Detail oboru

Řízení a ekonomika podniku

FPZkratka: DSP-ŘEP-KSAk. rok: 2019/2020

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Controllingové systémy v inovacích

  Podstatou výzkumu je zhodnocení využívání controllingových systémů při řízení inovačních aktivit podniků, navržení a ověření ukazatelů pro jednotlivé fáze controllingového rámce Innovation Scorecard

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 2. Digitální formy marketingové komunikace

  Zaměření na rozvoj využití moderních digitálních forem marketingové komunikace, které v rámci všeobecné digitalizace ekonomiky hrají stále silnější roli. Důležité jsou rovněž faktory provázání na tradiční formy komunikace a faktory zajištění bezpečnosti dat a jejich uživatelů ve virtuálním prostředí

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 3. Digitální transformace a její vliv na organizační chování.

  Digitální technologie mění pracovní dynamiku uvnitř podniků. Hlavním cílem dizertační práce bude identifikace a mapování vlivu moderních technologií na organizační chování.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 4. Globalizace a její dopady na marketing

  Výzkum vlivů globalizace na marketing. Koncentrace na definici pojmů v oblasti marketingu, globalizace v marketingu, aspekty vlivů globalizace na svět, vstup firem na globální trhy v různých odvětvích. Obsahovou součástí práce je analýza marketingových strategií a trendů u vybraných společností působících globálně. Výstupem šetření je návrh marketingové a konkurenční strategie pro společnosti, které nejsou ale chtějí být globální.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 5. IPO v regionu CEE a interkonexe s vyspělými kapitálovými trhy EU

  Hlavním cílem výzkumného projektu je identifikovat, jaké externí faktory ovlivňují aktivitu v oblasti IPO v regionu střední a východní Evropy po roce 2004, a jaká je míra propojení těchto kapitálových trhů s vyspělými trhy EU.

  Školitel: Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 6. Marketing v éře Průmyslu 4.0

  Výzkum zaměřený na změny využívání marketingových konceptů v rámci procesu všeobecné digitalizace. Primární zaměření na výrobní podniky působící na B2B i na B2C trzích. Výzkum konceptů zaměřených na tvorbu individualizovaných produktových nabídek.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 7. Marketingové koncepce postavené na zákaznické zkušenosti a jejich uplatnění

  Koncepty Customer Experience a User Experience jsou v dnešní době jedněmi z klíčových faktorů pro zajištění konkurenceschopnosti a dobrých obchodních výsledků společností zejména v B2C odvětvích. Klíčová je rovněž vazba na digitalizaci a využití digitálních forem komunikace

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 8. Měření vlivu procesního řízení produkčních systémů na výkon v průmyslových podnicích vyjádřený oběhovou ekonomikou v hodnotovém řetězci

  Změna řízení podniků na procesně řízené organizace a jejich vliv při budování vzrůstající úrovně konkurenční pozice. Konkurenční prostředí vyžaduje nutnost změny v blízké budoucnosti. U malých a středních podniků se zaměřit na měření výkonu v produkčních systémech při uplatnění procesního řízení. Rozdělit zaměření produkčních systémů na různé typy a tím sestavit vazbu k činnostem procesů a jejich tvorby výkonů v hodnotovém řetězci s použitím oběhové ekonomiky

  Školitel: Jurová Marie, prof. Ing., CSc.

 9. Metodika nalezení slabých míst užití informačních systémů v procesech firmy

  Cílem práce je vytvořit metodiku pro nalezení slabých míst v nasazení  IS v podnikových procesech, směřující k zlepšení současného stavu

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 10. Metody posouzení účinnosti informačních systémů v procesech firmy

  Cílem práce je nalézt vhodné nástroje pro hodnocení účinnosti IS v podnikových procesech a vytvořit metodu, která by umožnila nalézt slabá místa v užití IS

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 11. Podnikatelská orientace malých a středních podniků

  Na zakladě empirického šetření ve vybraných sektorech navrhnout model podnikatelské orientace českých malých a středních podniků. Pro zpracování bude využita metoda PLS

