Detail oboru

Řízení a ekonomika podniku

FPZkratka: DSP-ŘEP-KSAk. rok: 2019/2020

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

. kolo (podání přihlášek od do )

 1. Aplikace moderních matematicfkých postupů k analýzre a řízení vybraného dynamického ekonomického systému se zpožděním

  Aplikace nové globální metody konstrukce řešení okrajových úloh pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic se zpožděnými argumenty na vybraný ekonomický dynamický model, analýza chování modelu v závislosti na změnách vstupních dat, optimalizace řízení

  Školitel: Půža Bedřich, doc. RNDr., CSc.

 2. Controlling v průmyslu 4.0

  Výzkum se zaměří na vliv digitálního věku, resp. průmyslu 4.0 na controlling, jeho nezbytné změny a nové možnosti využití automatizace, robotizace v controllingu.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 3. CSR – změny managementu průmyslových firem na základě nové evropské strategie

  Nová evropská direktiva ukládá povinné reporty CSR pro vybrané firmy. Tento požadavek bude nutné promítnout do managementu firem. Práce by měla přinést nový model chování manegementu.

  Školitel: Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA

 4. Dynamika malých podniků ve vztahu k dynamice podnikatelského prostředí

  Výzkum bude charakterizovat organizační struktury, strategické postoje a podnikatelské praktiky malých firem ve stabilním a v dynamickém vnějším prostředí. Výsledky výzkumu ověří postulát, že dynamika podnikatelského prostředí ovlivňuje organizační strukturu uplatňovanou malými firmami a ovlivňuje vztah mezi organizační strukturou a strategickým postojem firmy

  Školitel: Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA

 5. Ekonomické aspekty kybernetické bezpečnosti

  Práce řeší ekonomické aspekty bezpečnosti IS/IT. Východiskem je pojetí kybernetické bezpečnosti nikoliv jako investice s předpokládaným výnosem, ale jako výdajů na bezpečnostní opatření, která snížením úrovně rizika ohrožení aktiv optimalizují náklady organizace

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 6. Inovace jako základ Průmylu 4.0

  Analýza vybraných průmyslových podniků, jejich inovačních aktivit a návrh modelu řízení firmy v podmínkách P 4.0

  Školitel: Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA

 7. Kompetenční modely v době digitální transformace a jejich využití pro zkvalitnění manažerské práce

  V kontextu měnícího se prostředí nastupující digitální trasformace se očekává i změna obsahu kompetenčních modelů. Relevantně vymezené kompetence a jejich rozvoj jsou předpokladem úspěšné manažerské práce a dosahování očekávaného pracovního výkonu

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 8. Model udržitelných investic zohledňující environmentální, sociální a corporate governance faktory

  Cílem je navrhnout model udržitelného investování zohledňující environmentální, sociální a corporate governance (ESG) faktory vybraného odvětví. Tento model implementovat a ověřit pro hodnocení udržitelných investic. Metodika je založena na modelování se zahrnutím ESG faktorů, rizika a výnosnosti k efektivnímu výběru udržitelných investičních variant pro rozhodování investorů.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 9. Modelování v oblasti projektového managementu

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu modelování projektů a na návrh modelů sloužících jako nástroj pro efektivní řízení projektů s cílem zvyšovat jejich úspěšnost

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 10. Možnosti měření a hodnocení výkonnosti sociálního podniku

  Cílem práce je navrhnout model měření a hodnocení výkonnosti pro podmínky vybraných sociálních podniků. Tyto organizace zabezpečují významnou část sociálních služeb, přesto je v mnohých z nich řízení do značné míry nahodilé. Student se pokusí aplikovat a modifikovat postupy měření a hodnocení výkonnosti, uplatňované v ziskovém sektoru, pro specifické podmínky sociálních podniků.

  Školitel: Lajtkepová Eva, doc. Ing., Ph.D.

 11. Možnosti rozvoje tradičního nezávislého obchodu v ČR

  Aktuální čísla vývoje českého obchodu za poslední roky potvrzují setrvale nepříznivý trend zanikání nejmenších, především venkovských prodejen. V zahraniční a i tuzemské literatuře se objevují výzkumy v oblasti alternativních možností tradičního nezávislého obchodu

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 12. Nástroje a metody cenové tvorby firmy na nedokonale konkurenčním trhu

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií firem v oblasti cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu, včetně cenové diskriminace

  Školitel: Škapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.

 13. O optimálním řízení jednoho dynamického ekonomického modelu se zpožděními

  Aplikace nové globální metody konstrukce řešení okrajových úloh pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic se zpožděnými argumenty na vybraný ekonomický dynamický model, analýza chování modelu v závislosti na změnách vstupních dat, optimalizace řízení

  Školitel: Půža Bedřich, doc. RNDr., CSc.

 14. Oceňování podniku

  Téma doktorské disertační práce je možno po dohodě zaměřit na libovolné aspekty dotýkající se valuační problematiky – oceňování podniků, nemovitostí, cenných papírů, nehmotných aktiv, oceňování v insolvenci, standardizace oceňování aktiv. Téma je možno pojmout jak ryze teoretickým způsobem na úrovni valuační metodologie, tak i jako empirickou studii

  Školitel: Krabec Tomáš, doc. Ing., Ph.D., MBA

 15. Optimalizace řídicích procesů podniku s uplatňováním pravidel kybernetické bezpečnosti

  Analýza stávajících postupů zavádění pravidel kybernetické bezpečnosti v podnicích různého zaměření, různé velikosti a různé úrovně strategické významnosti, analýza dopadu na výdaje na zajištění informační bezpečnosti a hledání optimálních způsobů zavádění a řízení

  Školitel: Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D.

 16. Organizační kultura podporující digitální transformaci v podniku

  Organizační kultura jako systém zažitých vzorců chování umožňuje existenci podniku v prostředí, ve kterém působí. Hlavním cílem disertační práce bude popsat obsah digitální kultury, která přispívá efektivnímu působení podniku v éře digitální transformace

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 17. Použití technologie blockchainu pro bezpečnou a důvěryhodnou práci s dokumenty v podniku

  Technologie blockchainu je vhodná pro důvěryhodné ukládání dokumentů, resp. jakýchkoliv záznamů decentralizovaným způsobem. Bude také třeba prozkoumat rizika a právní aspekty vzhledem k legislativě související s podnikáním, vč. účetních a daňových předpisů

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 18. Pozitivní a negativní dopady udržitelnosti produktů v malých a středních podnicích

  Cílem je návrh metodiky přístupu zahrnující pozitivní dopady (tzv. handprint) výrobků, včetně negativních dopadů zahrnující environmentální, sociální a ekonomické ve vybraném odvětví malých a středních podniků. Stávající přístupy zahrnují pouze ekologické negativní dopady (footprint) např. na jednotlivce, organizace i země. Handprint se zaměří na pozitivní environmentální, sociální a ekonomické dopady spojené s produktem v malých a středních podnicích v ČR. Metodika by měla vést k inovativnímu přístupu k měření a hodnocení dopadů produktů na udržitelnost pro malé a střední podniky v ČR

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 19. Řízení finančních rizik podniku

  Disertační práce bude zaměřena na řízení finančních rizik podniku

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 20. Sociální, politické a ekologické aspekty makroekonomické analýzy

  Moderní komplexní makroekonomické studie jsou založeny na integraci různých formálních nástrojů vyvinutých mimo tradiční ekonomiku. Tyto formální nástroje jsou založeny na informačně neintensivních kvantifikátorech. Relevantní modely budou vyvinuty pro predikci a rozhodovaní

  Školitel: Dohnal Mirko, prof. Ing., DrSc.

