Detail předmětu

Multimédia

FEKT-MMUMAk. rok: 2017/2018

Obsahem předmětu Multimédia je podrobný popis moderních metod užívaných v rámci kompresních algoritmů pro obraz a video, zabezpečení multimediálního obsahu technikami vodoznačení, principy přenosů multimediálních dat v IP sítích a v neposlední řadě principy indexace a vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s pokročilými metodami zpracování multimediálních signálů a metodami jejich doručování v nehomogenních síťových prostředích ,kompresemi video signálů, transformacemi obrazu a s multimediálními databázemi.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Richardson, E. G. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia (EN)
Wooton, C. A Practical Guide to Video and Audio Compression (EN)
Salomon, D. Data Compression: The Complete Reference (EN)
Vít, V. Televizní technika 3 (CS)
ČÍKA, P. Zpracování multimediálních dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO (skripta). 2014. ISBN: 978-80-214-5061- 5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 15 bodů je uděleno za práci v laboratorních cvičeních. Za vypracování projektů je uděleno 25 bodů. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do komprese multimediálních dat
2) Kvantizace, prediktivní kódování v obraze
3) Odhad pohybu ve video sekvencích
4) Transformace obrazu (DCT, DWT, WHT)
5) Entropické kódování
6) Metody SPIHT, EZW užívané při DWT, JPEG-2000
7) Standard JPEG, MPEG-1
8) Standardy MPEG-2, MPEG-4 Visual
9) Standardy H.264, H.265
10) Základní metody filtrace obrazu
11) Digitální vodoznaky v obraze a videu
12) Multimediální databáze (MPEG-7)
13) Multimediální protokoly

Cíl

Cílem předmětu je podat studentům dostatek informací pro orientaci v oblasti zpracování obrazových dat a videosekvencí, zabezpečení, přenosu v IP sítích, indexace a vyhledávání v multimediálních databázích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor