogická psychologie1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows126/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows1, 20/52zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XJS1 Španělština pro začátečníky1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... 1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... 1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJS2 Španělština pro mírně pokročilé1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
XJR1 Ruština pro začátečníky1, 20/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJR2 Ruština pro mírně pokročilé1, 20/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XMAU Manažerské účetnictví1, 213/13UJAZ Ing. Martin Jílek2VV 92
MFIT Dějiny a filozofie techniky1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV 92
MRET Rétorika1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV  
XLAD Laboratorní didaktika1, 213/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
XEPO Etika podnikání1, 226/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
XKPT Kultura projevu a tvorba textů1, 226/26UJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
MEFE1 English for Life1, 20/26klUJAZ M. A. Kenneth Froehling2VV 91
MESI Embedded Systems for Industrial Contr... 1, 226/0klUAMT doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.3VV 92
MPSY Power Systems1, 226/0klUEEN doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.3VV 92
MMEN Microelectronics in English1, 226/0klUMEL doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.3VV 92
MEME Electromechanical Systems1, 226/0klUVEE doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.3VV 92
XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnic... 1, 20/52klUEEN Ing. Branislav Bátora, Ph.D.4VV  
XPOM Podnikatelské minimum226/26UMEL doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D.4VV 92
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA1, 226/52zkUTKO Ing. Anna Kubánková, Ph.D.3VV 92
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP1, 20/52zkUTKO doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.3VV 92
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XMW4 Podnikové technologie Microsoft1, 226/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
MEFE2 English for Life1, 20/26zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling2VV  
XMW5 Programování v .NET a C#1, 226/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XPOU Podvojné účetnictví1, 226/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV  
XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows126/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XPSO Pedagogická psychologie1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XKPT Kultura projevu a tvorba textů1, 239/13UJAZ Ing. Martin Jílek5VV 92
XEPO Etika podnikání1, 226/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV 92
XLAD Laboratorní didaktika1, 213/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
XMAU Manažerské účetnictví1, 213/13UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
MRET Rétorika1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV  
XTPR Technické právo1, 239/0ICV ThMgr. Milan Klapetek3VV 92
MFIT Dějiny a filozofie techniky1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV  
MEFE1 English for Life1, 20/26klUJAZ M. A. Kenneth Froehling2VV  
MEDS Elements of Digital Signal and Image ... 1, 226/0klUBMI prof. Ing. Jiří Jan, CSc.3VV 92
MPPM Properties and Production of Electrot... 1, 226/0klUETE Ing. Ladislav Chladil, Ph.D.3VV 92
MARC Advanced Radio Communication Systems ... 1, 226/0klUREL doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.3VV 92
MTOC Theory of Communication1, 226/0klUTKO Ing. Radim Číž, Ph.D.3VV 92
MELB Bezpečná elektrotechnika226/0zkUTEE Ing. Radim Kadlec, Ph.D.2VV  
- Skupiny volitelných předmětů
Sk. 922 předmět/ů z 21 předmět/ů
Sk. 912 předmět/ů z 2 předmět/ů

7. Anotace předmětů

Advanced Radio Communication Systems and Their ComponentsMARC26Pletní semestrklUREL3
doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.
Předmět je koncipován jako přehled nejnovějších trendů vývoje v oblasti rádiové komunikace. Historie rádiové komunikace; antény a šíření rádiových vln; systémy s rozprostřeným spektrem a s více nosnými; napájení embedded systémů; komunikace optickými spoji; kódování multimediálních signálů; digitální terestrické televizní vysílání a mobilní televise; radiolokační systémy; radiofrekvenční identifikace; systémy pro mobilní komunikaci; koexistence rádiových komunikačních systémů: elektromagnetická kompatibilita; centrum senzorických, informačních a komunikačních systemů.
Bezdrátové senzorové sítěMSSY26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.
Kurz MSSY (Bezdrátové senzorové sítě) je zaměřen prakticky a přináší studentům hodnotné znalosti a zkušenosti, které dokáží uplatnit v širokém spektru budoucích zaměstnání. Technologie bezdrátových senzorových sítích nachází v dnešní době uplatnění v řízení inteligentních budov, v environmentálním monitoringu, monitoringu koncentrace nebezpečných látek v ovzduší i ve vodách, ve vojenských a leteckých aplikacích, v dopravě aj. Studenti se v průběhu semestru naučí pracovat s bezdrátovými senzorickými jednotkami, které jsou osazeny mikrokontroléry a rádiovými čipy od společnosti Atmel. V průběhu přednášek jsou studenti srozumitelnou formou seznámeni s architekturou mikroprocesorů AVR a jejich perifériemi. Naučí se ovládat LED diody, snímat data z externích senzorů, nastavit časovače, přenášet data na LCD displej, pomocí sériové komunikace do PC aj. V první polovině semestru si studenti osvojí problematiku vývoje architektury pro senzorovou jednotku IRIS od společnosti Memsic. Na konci této první poloviny budou schopni měřit okolní fyzikální parametry jako teplotu a osvětlení v místnosti a zobrazovat naměřená data na PC. V druhé polovině semestru získají znalosti ohledně bezdrátového přenosu dat definovaného dle komunikačního standardu IEEE 802.15.4 a protokolu Zigbee PRO. Tento protokol bude při přednáškách detailně popsán. Studenti budou v laboratorních cvičeních pracovat s protokolem Zigbee, konkrétně s implementací opět od společnosti Atmel nazývanou bitCloud. Budou se zabývat problematikou bezdrátového přenosu dat v pásmu 2,4 GHz a to dokonce i přes větší množství bezdrátových jednotek až směrem k bráně sítě, která se stará o příjem a zpracování dat. V průběhu laboratorních cvičení budou také provádět měření rádiových dosahů a útlumových charakteristik bezdrátových uzlů a to jak ve vnitřních tak i venkovních prostorech školy. Dále také získají hluboké zkušenosti týkající se plánování využití bezdrátových kanálů v pásmu 2,4 GHz a budou provádět měření vlivu WiFi síti na přenos dat v senzorové bezdrátové síti. K dispozici mají studenti moderní vybavení laboratoře Senzorových systémů, které disponuje programátory AVR, výkonným paketovým analyzátorem SNA od společnosti Daintree, rádiovým analyzátory Wi-Spy Chanalyser, 40ti bezdrátovými uzly s externími senzory (teplotní čidla, světelná čidla, mikrofony, GPS, akcelerometry), GPS lokalizátorem GPS Explorer a komerčním bezdrátovým systémem eKO PRO Series Systém. Součástí předmětu je i exkurze do firmy zabývající se bezdrátovými senzorovými sítěmi. Více informací lze nalézt na oficiálních stránkách laboratoře WISLAB: http://wislab.cz/training-how-to-wireless-sensor-network
Absolvování předmětu je ohodnoceno udělením 6 kreditů.
