Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2019/2020Zaměření: Automobilní a dopravní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Aeroakustika turbodmychadel

  Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro popis akustické energie při neustáleném proudění tekutin v oběžných kolech turbodmychadel. Výzkumné činnosti zahrnují sestavení fyzikálního popisu, návrh diskretizačních přístupů a vývoj numerických metod pro řešení daného fyzikálního problému. Předpokládá se využití komerčních softwarových prostředků (např. ANSYS, ADAMS, ACTRAN atd.) a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Python, Matlab, Fortran nebo C). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů v bezdozvukové komoře a na specializovaném experimentálním stavu. Práce bude podpořená společnostmi Garrett Advancing Motion. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslovým partnerem a reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia jsou dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí, pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech. Studium bude podpořeno pracovním úvazkem s finančním ohodnocením ve výši srovnatelné s průmyslem. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 2. Inteligentní mobilní měřicí systém pro automobilní techniku

  Téma je změřeno na vývoj moderního měřicího systému postaveného na moderním hardware a software. Zejména se jedná o využítí možnosti realtimových měření a ukládání dat.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.

 3. Jízdní dynamika motocyklů

  Cílem práce je vytvořit matematicé modely motocyklu, které budou sloužit k analýze jízdních stavů na základě simulací nebo měřených signálů. Dalším cílem je sestavit měřicí systém pro snímání jízdní dynamiky motocyklů.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.

 4. Matematický model vozidlového tlumiče

  Cílem práce je vytvořit matematický model tlumiče využitelného pro simulace dynamiky vozidla, se strukturou parametrů snadno identifikovatelných pomocí dynamometru.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.

 5. Modelování tepelného chování pryžových tlumičů vibrací

  Úkolem bude vytvořit matematický 3D model pro řešení úloh vedení tepla s vnitřními zdroji s velkým stupněm nelineárního chování a dále vytvořený model verifikovat v laboratorních podmínkách. Vytvořené modely budou uplatněny pro řešení silentbloků, pružných uložení motorů.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.

 6. Optimalizace mechanické účinnosti turbodmychadel

  Cílem práce jsou algoritmy a postupy vhodné pro optimalizaci konstrukčních a provozních parametrů turbodmychadel vedoucí ke snížení mechanických ztrát. Činnosti zahrnují vhodný popis fyzikální podstaty vzniku ztrát mazacím systému, výzkum optimalizačních metod a aplikaci na reálná turbodmychadla. Předpokládá se využití komerčních softwarů (CFX, ANSYS) a tvorba vlastních algoritmů v programovacích jazycích (Python, Matlab, Fortran nebo C++). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu. Práce bude podpořená společnostmi Garrett Advancing Motion a PBS Turbo. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslovým partnerem a reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia jsou dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí, pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech. Studium bude podpořeno pracovním úvazkem s finančním ohodnocením ve výši srovnatelné s průmyslem. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 7. Optimalizace pohonného ústrojí závodního automobilu

  Cílem je pomocí simulačních nástrojů optimalizovat celé hnací ústrojí tj. spolupráce spalovacího motoru s převodovkou i diferenciály pro závodní automobile 4x4. Předpokládá se využití GT-Suilte, Matlab/Simulink a Labview.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.

 8. Spolupráce motoru s alternativním cyklem s elektromotorem

  Cílem je pomocí simulačních nástrojů optimalizovat spolupráci spalovacího motoru s alternativními pracovními cykly s elektrickým pohonem . Předpokládá se využití GT-Suilte, Matlab/Simulink a Labview.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.

 9. Stabilizace teplot výfukových plynů pro optimální práci katalyzátorů

  Hlavním úkolem bude navrhnout různé metody stabilizace teplot výfukového potrubí za turbodmychadlem s cílem optimalizace práce katalyzátorů a dalších opatření za motorem. Pro optimalizaci se předpokládá využití GT-Suite a dalších simulačních nástrojů.

  Školitel: Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D.

 10. Tepelné modely pneumatik

  Práce je zaměřená na tvorbu matematických modelů a metod měření pro účely predikce teploty a tlaku vzduchu v pneumatikách během jízdy vozidla.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.

 11. Vibrační a akustické mapy vozidel

  Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro analýzu vibrací a hluku s následným uplatněním v reálných aplikacích. Výzkumné činnosti zahrnují vývoj algoritmů pro vyhodnocení vibrací a hluku vozidel, pohonných jednotek a hnacích traktů. Předpokládá se využití komerčních softwarových prostředků (např. ANSYS, ADAMS, ACTRAN atd.) a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Python, Matlab, Fortran nebo C++). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslovým partnerem a reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia jsou dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí, pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech. Studium bude podpořeno pracovním úvazkem s finančním ohodnocením ve výši srovnatelné s průmyslem. Další informace ke studiu: http://www.iae.fme.vutbr.cz/studium-doktorske

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 12. Výpočtové modelování pryžových spojek s textilními vlákny

  Disertační práce je zaměřena na výpočtové modelování pryžových spojek s textilními vlákny, vibroakustický projev spojovaných komponent, a validaci výpočtových modelů.

  Školitel: Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.