 21. Soudobý vývoj burzovních trhů a jejich význam při ekonomickém řízení obchodních společností

  Dizertační práce se bude zabývat soudobým vývojem burzovních trhů se zaměřením na dopady, které novodobé vývojové trendy v burzovním obchodování přinášejí jednotlivým obchodním společnostem

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 22. Soudobý vývoj finančních derivátů a možnosti jejich využití při financování obchodních korporací

  Předmětem dizertační práce je analýza soudobého vývoje finančních derivátů a způsobů jejich využívání v podnikové sféře a navržení způsobů jejich možného praktického použití při financování obchodních korporací

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 23. Stanovení klíčových faktorů úspěšnosti CI a jejich vyhodnocování aplikacíTovek Tools

  Cílem disertační práce bude stanovení klíčových faktorů Competitive Intelligence jako moderního nástroje strategického rozhodování podniku. Výzkum bude prováděn především v českých podnicích. Získané výsledky budou podrobeny kritické analýze s možností aplikace v dalších podnicích v ČR

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 24. Strategický rozvoj konkurenceschopnosti založený na principu multioborové spolupráce a síťového přístupu

  Trendy multioborové spolupráce a rozvoje sítí podnikatelského charakteru přináší potenciál pro identifikaci nových principů rozvoje systémů tvorby zákaznické hodnoty. Rozvoj strategické konkurenceschopnosti na této hodnotě založený vyžaduje revizi teoretického základu i rozvoj aplikačních postupů

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 25. Strategický rozvoj značky

  Koncepty rozvoje značky byly vytvářeny pro podmínky tradičně vnímaného konkurenčního prostředí. Současné trendy vyžadují nové přístupy modifikaci teoretických konceptů i odlišný přístup k jejich aplikaci

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 26. Systém hodnocení ekonomických ukazatelů společností a jejich informační podpora

  V současné době pomáhají informační technologie ve všech sférách fungování společností. Možnost mít správné informace okamžitě k dispozici přitom ovlivňuje možnost okamžitého a správného rozhodování vedoucího k „úspěchu“ společnosti. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících relevantní ekonomické ukazatele společností, analýza, zhodnocení informační podpory a návrh nejvhodnějšího systému informační podpory.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

 27. Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 28. Určování hodnoty začínajících podniků

  U začínajících podniků je náročné odhadnout budoucí vývoj a očekávané cash flow. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy a navrhnout modifikace vhodné pro ohodnocování začínajících podniků

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 29. Vliv externích a interních faktorů na volbu strategie exitu investora v podmínkách trhu rizikového a rozvojového kapitálu

  Cílem disertační práce je studium externích a interních faktorů ovlivňujících strategii exitu na trhu rizikového a rozvojového kapitálu. Výzkum se zaměří na vztah mezi zvolenou formou exitu a jejím načasováním. Výzkumné výsledky v této oblasti budou významné pro rozšíření současné úrovně poznání procesů investování a exitu na tuzemském trhu rizikového a rozvojového kapitálu. Nové poznatky umožní definovat status quo lokálního trhu rizikového a rozvojového kapitálu a jeho porovnání s vyspělými trhy vybraných členských států EU

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.

 30. Vliv fiskální a monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy

  Disertace se bude zabývat zkoumáním dopadů fiskální a monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy s ohledem na financování podnikové sféry

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 31. Vliv mikroekonomické politiky státu na chování firmy

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a opatření mikroekonomické politiky státu ve vztahu k firmám (tržním subjektům), a reakci firem na tyto opatření. Konkrétně půjde o řešení cenové regulace, problematiky externalit, veřejných statků či problémů vzniklých z asymetrických informací

  Školitel: Škapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.

 32. Vliv veřejných zakázek na výkonnost podniku

  Cílem práce je prozkoumání možných vlivů veřejných zakázek na výkonnost podniků vybraného odvětví v ČR. Východiskem je úvaha, že veřejné zakázky deformují tržní prostředí. Budou využita veřejně přístupná sekundární data, předpokládá se i využití primárních dat ze šetření v podnicích vybraného odvětví

  Školitel: Lajtkepová Eva, doc. Ing., Ph.D.

 33. Volba účetní politiky podniku podle IFRS a jeji vliv na relevantnost účetních informací

  Okem standardního účetního zobrazení poskytují IFRS také možnost uplatnit přípustné alternativy a také i profesionelní úsudek. Práce se věnuje vzorům ktoré při jejich výběru uplatňují podniky a také jejich vlivu na relevantnost účetnictví

  Školitel: Tumpach Miloš, prof. Ing., Ph.D.

 34. Využití klasických nástrojů UI (např. expertních systémů) v procesech kybernetické bezpečnosti podniku

  Analýza stávajících systémů kybernetické bezpečnosti firmy. Vytvoření modelu podpory kybernetické bezpečnosti výrobního a nevýrobního podniku s využitím nástrojů umělé inteligence.

  Školitel: Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 35. Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování v podnikatelství

  Využití soft computingových metod a jejich aplikace jako podpory pro rozhodování v podnikatelství při řízení podniku

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.

 36. Využití zpravodajské analýzy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku

  Správné využití zpravodajské analýzy zvyšuje přidanou hodnotu zpracovávané informace. Tato skutečnost vytváří kvalitnější podklady pro tvorbu podnikové strategie

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 37. Využívání vybraných přístupů pro zvyšování výkonnosti podniků v ČR

  Měření výkonnosti podniku lze považovat za velmi rozsáhlou, složitou a ve vztahu k samotným podnikům za značně citlivou oblast podnikového řízení, což otevírá značné možnosti pro další výzkum a jeho zaměření. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy pro zvyšování výkonnosti podniků, možnosti jejich použití v podmínkách ČR a navrhnout model využitelný pro potřeby konkrétního odvětví.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

 38. Zpravodajsky řízená strategie firmy

  Cílem je návrh modelu zpravodajsky řízené strategie podniku, který by zabezpečoval vyšší úroveň konkurenceschopnosti podniku

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

1. kolo (podání přihlášek od 15.12.2018 do 26.04.2019)

 1. Controllingové systémy v inovacích

  Podstatou výzkumu je zhodnocení využívání controllingových systémů při řízení inovačních aktivit podniků, navržení a ověření ukazatelů pro jednotlivé fáze controllingového rámce Innovation Scorecard

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 2. Digitální formy marketingové komunikace

  Zaměření na rozvoj využití moderních digitálních forem marketingové komunikace, které v rámci všeobecné digitalizace ekonomiky hrají stále silnější roli. Důležité jsou rovněž faktory provázání na tradiční formy komunikace a faktory zajištění bezpečnosti dat a jejich uživatelů ve virtuálním prostředí

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 3. Digitální transformace a její vliv na organizační chování.

  Digitální technologie mění pracovní dynamiku uvnitř podniků. Hlavním cílem dizertační práce bude identifikace a mapování vlivu moderních technologií na organizační chování.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 4. Globalizace a její dopady na marketing

  Výzkum vlivů globalizace na marketing. Koncentrace na definici pojmů v oblasti marketingu, globalizace v marketingu, aspekty vlivů globalizace na svět, vstup firem na globální trhy v různých odvětvích. Obsahovou součástí práce je analýza marketingových strategií a trendů u vybraných společností působících globálně. Výstupem šetření je návrh marketingové a konkurenční strategie pro společnosti, které nejsou ale chtějí být globální.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 5. IPO v regionu CEE a interkonexe s vyspělými kapitálovými trhy EU

  Hlavním cílem výzkumného projektu je identifikovat, jaké externí faktory ovlivňují aktivitu v oblasti IPO v regionu střední a východní Evropy po roce 2004, a jaká je míra propojení těchto kapitálových trhů s vyspělými trhy EU.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 6. Marketing v éře Průmyslu 4.0

  Výzkum zaměřený na změny využívání marketingových konceptů v rámci procesu všeobecné digitalizace. Primární zaměření na výrobní podniky působící na B2B i na B2C trzích. Výzkum konceptů zaměřených na tvorbu individualizovaných produktových nabídek.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 7. Marketingové koncepce postavené na zákaznické zkušenosti a jejich uplatnění