Bezpečnost informačních systémůMBIS26P - 26Czzimní semestrzá,zkUTKO5
doc. Ing. Karel Burda, CSc.
Moderní civilizace závisí na správném fungování informačních systémů. Bezpečnosti těchto systémů proto musí být věnována značná pozornost. Po absolvování předmětu budou mít studenti komplexní přehled o možných metodách zabezpečení informačních systémů. Přednášky jsou věnovány vysvětlení fungování zejména kryptografických ochran, ochran komunikace, technikám řízení přístupu a zabezpečení počítačů. Cvičení jsou výpočetní a jsou určena k upevňování teoretických znalostí a ke kvantitativnímu posuzování různých typů ochran.
Bezpečná elektrotechnikaMELB26Pletní semestrzkUTEE2
Ing. Radim Kadlec, Ph.D.
Předmět seznamuje
- s právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ĆR
- se zásadami prevence rizik
- s pravidly bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení
- s pravidly bezpečného provozování elektrického zařízení
- s provedením ochrany před úrazem elektrickým proudem
- s ochranou elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí
- s ochranou elektrických zařízení proti požáru
- s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem
CISCO akademie 1 - CCNAXCA126P - 52Lzimní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
Předmět XCA1 je dělen do dvou částí. V první části předmětu je probírán kurz „Introduction to Networks” (INT), který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části předmětu je probírán kurz „Routing & Switching Essentials” (RS), který se zabývá základy přepínání a směrování v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.
CISCO akademie 2 - CCNAXCA226P - 52Lletní semestrzkUTKO3
Ing. Anna Kubánková, Ph.D.
Předmět XCA2 je dělen do dvou částí. V první části předmětu je probírán kurz „Scaling Networks” (ScaN), který se zabývá principy škálovatelných sítí. V druhé části předmětu je probírán kurz „Connecting Networks” (CN), který se zabývá technologiemi WAN, virtuálními privátními sítí (VPN), metodami monitorování a odstraňování problémů v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je konfigurace, analýza, hledání a odstraňování problémů ve větších podnikových IT sítích.
CISCO akademie 3 - CCNPXCA352Lzimní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
Předmět, který je součástí aktuálního a oficiálního Cisco CCNP kurikula, se věnuje praktickým způsobem problémům směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systémů, redistribuci směrovacích informací a zabezpečenému směrování. Zabývá se také použitím protokolu IPv6 v Internetu.
CISCO akademie 4 - CCNPXCA452Lletní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.
Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpeční přepínačů.
CISCO akademie 5 - CCNPXCA552Lzimní semestrzkUTKO3
Ing. Anna Kubánková, Ph.D.
Předmět se zabývá řešením problému v sítích LAN. Konkrétně jsou řešeny problémy s VLAN sítěmí, s Trunk spoji, s VTP a STP protokolem. Na 3. vrstvě se problematika řešení probléml týká protokoů EIGRP, OSPF, BGP. Dále jsou řešeny problémy se zabezpečením sítě a ACL, NAT a DHC službou. Laboratorní cvičení vždy začíná přednáškou na dané téma a následně pak studenti ve skupinách řeší problémy v síti. Předmět je posledním předmětem z řady Cisco předmětů XCA na FEKT, VUT.
Desktop systémy Microsoft WindowsXMW126P - 26Cpzimní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Úvod do administrace Windows
úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
vzdálená správa a Remote Desktop,
Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update
Ukázky skriptování administrativních úkolů.
Diagnostika v elektroenergeticeMDEL26P - 8Cz - 18Lzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.
Náplní předmětu jsou základy technické diagnostiky, v návaznosti na vývoj a projevy závad, hledání příčin vad a poruch a jejich spojitost. Jsou probírány vybrané diagnostické metody určené a vhodné pro určení stavu diagnostického zařízení, stanovení stupně poškození a případně lokalizaci závady analýzou elektrických i neelektrických veličin. Předmět je zaměřen na vibrodiagnostiku, hlukovou diagnostiku, infradiagnostiku a vybrané elektro- diagnostické metody orientované na diagnostiku vybraných elektrických zařízení a obecně na diagnostiku elektro-izolačních systémů. Jako součást každé diagnostické metody jsou probírány základní principy projevu a detekce závad, měřící či testovací systémy, včetně analýzy signálu a vyhodnocovacích procedur. Pozornost je zaměřena i na další využití diagnostických dat v komplexních diagnostických systémech technologických celků.
Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechniceMDRE39P - 13Cpzimní semestrzá,zkUMAT5
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
Předmět je věnován některým důležitým okruhům diferenciálních rovnic a to jak obyčejných diferenciálních rovnic, tak i parciálních diferenciálních rovnic, které nebyly v bakalářském studiu probírány. Z obyčejných diferenciálních rovnic jde například o exaktní rovnice, které jsou souhrnných typem velkého množství rovnic. Je prohloubeno učivo o systémech lineárních diferenciálních rovnic včetně autonomních. Pro rovnice s konstantními koeficienty je uvedena metoda řešení pomocí exponenciály matice. Z aplikačního hlediska jsou důležité i další typy diferenciálních rovnic, kterým je v předmětu věnována pozornost. Mezi ně patří např. Besselovu rovnice a Laplaceovu rovnice. Jedním z centrálních pojmů v aplikacích diferenciálních rovnic je pojem stability, která je v kurzu probírána. Jsou uvedeny některé metody zjišťování stability, pro rovnice s konstantními koeficienty jde např. o Hurwitzovo kriterium a Michajlovovo kriterium. Je zmíněna
také metoda Ljapunovovských funkcí, která patří k základním ve vyšetřování stability. Je dána úplná klasifikace rovinných lineárních systémů s konstantními koeficienty ve fázové rovine. V kurzu je hojně využíván maticový počet, pomocí kterého je řada výsledků formulována. Parciální diferenciální rovnice často vyjadřují matematické modely mnoha technických a inženýrských jevů. Mimo jiné budou uvedeny aplikace základních metod řešení (Fourierova metoda, D'Alembertova metoda) na vlnové rovnice, rovnice vedení tepla a Laplaceovu rovnici. Ve cvičeních bude důraz kladen i na zvládnutí moderního matematického software při řešení různých typů diferenciálních rovnic.
Diplomová práceMMST360VDletní semestrUTKO30
doc. Ing. Petr Číka, Ph.D.
Samostatná práce studenta při řešení odborného problému s využitím konzultací vedoucího práce. Téma diplomové práce si student obvykle vybírá z nabídky oboru telekomunikační a informační technika již v zimním semestru daného akademického roku jako semestrální projekt a je definitivně specifikováno a závazně zadáno na začátku letního semestru.
Dějiny a filozofie technikyMFIT26Pletní semestrICV2
ThMgr. Milan Klapetek
V předmětu Dějiny a filosofie techniky jsou postupně představeny jednotlivé etapy vývoje materiální kultury, řemesel a techniky od pravěku a starověku až po konec 19. století. Jsou pak zvláště zdůrazněny rozhodující kapitoly v dějinách technického vývoje, jako helenistická mechanika, průmyslová revoluce, počátky a využití elektrického proudu a sdělovací techniky. To vše je doplněno o dobové kulturní, filosofické a náboženské souvislosti.
EPLAN - projektování v elektrotechniceXEPL52Cpzimní semestrklUEEN4
Ing. Branislav Bátora, Ph.D.
Předmět se věnuje problematice projektování se zaměřením na moderní softwarový nástroj EPLAN. Počítačová cvičení jsou zaměřené na praktické informace a zkušenosti s projektováním v elektrotechnice v prostřední softwaru EPLAN. Předmět nabídne seznámení se softwarem EPLAN, konkrétní řešení projektů, zautomatizování tvorby projektové dokumentace a zjednodušení procesů a podporou projektování se zaměřením na projekční praxi. Součástí jsou také informace o základech projektování včetně správných postupů, dimenzování prvků a technické dokumentace.
Electromechanical SystemsMEME26Pzimní semestrklUVEE3
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
Kurs je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s anglickou terminologií a základními poznatky z elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky. Elektromechanická přeměna elektrické energie. Energetická bilance, určení ztrát a účinnosti. Elektrické pohony a výkonová elektronika.
Elektrické instalaceMEIC26P - 20L - 6Oletní semestrklUTEE5
Ing. Radim Kadlec, Ph.D.
Předmět seznamuje se zásadami návrhu, projektování a provedení elektroinstalace v objektech občanské výstavby s ohledem na bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Předmět má praktické zaměření.
Elements of Digital Signal and Image ProcessingMEDS26Pletní semestrklUBMI3
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
Předmět slouží jako úvod do zpracování a analýzy signálů a obrazů v angličtině.
Embedded Systems for Industrial ControlMESI26Pzimní semestrklUAMT3
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce. Obsah výuky proto zahrnuje přednášku na téma jak prezentovat a dále pak přednášky na vybraná témata z oblasti průmyslové automatizace a embedded systémů, přičemž přednášky jsou realizovány výhradně v AJ. Ve druhé třetině semestru studenti týmově prezentují jimi zvolené téma, přičemž téma může být buď striktně odborné, nebo se může jednat o téma z oblasti inženýrské etiky na rozhraní věd technických, společenských a přírodních.
English for LifeMEFE126Cjletní semestrklUJAZ2
M. A. Kenneth Froehling
Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.
Etika podnikáníXEPO26Pletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Etika - základní pojmy, hospodářská etika, firemní ektika. Firemní komunikace. Praní špinavých peněz, korupce, lobbing a jiné negativní ekonomické projevy ve společnosti. Právní prostředí v České republice - základní pojmy, některé problémové oblasti práva. Modelové situace v rámci nácviku komunikačních dovedností. Etiketa - nejčastější situace. Kulturní a ekonomické odlišnosti v Evropě, popř. v jiných zemích světa.
Fyzika pevné fázeMFPF39P - 13Lletní semestrzá,zkUFYZ5
prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc. Ph.D.
Základní pojmy kvantové a atomové fyziky. Struktura pevných látek. Krystalová mřížka. Pásová teorie pevných látek. Transport elektrického náboje. Povrch a rozhraní pevných látek. Elektromagnetické vlny v pevných látkách. Optické vlastnosti krystalů ve vnějších polích. Polovodičové zdroje a detektory záření. Lasery. Nanostruktury. Nelineární optické jevy. Fotonické krystaly. Supravodivost.
Implementace softwarových komunikačních systémů MIKS26P - 39Cpletní semestrzá,zkUREL6
prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D.
Předmět se věnuje problematice softwarové implementace přijímačů a vysílačů signálů s jednou i s více nosnými. Důraz je kladen jak na teoretický popis jednotlivých algoritmů zpracování komunikačních signálů v RF transceiverech (změna vzorkovacího kmitočtu, filtrace , synchronizace, ekvalizace, atd.), tak zejména na jejich praktickou softwarovou implementaci s využitím dostupného hardware (celočíselná aritmetika, analýza parametrů vysílaného signálu, atd.). Během počítačových cvičení si studenti prakticky vyzkouší implementaci různých algoritmů vysílače/přijímače s využitím dostupných (USB-RTL SDR), ale i výkonnějších (např. USRP) softwarově definovaných rádií, či univerzálních desek s FPGA a AD/DA převodníky.
Internetové aplikaceMIAP39P - 13Oletní semestrzá,zkFIT5
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
Značkovací jazyky a rodina SGML a její současní členové html a zejména xml. Technologie výstavby stránek v html včetně dynamických stránek a stránek se skripty Java + Visual Basic. Technologie xml, tj. jazyk xml, prostředky pro definici schémat, dotazovací jazyk, vytváření hypertextových vazeb, transformace xml, objektový model dokumentů, způsoby využití xml pro moderní informační systémy.
Inženýrská pedagogika a didaktikaXIPD52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
IPD se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.
Komunikační prostředky mobilních sítíMKPM26P - 39Lzimní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
Protokolová architektura mobilních sítí, přenosové a spojovací prostředky mobilních sítí, odlišnosti od pevných sítí, řídicí protokoly a signalizace v mobilních sítích, dohled nad mobilními sítěmi. Sítě GSM, struktura, řízení spojení, protokoly komunikace mezi registry sítě GSM. Přenos dat v mobilních sítích, technologie HSCSD a GPRS. Rozšíření kapacity a přenosových rychlostí pomocí systému EDGE. Spolupráce mobilních sítí s jinými sítěmi. Mobilní sítě a Internet. Mobilní sítě třetí generace - IMT-2000/UMTS. Technologie LTE - architektura přístupové a páteřní sítě.
Kryptografie v informaticeMKRI26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
Základní pojmy, teorie utajení. Symetrické kryptosystémy - proudové šifry, blokové šifry, standardy symetrických šifer, správa a distribuce klíčů. Asymetrické kryptosystémy - RSA, kryptosystémy typu DL a EC, ustavení klíče, standardy asymetrických kryptosystémů. Hašovací a jiné pomocné kryptografické funkce, integrita a autentizace dat, digitální podpis. Infrastruktura veřejných klíčů a moderní kryptografické služby. Kvantová kryptografie. Základy kryptoanalýzy, útoky na kryptografické systémy a ochrana proti nim.
