Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Stavba letadel a provoz letadel

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.3.2016

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza zkoušek leteckých konstrukcí

  Hlavním cílem doktorského studia je nalézt způsob hodnocení zkoušek leteckých konstrukcí z pohledu nejistot měření. Výstupem by měla být zpracovaná metodika, která stanoví způsob jak tyto nejistoty zkoušek stanovit v závislosti na použitém měřicím zařízení a typu zkoušky či zkoušené konstrukce a zároveň umožní provést optimalizovaný návrh zkoušky z hlediska složitosti stavby. Úkolem bude do této problematiky zahrnout všechny vstupní vlivy, které mohou v průběhu zkoušek nastat. Pro řešení navrhované disertační práce v rámci doktorského studia má Letecký ústav technické a materiální vybavení zahrnující především Zkušebnu letecké techniky, která provádí každoročně velké množství zkoušek z nichž je možné čerpat potřebná data. Přdpokládá se, že se student bude aktivně podílet na návrhu a přípravě technických experimentů.

  Školitel: Jebáček Ivo, doc. Ing., Ph.D.

 2. Aplikace systému řízení životního cyklu letounu ve fázi konstrukce, výroby a certifikace.

  Při vývoji a výrobě letecké techniky se generuje velké množství digitálních dat pomocí CAD, CAM a CAE prostředků. Různorodost těchto prostředků často neumožňuje efektivní komunikaci mezi jednotlivými řešiteli projektu. Jednou z možností jak zvládnout velké množství dat a komunikaci mezi různými partnery je aplikace strategie řízení životního cyklu výrobku - PLM (Produkt Lifecycle Management), která dosud v českém leteckém průmyslu není efektivně využívána. PLM umožňuje založit rozhodovací proces na nejaktuálnějších komplexních informacích a umožňuje i efektivní sdílení know-how, jeho rozšiřování a využivání. Doktorské studium bude zaměřeno na následující oblasti: - Analýza současného využití systému PLM v leteckém průmyslu - Aplikace PLM strategie v konstrukční, výpočtové a výrobní fázi malého sportovního letounu - Popis parametrů, nutných k vyřešení externí komunikace pomocí PLM strategie v zájmu zefektivnění a digitalizace certifikačního procesu - Analýza rizik spojených s implementací a využitím PLM strategie

  Školitel: Klement Josef, doc. Ing., CSc.

 3. Ekologické aspekty provozu civilních letadel na letišti

  Ekologie provozu civilních letadel v poslední době nabývá na důležitosti. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu objemu provozu je snaha snížit jeho negativní působení nejen na lidské zdraví, ale i na okolní prostředí a jeho faunu a flóru.. Toto je třeba především v okolí letišť, kde se střetávají požadavky na zajištění vzrůstající kapacity provozu s požadavky na snižování zátěže životního prostředí a s požadavky územního plánování nejvíce. Cílem práce bude zmapovat všechny možné aspekty vzájemného ovlivňování leteckého provozu a okolí a návrh metodiky snižování negativních důsledků provozu letadel na životní prostředí při zachování (nebo zvýšení) provozní bezpečnosti. Důraz by měl být kladen především na oblast hluku, který bývá nejvážnějším ekologickým problémem v provozu letišť.

  Školitel: Vosecký Slavomír, doc. Ing., CSc.

 4. Implementace navigačních specifikací PBN v podmínkách optimalizované navigační infrastruktury ČR

  Současné pozemní systémy radionavigačního zabezpečení mají být dále doplňovány a postupně nahrazeny Globálními navigačními satelitními systémy spolu s implementací strategických cílů rozvoje CNS/ATM při širokém nasazení prostorové navigace. Mezinárodní organizace pro civilní letectví předpokládá v každém státě vytvoření Konceptu vzdušného prostoru. Implementace Navigačních specifikací PBN, jako jeho součásti, je spojena s posouzením současných a budoucích perspektivních radionavigačních prostředků, dosahovanou úrovní výkonnosti palubních systémů letadel leteckých provozovatelů a mnoha dalších kroků. Při uvážení hlediska globálního navigačního prostředí a postavení ČR uvnitř prostoru států ECAC se předpokládá vypracování metodiky implementace Navigačních specifikací na základě Konceptu vzdušného prostoru ČR při zhodnocení současné radionavigační infrastruktury a budoucích možností její optimalizace s přechodem na nové technologie GNSS.

  Školitel: Kevický Dušan, prof. Ing., CSc.

 5. Návrh metodik zvýšení bezpečnosti a kvality malých mezinárodních letišť v ČR

  Problematika bezpečnosti a kvality je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující činnost na velkých mezinárodních letištích (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary) s pravidelnou leteckou dopravou . V ČR existuje řada dalších mezinárodních veřejných letišť určených pro mezinárodní dopravu malými dopravními a sportovními letadly a dále existují mezinárodní neveřejná letiště. Bude provedena analýza současného stavu zajišťování bezpečnosti a kvality na malých mezinárodních letištích a navržena jejich kategorizace. Z hlediska bezpečnosti bude vyhodnocena vnitřní bezpečnost (související s vlastní leteckou dopravou) a vnější bezpečnost (související s přepravou nebezpečných látek, zbraní, drog apod.). Pomocí modelování budou navrženy a ověřeny různé metodiky zaměřené na zvýšení bezpečnosti a kvality na letištích.

  Školitel: Kevický Dušan, prof. Ing., CSc.

 6. Pravidla provozu bezpilotních letadel (UAS) v řízeném vzdušném prostoru Evropy a požadavky na jeho technické zabezpečení

  Současný vývoj bezpilotních leteckých systémů (UAS) vyžaduje usilovné studium jak legislativy, tak technických řešení jejich uvádění do vzdušného prostoru. Uspokojivá řešení nebyla dosud publikována. Proto je velmi žádoucí studovat tyto problémy právě nyní. Cíle: - shromáždit a zhodnotit dostupné informace/názory světových znalců na to, jak řídit letecký provoz pilotovaných a bezpilotních letadel v řízeném vzdušném prostoru, - analyzovat celou legislativu UAS a technické možnosti a omezení, které byly o těchto věcech dosud publikovány, - vypracovat modelový návrh implementace základních legislativních požadavků a z nich plynoucích technických řešení. Přínosy: - přehled o problematice, - osobní vzdělání v této zvláštní oblasti služeb letovému provozu, - obohacení zkušenosti české odborné veřejnosti v oblasti ATS.

  Školitel: Vosecký Slavomír, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.