  Školitel: Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA

 12. Role sociálních médií v marketingu podnikatelských subjektů

  Zaměření na využití a rozvoj sociálních médií nejen v marketingové komunikaci, ale při tvorbě a uplatňování moderních komplexních marketingových konceptů. Důležité jsou rovněž faktory provázání na tradiční marketingové nástroje a faktory zajištění bezpečnosti dat a jejich uživatelů ve virtuálním prostředí

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 13. Scénáře pro aplikaci Průmyslu 4.0 ve výrobních a logistických procesech založených na automatizaci, robotizaci a smart podniku

  Dlouhodobé zkušenosti v oblasti logistiky z celého světa ukazují, že kvalitní přepravní síť a sofistikované nastavení logistických procesů pomáhají k úspoře a zvyšují efektivitu průmyslu. Logistika je dnes jedním z pilířů ekonomiky jako samostatného odvětví, bez kterého by výrobní proces nemohl existovat. Optimalizace logistických sítí je součástí konkurenčního boje a stává se výhodou v rámci zdravého podnikatelského soutěžení aplikací automatizace, robotizace a tím i smart podniku

  Školitel: Jurová Marie, prof. Ing., CSc.

 14. Specifika ekonomického řízení rodinných podniků

  Výzkum je zaměřen na identifikaci specifik a návrh modelu pro ekonomické řízení rodinných podniků

  Školitel: Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 15. Udržitelné inovace obchodních modelů

  Mnoho autorů vymezuje inovace obchodních modelů z pohledu udržitelnosti, nicméně klíčovým aspektem v pohledu všech autorů je chápání tyto entity šířejí a to s přesahem mimo podnik, jeho zákazníků, vlastníků a zahrnující vytváření hodnoty pro klíčové stakeholdery. Cílem práce je návrh metodiky pro udržitelné inovace obchodního modelu podniku na vybraných trzích

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 16. Určování hodnoty podniku: Přístupy k určování pokračující hodnoty

  Cílem práce bude prozkoumat stávající modely určování pokračující hodnoty podniku a navrhnout modifikace pro specifické podmínky oceňování

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 17. Vstup podniku na kapitálový trh formou IPO

  Výzkum se zabývá finančními a nefinančními faktory vstupu podniku na kapitálový trh formou IPO

  Školitel: Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 18. Výzkum marketingových strategií a komunikace vysokých škol (nebo vybraných fakult) a jejich efektivita v porovnání s podniky

  Výzkum marketingu ve vysokém školství. Koncentrace na definice nejdůležitějších pojmů marketingu ve školství, jeho trendy, školství a vysoké školy a podobně. Součástí práce by měla být analýza marketingové strategie u vybraných vysokých škol. Součástí by měl být rovněž výzkum zaměřený na uchazeče a studenty VŠ a dopady marketingových strategií na tyto skupiny zákazníků. Výstupem by měl být návrh marketingové strategie VŠ

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 19. Znalostní management v éře Průmyslu 4.0

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu znalostního managementu a na návrh modelu znalostního managementu respektujícího podmínky Průmyslu 4.0.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
mvpDMetodologie vědecké prácecs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
merDModerní metody v ekonomickém rozhodovánícs0letníPovinnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
tevDTeorie ekonomických vědcs0celoročníPovinnýdrzkano
tevDTeorie ekonomických vědcs0celoročníPovinnýdrzkano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RtmDTeorie managementucs0celoročníPovinnýdrzkano
RtmDTeorie managementucs0celoročníPovinnýdrzkano
RfmDFinanční managementcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RfmDFinanční managementcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RiktDInformační a komunikační technologiecs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RiktDInformační a komunikační technologiecs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RplsDProdukční a logistické systémycs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RplsDProdukční a logistické systémycs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RftDTeorie finančních trhůcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RftDTeorie finančních trhůcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RtmarDTeorie marketingucs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RtmarDTeorie marketingucs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV1 1 RfmD, RiktD, RplsD, RftD, RtmarD
PV2 1 RfmD, RiktD, RplsD, RftD, RtmarD