Kultura projevu a tvorba textůXKPT39P - 13Czletní semestrUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.
Kvantová a laserová elektronikaMKVE39P - 13Lzimní semestrzá,zkUREL5
doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D.
Studenti se seznámí se základními postuláty kvantové mechaniky, Schrödingerovou rovnicí, vlnovou funkcí, principem neurčitosti, statistickou termodynamikou, vzájemným působením záření a látky, základními vlastnostmi laserového záření, principem a vlastnostmi laserů, detekcí laserového záření, účinky laserového záření na lidský organismus a využitím laserů v lékařství, průmyslu a telekomunikacích. V individuálním projektu studenti budou řešit konkrétní aplikace laseru.
Laboratorní didaktikaXLAD13Pletní semestrUJAZ0
Ing. Martin Jílek
- Uplatňování audiovizuálních informací ve výuce
- Specifika didaktické a výpočetní techniky
- Pedagogické funkce didaktické techniky
- Zpětná projekce a její výhody-projekční plochy
- Internet, webové stránky
- Prezentační programy, metodika vytváření počítačových prezentací
- Multimédia ve výuce
- Digitální fotografování - podpora výuky
- Tvorba didaktických náplní, možnosti lektora
Manažerské účetnictvíXMAU13P - 13Czletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Manažerské účetnictví – pojem, cíl, obsah a struktura. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví. Členění nákladů, výnosů v účetnictví a jejich dopad na daňové zatížení podniku. Daně z příjmů. Vliv charakteru podnikání na manažerské účetnictví. Interpretace účetních údajů ve finančním řízení podniku.
Maticový a tenzorový početMMAT26P - 18Cp - 8Oletní semestrzá,zkUMAT5
doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D.
Matice jako algebraická struktura. Operace s maticemi. Determinant. Matice v soustavách lineárních algebraických rovnic. Vektorový prostor, báze a dimenze. Transformace souřadnic. Součet a průnik vektorových prostorů. Lineární zobrazení vektorových prostorů a jeho maticové vyjádření. Skalární součin, ortogonální průmět a prvek nejlepší aproximace. Problém vlastních hodnot. Spektrální vlastnosti (zejména samoadjungovaných) matic. Bilineární a kvadratické formy, definitnost kvadratických forem. Lineární formy a tenzory. Různé typy souřadnic. Kovariantní, kontravariantní a smíšené tenzory. Operace s tenzory. Tenzorový antisymetrický vnější součin. Antilineární formy. Maticová formulace kvantové mechaniky. Diracova notace. Bra a Ket vektory. Vlnové pakety jako vektory. Samoadjungovaný lineární operátor. Schrodingerova rovnice. Princip neurčitosti a Heisenbergova relace. Multi-qubitové systémy a kvantová provázanost (entaglement). Einstein-Podolsky-Rosen experiment-paradox. Kvantové výpočty. Matice hustoty. Kvantová teleportace.
Microelectronics in EnglishMMEN26Pzimní semestrklUMEL3
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
Základní terminologie studia na universitě. Čtení matematických symbolů a výrazů.
Terminologie základů elektrotechniky, obvodů, polí, signálů, zákonů a teorémů.
Základy fyziky polovodičů, přechod PN. Diody a tranzistory.
Analogové integrované obvody. Digitální integrované obvody.
Polovodičové paměti. Mikroprocesory.
Technologie mikroelektroniky, materiály, struktury.
Současný stav a perspektivy mikroelektroniky.
Mikroelektronická terminologie na konferencích a prezentacích,
v diskuzích, při zkouškách , v publikacích a při psaní zpráv.
Moderní fyzikaMMFY39P - 13Czzimní semestrzkUFYZ5
doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.
Postuláty teorie relativity a jejich důsledky, Lorentzova transformace, světočáry, energie a hybnost v teorii relativity. Kvantování energie, vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, Hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice, částice v potenciálových polích, tunelování bariérou, spin, principy laseru, zářivé přechody, pásová teorie pevných látek.
Moderní numerické metodyMMNM39P - 13Cpletní semestrzá,zkUMAT5
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
Předmět se zabývá vybranými numerickými metodami, které slouží k nalezení numerického řešení úlohy, kterou neumíme a nebo nejsme schopni řešit analyticky. Všechny metody jsou korektně zavedeny a ve většině případů i dokázány. Proto se nejdříve věnujeme teorii chyb, jsou zavedeny pojmy metrika a norma a jejich vztahy. Dále se věnujeme Banachově větě o pevném bodu, která je základem řady numerických metod. Vysvětlení jejího působení se provádí na soustavách lineárních algebraických rovnic. Při výkladu se začíná od finitních metod a až na ně navazují iterační metody řešení. Obdobně postupujeme i při hledání řešení nelineárních rovnic, algebraických rovnic a jejich systémů. Dále se zabýváme vlastními čísly matice a hledáním řešení počáteční a okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice a jejich systémy a také pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu. U každé numerické metody jsou uvedeny podmínky, které garantují konvergenci metody.
Moderní počítačová grafikaMGMP26P - 26Cpletní semestrzá,zkUTKO5
doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
Předmět se věnuje počítačové grafice a modelování. Cílem je představit modelování scén počítačem jak po teoretické tak po praktické stránce. Témata pokrývají široký rozsah od barevných modelů přes teorii 3D modelování pomocí polynomů až po implementaci na konkrétních procesorech, včetně paralelizace a využití možností GPU.
Moderní síťové technologieMMOS26P - 39Lzimní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
Předmět studenty seznamuje s novými trendy v oblasti moderních síťových technologií, a to především na úrovni řídicích algoritmů a mechanismů implementovaných do různých komunikačních protokolů. První část předmětu poskytuje dostatečné matematické zázemí z oblasti teorie front. Následně jsou podrobně rozebrány metody řízení toku dat na úrovni linkové vrstvy referenčního modelu OSI/ISO. Další sada přednášek je zaměřena na řídicí mechanismy protokolu TCP. Poslední rozsáhlá část předmětu řeší problematiku zajištění kvality služeb a to od základních principů až k implementačním detailům v mobilních a bezdrátových sítích.
MultimédiaMMUM26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Petr Číka, Ph.D.
Obsahem předmětu Multimédia je podrobný popis moderních metod užívaných v rámci kompresních algoritmů pro obraz a video, zabezpečení multimediálního obsahu technikami vodoznačení, principy přenosů multimediálních dat v IP sítích a v neposlední řadě principy indexace a vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích.
NanotechnologieMNAN26P - 6Cp - 7L - 13Oletní semestrzá,zkUFYZ5
Ing. Pavel Škarvada, Ph.D.
Předmět se věnuje moderrní problematice Nanotechnologie - principům a aplikacím. Důraz je kladen na pochopení základních nanostruktur a různých typů interakce v blízkém poli (silová, optická, elektrická, magnetická, tepelná). Další část předmětu je věnována počítačové nanotechnologii, detekci a lokalizaci nanostruktur. Studenti aktivně připravují a prezentují témata z aplikačního potenciálu nanotechnologie (nanoelektronika, metamateriály, nanofotonika) v moderním světě.
Návrh elektronických přístrojůMNEN26P - 6Cz - 15Cp - 18Lletní semestrzá,zkUMEL6
Ing. Vladimír Levek
Součástková základna pro elektronické přístroje včetně řídicích mikroprocesorů nebo mikrokontrolérů. Metodika návrhu elektronických zařízení a měřicích systémů, počítačové metody návrhu a využitelnost pro počítačovou simulaci, základní moduly elektronického přístroje a jejich návrh, návrh programového vybavení. Problémy parazitních vazeb a přenosů signálů, elektromagnetická interference a odolnost, parazitní vlastnosti plošných spojů. Interní a externí komunikační sběrnice, bezdrátové komunikační sítě. Možnosti návrhu plošných spojů. Zhotovení technické dokumentace včetně konstrukčních FMEA. Design for X, rozvíjení požadavků na kvalitu, spolehlivost jako výslednice bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Metody plánování kvality.
Návrh, správa a bezpečnost počítačových sítíMNSB26P - 26Lletní semestrzá,zkUTKO5
doc. Ing. Karel Burda, CSc.
Moderní civilizace závisí na správném fungování počítačových sítí. Bezpečnosti i návrhu těchto sítí proto musí být věnována značná pozornost. Po absolvování kurzu budou mít studenti komplexní přehled o fungování, zabezpečení a projektování počítačových sítí. Přednášky jsou věnovány zejména vysvětlení protokolů v jednotlivých vrstvách počítačových sítí, vysvětlení principů zabezpečení počítačových sítí a vysvětlení návrhu počítačové sítě. Laboratorní cvičení jsou věnována správě a bezpečnosti linuxových serverů.
Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIXJN226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN1 (Němčina pro začátečníky)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene IXJN326Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN2 (Němčina pro mírně pokročilé)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro začátečníky grundkurs iXJN126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Cílovou skupinou kurzu jsou studenti-začátečníci.Kurz zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na poslech a gramatiku.Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.
Odborná praxeMXMT80OPletní semestrUTKO0
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
Odborná praxe v celkové délce trvání 2 týdnů (80 odpracovaných hodin) absolvovaná v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia na FEKT VUT. Praxe je započtena na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování.
Optické sítěMOSE26P - 13Cz - 13Lzimní semestrzá,zkUTKO5
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
Předmět se věnuje druhům optických vláken, výrobě optických vláken, konstrukci optických kabelů, spojování optických vláken a kabelů. Dále jsou řešeny teoretické problémy přenosu optickou sítí. Jsou diskutovány optické přístupové sítě, optické transportní sítě, globální sítě, multiplexování u optických přenosů, měření a dohled optických telekomunikačních sítí.
Pedagogická psychologieXPSO52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na pedagogickou psychologii. Součástí přednášek je psychologické testování, diskuse a rozprava nad případovými studiemi.

Podnikatelské minimumXPOM26P - 26Czzimní semestrUMEL4
doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D.
Předmět se zabývá následujícími čtyřmi problémovými okruhy:
1.Sledování elementárních ekonomických operací v podniku, dopad operací do účetních výkazů (rozvaha, výsledovka). Druhy nákladů (fixní, variabilní), nákladové modely pro hromadnou výrobu.
2.Právní rámec podnikání v ČR, podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva.
3.Daňový systém ČR, základní informace o jednotlivých druzích daní (u každé daně je popsán poplatník daně, předmět zdanění a základ daně, aktuální daňové sazby, výpočet výše daně, popis způsobu výběru daně). Zdravotní pojištění a pojištění sociálního zabezpečení.
4.Časová hodnota peněz (úročení a budoucí hodnota, odúročení a současná hodnota budoucích příjmů, výnosnost a vliv faktoru rizika).
Podnikové technologie MicrosoftXMW426P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Exchange Server. ISA Server. Software Management Server. Microsoft Operations Manager.
Podvojné účetnictvíXPOU26P - 26Czletní semestrzkUJAZ4
Ing. Martin Jílek
Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.
Pokročilé komunikační technikyMPKT26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
Předmět se věnuje těmto tématům: prohloubení znalosti základních síťových modelů, zejména TCP/IP. Síťová a transportní vrstva, překlad adres. IPv6. Multicast. Protokoly pro zálohování dostupnosti výchozí brány. Autonomní systémy, BGP protokol, peering, multihoming. Komunikace mezi aplikacemi, distribuované systémy. Úvod do problematiky návrhu a specifikace systémů.
Pokročilé techniky zpracování obrazuMPZO26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D.
Předmět je zaměřen na teorii i praxi pokročilých metod zpracování a analýzy obrazu včetně videosekvencí. Hlavními probíranými oblastmi jsou model kamery, její kalibrace, DFT filtrace obrazu, konvoluce, rozpoznávání objektů, biometrických znaků (kůže, obličeje, papilárních linií), epipolární geometrie, analýza stereo páru obrazů, korespondenční problém, extrakce prostorové informace, dynamické programování, homografie, optický tok, sledování pohybu objektu ve scéně. Důraz je kladen na praktickou stránku zpracování obrazu, tedy algoritmizace a implementace obecně formulovaných úloh.
Power SystemsMPSY26Pzimní semestrklUEEN3
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.
Předmět je vyučován v anglickém jazyce a věnuje se zejména základním informacím z elektroenergetiky. Důraz je kladen na postupné osvojování si anglické terminologie od základních matematických formulací a výslovnosti vztahů, veličin, matematických zápisů až po specializovaná témata např. z jaderné energetiky. Studenti se seznámí s rannou historií elektroenergetiky, hlavními osobnostmi, které stáli u zrodu prvních elektráren a energetických systémů. Dozví se, jak funguje systém výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie v rámci přenosových soustav České republiky, ale i v evropském měřítku. Součástí jsou přednášky z oblasti výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách, koncepce moderních jaderných zařízení, nakládání s vyhořelým palivem. Dále zde jsou prezentovány informace z oblasti užití elektrické energie pro osvětlení a elektrotepelná zařízení. Další částí jsou témata věnovaná alternativním a obnovitelným zdrojům energie.
