Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Procesní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.3.2016

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza příčin poškození vybraných zařízení pro generování páry včetně návrhu nápravných opatření

  " Rešerše odborné literatury z oblasti návrhu, výroby, údržby a řízení životnosti zařízení pro generování páry v průmyslové praxi. " Stanovení zásad pro návrh a provoz několika typů zařízení pro generování páry. " Analýza dílčích příčin poškozování zařízení, jejich vzájemných kombinací a návrh metod pro hodnocení životnosti zařízení pracujících v provozních podmínkách. " Návrh nápravných opatření poškozených zařízení, průběh oprav a vypracování plánů revizních kontrol včetně ověření v praxi.

  Školitel: Vejvoda Stanislav, prof. Ing., CSc.

 2. Efektivní plánování investic do technologií pro ochranu životního prostředí

  Cílem disertační práce je vývoj nástroje pro aplikaci stochastického programování při řešení praktických úloh v oblasti koncepčního návrhu energetických zdrojů. Práce se dotýká aktuální energetické priority - udržitelné náhrady fosilních paliv obnovitelných a druhotnými zdroji v energetice. Pozornost bude věnována návrhu systému pro optimalizaci a hodnocení investičních záměrů v této oblasti s využitím různých přístupů. Modely budou následně využívány pro řešení případových studií a hodnocení investičních záměrů v rámci studií proveditelnosti. Budou řešeny následující body " Seznámení se s problematikou využití odpadů k výrobě energie " Rešerše v předmětné oblasti " Návrh optimalizační úlohy " Implementace pro řešení případových studií

  Školitel: Stehlík Petr, prof. Ing., CSc., dr. h. c.

 3. Efektivní systémy pro energetické využití odpadů

  Termické zpracování odpadů s využitím energie je preferovaný způsob nakládání s odpady. Celosvětovým trendem v oblasti spalování odpadů je snaha o zvýšení měrné produkce elektřiny při současném vysokém stupni využití energie uvolněné spalováním odpadu . Práce se zaměřuje na technicko-ekonomické analýzy soustav pro energetické využití odpadů. Bude řešeno následující: " Zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v EU i ČR " Legislativní rešerše v oblasti hodnocení efektivity spaloven odpadů. " Analýza dat z reálných provozů " Tvorba simulačních a technicko-ekonomických modelů " Řešení případových studií.

  Školitel: Bébar Ladislav, doc. Ing., CSc.

 4. Koncepce termického zpracování odpadů z komunální sféry

  Cílem disertační práce je návrh výpočtového systému pro podporu koncepčního návrhu a optimalizaci systémů pro termické zpracování specifických odpadů z komunální sféry. Systém přispěje k řešení aktuálních environmentálních úkolů - transformace systému nakládání s odpady s ohledem na cíle dané legislativou EU. Budou řešeny následující body: " Rešerše zaměřená na zhodnocení současného stavu v oblasti termického zpracování kalů z čištění odpadních vod " Tvorba matematických modelů pro účely simulačních výpočtů " Simulační výpočty koncepčně odlišných technologických uspořádání " Řešení konkrétních případových studií.

  Školitel: Bébar Ladislav, doc. Ing., CSc.

 5. Modelování a analýza výměníků tepla s dvoufázovým tokem pracovní látky

  Práce bude zaměřena na modelování a analýzu tepelně hydraulických dějů ve výměnících tepla, v nichž se alespoň jedna pracovní látka podrobuje či nachází ve dvoufázovém režimu toku. Záměrem je komplexní modelování takových výměníků tepla s využitím nejmodernějších dostupných postupů pro analytické modelování. Součástí práce bude vytvoření kompletního matematického modelu pro řešené procesní zařízení pro účely jeho tepelně hydraulické kontroly a predikce probíhajících dějů a konfrontace výpočtového modelu s naměřenými provozními daty. Práce bude rovněž zahrnovat diskusi konstrukčních a materiálových aspektů a jejich vliv na chování řešených výměníků spolu s diskusí aspektů jejich měření a regulace.

  Školitel: Jegla Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.

 6. Pokročilý přístup k modelování procesů s využitím provozních dat

  Cílem disertační práce je vytvoření obecné metodiky využití pokročilých statistických metod při modelování průmyslových procesů a její praktická aplikace při řešení případových studií. Pozornost bude věnována analýze dat z reálných provozů - zejména energetických zdrojů - za účelem tvorby matematických modelů. Tyto modely budou následně využívány pro simulační a optimalizační výpočty se zahrnutím prvků neurčitosti. Budou řešeny následující úkoly " Seznámení se s problematikou energetických zdrojů " Rešerše v předmětné oblasti " Návrh metodiky regresní analýzy " Implementace pro praktické použití

  Školitel: Stehlík Petr, prof. Ing., CSc., dr. h. c.

 7. Výroba vodíku z biomasy metodou "dark fermentation"

  1. Úvodní rešerše - metody výroby vodíku, vlastnosti vodíku, možnosti využití a bezpečnost při manipulaci s vodíkem. 2. Experimentální činnost - výběr vhodných substrátů pro produkci vodíku metodou "dark fementation", nalezení ideálních provozních podmínek, nalezení vhodného způsobu udržování nízkého parciálního tlaku vodíku v reaktoru. 3. Návrh prototypu jednotky na výrobu vodíku (reaktoru vč. periferií), výroba a odzkoušení. 4. Energetická bilance výroby vodíku metodou "dark fermentation", vč. návrhu čištění plynu a možného využití a následné vyhodnocení ekonomiky výroby vodíku z biomasy.

  Školitel: Hájek Jiří, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.