Počítače a jejich periferieMNAV26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Základní pojmy z počítačové techniky, architektury, mikroprocesory rodiny x86, způsoby adresace, vyrovnávací paměť, zavedení násobných jednotek, jednotka MMX, superskalární architektura mikroprocesoru, jednotka SSE, architektura Netburst, multiprocessing a jeho implementace, mikroprocesor v režimu x86-64, architektura mikroprocesorů AMD64, DCA, mikroarchitektura Core a Core iX, jednotka AVX, mikroarchitektura Buldozer a Piledriver, APU a jeho implementace, operační paměť, časování paměti, synchronní paměti DRAM (DDR, DDR2, DDR3), paměťové moduly, sběrnice, hierarchie, interní sběrnice PC, sběrnice PCI, port AGP, sběrnice PCI-Express, propojení HyperTransport, propojení QPI, DMI, čipová sada, parametry a vlastnosti, vývoj čipových sad, grafický adaptér, 2D a 3D akcelerace, multiprocesing a jeho implementace na GPU.
Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémůMPPR26P - 39Cpzimní semestrzá,zkUTKO6
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
Je proveden výklad numerických metod, používaných v rozšířených programech CADu a v programech pro vědeckotechnické výpočty. Předmět pokrývá nejrozšířenější metody řešení lineárních a nelineárních systémů a jejich problémových částí. V každé skupině jsou metody roztříděny podle vlastností a praktické použitelnosti. Výklad je pak soustředěn na metody osvědčené v praxi. V počítačových cvičeních je ukázáno řešení a srovnání různých výpočtových metod a simulačních programů.
Pravděpodobnost, statistika a operační výzkumMPSO26P - 18Cp - 8Ozimní semestrzkUMAT5
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
Předmět se věnuje upevnění a rozšíření znalostí studentů v oblasti teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a vybraných metod z teorie operačního výzkumu. Proto se začíná důkladným a korektním zavedením pravděpodobnosti, odvozením základních vlastností pravděpodobnosti. Dále je definována náhodná veličina, její číselné charakteristiky a rozdělení. Na tento základ potom navazuje nejdříve popisná statistika a potom problematika testování statistických hypotéz, volba vhodného testu a vysvětlení závěrů jednotlivých testů. Z operačního výzkumu je do kurzu zařazeno lineární programování a jeho geometrické i algebraické řešení, dopravní a přiřazovací úloha a přehled o dynamickém a pravděpodobnostním programování a metodách skladových zásob. V této části jsou ilustrační příklady brány především z ekonomie.
Programovatelné logické obvodyMPLD26P - 39Cpletní semestrzá,zkUREL6
Ing. Michal Kubíček, Ph.D.
Studenti prohloubí své znalosti číslicové techniky, především s ohledem na implementaci digitálních systémů v obvodech PLD (FPGA a CPLD) a ASIC. V rámci přednášek získají přehled o současném stavu technologie těchto obvodů, používaných architektur, principu návrhu a použití základní bloků číslicové techniky (čítače, stavové automaty, paměťové struktury). V rámci počítačových cvičení se naučí pracovat s návrhovým systémem pro obvody FPGA/CPLD. To zahrnuje popis číslicového systému (VHDL, schéma, IP jádra), jeho implementace a verifikaci s využitím simulátoru. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni navrhnout a s využitím jazyka VHDL nakonfigurovat jednoduchý systém s obvodem FPGA.
Programování v .NET a C#XMW526P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Úvod do platformy .NET – práce s pamětí, CLR, typová bezpečnost, assembly, Základy jazyka C# - syntaxe, primitivní datové typy, operátory, namespace,OOP v C# - třída, dědičnost, interface, struktura, modifikátory přístupu, generika, Pokročilé konstrukce v C# - delegáty, eventy, zachytávání vyjímek, lambdy, Base class library - IDisposable, kolekce, IO streamy, LINQ, Návrhové vzory, Desktop GUI - WinForms, WPF, MVVM, UX design, WEB - ASP.NET, MVC, ORM, SOLID - principy, IoC kontejnery, WCF a interoperabilita, Paralelní a asynchronní programovaní - Async await, PLINQ, Parallel task library, Testování v C# - MSTest, nUnit, TDD, UX
Projektování silových a datových rozvodůMPSD26P - 6Cz - 21Cp - 12Lzimní semestrzá,zkUEEN6
Ing. Branislav Bátora, Ph.D.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování silových a datových rozvodů podle platných norem, s obecnými pojmy souvisejícími s projektováním zejména pak s návrhem a vypracováním projektu, plánováním rozpočtu, seznámení s tvorbou výkresové dokumentace a počítačovou podporou projektování.

Předmět je orientován převážně na problematiku systémových „inteligentních“ instalací a elektroinstalací v inteligentních budovách, programování řídicích a ovládacích systémů včetně problematiky vizualizace.

V rámci předmětu je kladen důraz především na laboratorní a počítačová cvičení, ve kterých se studenti setkají s moderním programovým a přístrojovým vybavením a kde si prakticky vyzkouší práci s moderními a aktuálními technologiemi. Zejména pak v laboratorních cvičeních si studenti prakticky odzkouší zapojení a oživení systémové elektroinstalace několika druhů včetně odzkoušení reálného chodu instalace.

Další doplňující informace a hlavně materiály je možné čerpat z http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz.old/mpsd/. Pozor! Stránky již nejsou aktualizované, takže osnova a popisný text je neplatný! Aktuální informace hledejte vždy v kartě předmětu nebo na e-Learningu, popřípadě budou podány přímo ve výuce.
Properties and Production of Electrotechnic MaterialsMPPM26Pletní semestrklUETE3
Ing. Ladislav Chladil, Ph.D.
Předmět je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří chtějí zlepšit své znalosti technické angličtiny se zaměřením na terminologii v oblasti struktury, složení a vlastností základních skupin elektrotechnických materiálů a způsobů jejich přípravy.
Ruština pro mírně pokročiléXJR226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Tento kurz navazuje na kurz JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty,a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu - to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.
Ruština pro začátečníkyXJR126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.
Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.
RétorikaMRET26Pletní semestrICV2
ThMgr. Milan Klapetek
Rétorika - umění společenské konverzace a argumentace - tedy schopnost efektivně komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurz rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace.
Kurz je určen pro studenty všech ročníků.
Semestrální práceMM2T26Przimní semestrklUTKO2
doc. Ing. Petr Číka, Ph.D.
Samostatné řešení odborného problému, na který zpravidla navazuje téma diplomové práce. Téma projektu se vybírá z nabídky oboru telekomunikační a informační technika na počátku zimního semestru daného akademického roku.
Serverové systémy Microsoft WindowsXMW226P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall.
Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services, Windows Deployment service
Zálohování a obnova systému Záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware.
Internet Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS. Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP).
Signálové procesoryMSPR26P - 39Lzimní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D.
Definice signálového procesoru, jeho odlišnosti od ostatních mikroprocesorů. Generace signálových procesorů a jejich výrazné znaky, trendy vývoje. Základní architektury signálových procesorů - harvardská architektura, architektura typu VLIW. Formáty čísel s pevnou a pohyblivou řádovou čárkou, standard IEEE-754. Signálové procesory s pevnou řádovou čárkou firmy Texas Instruments řady TMS320C6400. Jádro procesoru, rozdělení funkčních jednotek, adresovací režimy. Instrukční soubor a způsob jeho použití. Návaznost na vyšší programovací jazyky, intrinsic funkce, implementačně závislé příkazy pragma. Implementace číslicových filtrů FIR a IIR v signálovém procesoru, nekanonické a kanonické struktury, analýza vlivu kvantování pomocí Masonova pravidla, úprava přenosové funkce pro implementaci v pevné řádové čárce. Implementace adaptivních filtrů s algoritmem typu LMS. Generace harmonického signálu a harmonická analýza, Goertzelův algoritmus, struktura algoritmu FFT. Souhrn periferií, mapování paměti, komunikace s vnějšími obvody, přímý přístup do paměti DMA. Algoritmy zpracování v reálném čase, použití kruhové vyrovnávací paměti a double buffering.
Služby telekomunikačních sítíMSTS26P - 13Cp - 26Lletní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
Předmět se věnuje službám poskytovaným soudobými telekomunikačními sítěmi. Nezbytné znalosti získají studenti z technologií, které se stále využívají, i když nikoli prioritně, tedy se službami ISDN a s Asynchronním přepravním způsobem ATM. Důraz je však kladen na soudobé technologie jako je xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) a na s moderním přenosem spojeným signalizačním systémem SS7. Studenti si významně prohloubí znalosti o Internet protokolu verze 6 v návaznosti na IPv4 se zaměřením na kvalitu služby QoS. Další informace získají o integraci IP/ATM a o emulaci LAN. Seznámeni budou také s řízení priorit v síťových prvcích a se službami po energetické síti a kabelové televizi.
Síťové technologie Microsoft WindowsXMW352Cpzimní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.
Technické právoXTPR39Pletní semestrICV3
ThMgr. Milan Klapetek
Občanské právo jako soubor osobních, osobnostních a majetkových práv a povinností. Pojem, struktura a formy dané základními zásadami, vztahy a právy včetně aplikace občanského práva hmotného a procesního.
Trestní právo, jeho struktura, základní zásady jakož i vlastní trestněprávní instituty.
Telekomunikační a informační systémyMTIS26P - 39Lzimní semestrzá,zkUTKO6
Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.
V předmětu se studenti seznámí s principy telekomunikačních a informačních systémů, a to zejména v oblasti telefonních ústředen. Předmět zahrnuje problematiky hardwarových a softwarových řešení, signalizačních systémů a zajištění požadovaných služeb. Je věnována pozornost jak výrobkům tradičních výrobců, s uzavřeným kódem, tak, a to především progresivním ústřednám s otevřeným kódem. Teoretické pasáže jsou vždy doplněny praktickými příklady implementace dané problematiky, zejména na progresivně se uplatňujících ústřednách s otevřeným kódem. Praktická laboratorní část je věnována ústřednám s otevřeným kódem - Open Source Asterisk, Freeswitch, YATE a ústřednám tradičních výrobců Siemens, Alcatel, Panasonic a dalším.
Teoretická informatikaMTIN26P - 39Cpzimní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.
Objektově orientovaný návrh. Abstraktní datové typy, orientované a neorientované grafy, způsoby reprezentace grafu. Deterministické a nedeterministické automaty. Datové struktury a objekty. Kostra grafu, hledání cesty v grafu. Strojové učení. Paralelní, sekvenční a náhodné algoritmy. Distribuované algoritmy. Optimalizace, genetické algoritmy.
Teorie elektronických obvodůMTEO26P - 26Cp - 26Lzimní semestrzá,zkUREL7
doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D.
Studenti se seznámí s principy a použitím základních maticových metod (metoda Kirchhoffových rovnic, metoda smyčkových proudů, metoda uzlových napětí) a jejich modifikací (metoda lineárních transformací, metoda zakázaného řádku a metoda razítek) pro řešení linearizovaných elektronických obvodů s moderními aktivními prvky. Kurs pokračuje probíráním důležitých otázek šumové, citlivostní a toleranční analýzy elektronických obvodů a návrhu pasivních příčkových článků. Dále jsou řešeny problémy zpětné vazby a stability systémů, oscilační podmínky a metody řešení nelineárních elektronických obvodů.
Teorie sdělováníMTSD26P - 13Cz - 13Cp - 13Lzimní semestrzá,zkUTKO6
Ing. Radim Číž, Ph.D.
Předmět se věnuje principům, metodám a vlastnostem sdělovacích systémů. Zaměřuje se především na moderní digitální systémy a modulační metody. Studenti si však také prohloubí znalosti o analogových modulacích, jejich parametrech a metodách implementace. Získané teoretické znalosti z přednášek jsou prakticky ověřovány v rámci laboratorních cvičení měřením s pomocí speciálně navržených přípravků a dále v počítačových cvičeních na modelech sestavených v prostředí MATLAB-SIMULINK. V rámci cvičení odborného základu se studenti na praktických příkladech naučí počítat základní parametry potřebné pro návrh sdělovacích systémů.
Theory of CommunicationMTOC26Pletní semestrklUTKO3
Ing. Radim Číž, Ph.D.
Předmět se zabývá základními principy, metodami a vlastnostmi sdělovacích systémů. Zaměřuje se především na moderní digitální systémy a modulační metody. Studenti si však také prohloubí znalosti o analogových modulacích, jejich parametrech a metodách implementace. Zároveň si také osvojí anglickou terminologii a získají novou slovní zásobu z této oblasti.
Umělá inteligenceMUIN26P - 26Cpzimní semestrzá,zkUAMT5
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí a aplikaci metod z oblasti umělé inteligence. Umělá inteligence – definice, směry vývoje. Umělé neuronové sítě, paradigmata neuronových sítí, metoda učení backpropagation, Kohonenovy samoorganizační mapy, Hopfieldova síť, RCE neuronová síť. Znalostní systémy, reprezentace znalostí, řešení úloh, struktura a činnost expertních systémů. Zpracování optické informace prostředky umělé inteligence. Inteligentní robot.
Vyšší techniky datových přenosůMVDP26P - 39Lzimní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
Systémy pro přenos dat, struktura, vlastnosti, chování. Základní princip ochrany přenosu dat před chybami. Protichybové kódování, blokové kódy, stromové kódy, turbo kódy. Komunikační síť, struktura, způsoby komunikace, přenosové prostředky. Metalická vedení v přístupové síti. DSL systémy, vlastnosti, referenční konfigurace, typické uspořádání přípojky, možnosti použití. Popis jednotlivých systémů xDSL, IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, VDSL. Spektrální vlastnosti DSL. Vliv rušení na provoz DSL. PLC modemy.
Vzájemný převod A/D signálůMADP26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
Předzpracování analogového signálu, paralelní převodníky se spínanými odporovými sítěmi a se spínanými proudovými zdroji, paralelní a sériové převodníky D/A, nepřímé převodníky D/A, převodníky s cyklickou záměnou odporů, komparační převodníky A/D, kompenzační převodníky A/D, integrační převodníky A/D, převodníky A/D s automatickou korekcí převodní charakteristiky, převodníky U/f a f/U, převodníky D/f, číslicové měření časových intervalů, fáze, kmitočtu.
Zpracování řečiMZPR26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
Předmět podává ucelený pohled na různé současné oblasti zpracování řečových signálů, které se ve verbální komunikaci objevují. Nejprve je uveden způsob tvorby řeči a její vnímání a je popsáno sluchové ústrojí člověka a proces slyšení. Potom jsou probrány segmentální a suprasegmentální parametry, které se při analýze řeči nejvíce používají. Dále pak jsou zmíněny všechny důležité oblasti zpracování řeči: rozpoznávání vzoru a rozpoznávání izolovaných slov, syntéza a kódování řeči a jsou popsány systémy typu TTS. S tím jsou spojené metody analýzy základního tónu řeči, modelování prozodie, emoční analýza a vodoznační řeči. Dále je pozornost věnována jednokanálovým a vícekanálovým metodám zvýraznění řeči a potlačení šumu. Nakonec jsou popsány objektivní a subjektivní metody posuzování kvality a srozumitelnosti řeči.
Číslicové zpracování akustických signálůMCAS26P - 39Lzimní semestrzá,zkUTKO6
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Akustický signál a jeho základní vlastnosti, maskování zvuku, přístupy k implementaci diskrétního a číslicového systému pro zpracování zvuku, základní a pokročilé metody a struktury pro zpracování signálu, časově invariantní a variantní systémy a jejich optimální simulace a realizace, implementace často používaných nástrojů pro úpravu zvuku a hudebních efektů, nelineární systémy pro zpracování zvuku a jejich implementace, systémy pro panoramování zvuku, simulace šíření zvuku vln v uzavřeném prostoru a způsoby její implementace, restaurování poškozených zvukových záznamů.
Číslicové zpracování signálůMCSI26P - 39Lletní semestrzá,zkUTKO6
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
Definice a klasifikace 1D a 2D diskrétních signálů a systémů. Příklady signálů a systémů. Spektrální analýza s využitím FFT. Spektrogramy a tekoucí spektra. Hilbertova transformace. Reprezentace pásmově omezených signálů. Decimace a interpolace. Transverzální a polyfázové filtry. Banky filtrů s dokonalou rekonstrukcí. Půlpásmové kvadraturní (QMF) filtry. Vlnková transformace. Analýza signálu s vícenásobným rozlišením. Náhodné veličiny, náhodné procesy a matematická statistika. Výkonová spektrální hustota a její odhad. Neparametrické metody výpočtu výkonové spektrální hustoty. Lineární predikční analýza. Parametrické metody pro výpočet výkonové spektrální hustoty. Komplexní a reálné kepstrum. V počítačových cvičeních si studenti ověří metody číslicového zpracování signálu v prostředí Matlab v reálném čase.
Španělština pro mírně pokročiléXJS226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Kurs navazuje na XJS1,studenti si v něm rozšiřují komunikativní schopnosti,slovní zásobu a znalost gramatiky,studenti provádějí nácvik poslechu s využitím náročnějších originálních španělských audio i video materiálů. V LS si studenti osvojí základy technické španělštiny a zdokonalí a upevní si tyto znalosti na originálních krátkých odborných textech.Kurs je dvousemestrální.
Španělština pro začátečníkyXJS126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Nový komunikativní kurs španělštiny pro začátečníky bude zahrnovat nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích,čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video.Kurs je dvousemestrální a navazuje na něho kurs JS2 - Španělština pro mírně pokročilé.

8. Praxe

Obsahem oborové praxe studenta je praktická činnost, která umožňuje doplnit poznatky získané studiem. Oborová praxe může mít charakter vývojových, návrhářských, softwarových nebo servisních prací. Oborová praxe je v rozsahu minimálně dvou týdnů a to v tuzemsku nebo v zahraničí. Praxi si student zařizuje sám a je třeba ji absolvovat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia. Příklady firem, kde lze praxi realizovat:
Telefónica O2, Brno - vývojové či softwarové práce, servisní práce, speciální měření
IBM, Brno - vývoj software, outsourcing
UNIS, Brno - vývoj služeb nové generace mobilních sítí, softwarové práce, vývoj elektroniky
Radiokomunikace, Brno - účast na servisních pracích či při měření spojovacích systémů
Návrhové centrum MOTOROLA, Rožnov p. Radhoštěm - technické práce při návrhu nových obvodů a systémů, vývoj software.

Za praxi je možno uznat i studijní pobyt na zahraniční univerzitě realizovaný v rámci výměnných studijních programů.

9. Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška začíná obhajobou diplomové práce, po které následuje ústní zkouška. Náplň ústní zkoušky stanoví oborová rada tak, aby obsahovala vybrané tematické oblasti povinných a volitelných předmětů.

Na oboru M-TIT je ústní zkouška tvořena dvěma tematickými oblastmi:
- "Teorie sdělování a informatiky", která sdružuje vybraná témata povinných odborných předmětů oboru M-TIT,
- "Telekomunikační a informační technika", která je tvořena vybranými tématy z volitelných předmětů oboru M-TIT. Student si volitelné předměty, které během studia absolvoval, vybírá sám.

Všechny části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu. Ke státní závěrečné zkoušce může přistoupit student, který převzal zadání diplomové práce a odevzdal ji v řádném termínu uvedeném v časovém plánu akademického roku, a který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro uzavření magisterského studia. Termíny a způsob zveřejnění témat výběru diplomových prací stanoví oborová rada studijního oboru M-TIT. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány doplňující směrnicí děkana ke státním závěrečným zkouškám a příslušnými pokyny oborové rady M-TIT.