  Koncepty Customer Experience a User Experience jsou v dnešní době jedněmi z klíčových faktorů pro zajištění konkurenceschopnosti a dobrých obchodních výsledků společností zejména v B2C odvětvích. Klíčová je rovněž vazba na digitalizaci a využití digitálních forem komunikace

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 8. Měření vlivu procesního řízení produkčních systémů na výkon v průmyslových podnicích vyjádřený oběhovou ekonomikou v hodnotovém řetězci

  Změna řízení podniků na procesně řízené organizace a jejich vliv při budování vzrůstající úrovně konkurenční pozice. Konkurenční prostředí vyžaduje nutnost změny v blízké budoucnosti. U malých a středních podniků se zaměřit na měření výkonu v produkčních systémech při uplatnění procesního řízení. Rozdělit zaměření produkčních systémů na různé typy a tím sestavit vazbu k činnostem procesů a jejich tvorby výkonů v hodnotovém řetězci s použitím oběhové ekonomiky

  Školitel: Jurová Marie, prof. Ing., CSc.

 9. Metodika nalezení slabých míst užití informačních systémů v procesech firmy

  Cílem práce je vytvořit metodiku pro nalezení slabých míst v nasazení  IS v podnikových procesech, směřující k zlepšení současného stavu

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 10. Metody posouzení účinnosti informačních systémů v procesech firmy

  Cílem práce je nalézt vhodné nástroje pro hodnocení účinnosti IS v podnikových procesech a vytvořit metodu, která by umožnila nalézt slabá místa v užití IS

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 11. Podnikatelská orientace malých a středních podniků

  Na zakladě empirického šetření ve vybraných sektorech navrhnout model podnikatelské orientace českých malých a středních podniků. Pro zpracování bude využita metoda PLS

  Školitel: Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA

 12. Role sociálních médií v marketingu podnikatelských subjektů

  Zaměření na využití a rozvoj sociálních médií nejen v marketingové komunikaci, ale při tvorbě a uplatňování moderních komplexních marketingových konceptů. Důležité jsou rovněž faktory provázání na tradiční marketingové nástroje a faktory zajištění bezpečnosti dat a jejich uživatelů ve virtuálním prostředí

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 13. Scénáře pro aplikaci Průmyslu 4.0 ve výrobních a logistických procesech založených na automatizaci, robotizaci a smart podniku

  Dlouhodobé zkušenosti v oblasti logistiky z celého světa ukazují, že kvalitní přepravní síť a sofistikované nastavení logistických procesů pomáhají k úspoře a zvyšují efektivitu průmyslu. Logistika je dnes jedním z pilířů ekonomiky jako samostatného odvětví, bez kterého by výrobní proces nemohl existovat. Optimalizace logistických sítí je součástí konkurenčního boje a stává se výhodou v rámci zdravého podnikatelského soutěžení aplikací automatizace, robotizace a tím i smart podniku

  Školitel: Jurová Marie, prof. Ing., CSc.

 14. Specifika ekonomického řízení rodinných podniků

  Výzkum je zaměřen na identifikaci specifik a návrh modelu pro ekonomické řízení rodinných podniků

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 15. Udržitelné inovace obchodních modelů

  Mnoho autorů vymezuje inovace obchodních modelů z pohledu udržitelnosti, nicméně klíčovým aspektem v pohledu všech autorů je chápání tyto entity šířejí a to s přesahem mimo podnik, jeho zákazníků, vlastníků a zahrnující vytváření hodnoty pro klíčové stakeholdery. Cílem práce je návrh metodiky pro udržitelné inovace obchodního modelu podniku na vybraných trzích

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 16. Určování hodnoty podniku: Přístupy k určování pokračující hodnoty

  Cílem práce bude prozkoumat stávající modely určování pokračující hodnoty podniku a navrhnout modifikace pro specifické podmínky oceňování

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 17. Vstup podniku na kapitálový trh formou IPO

  Výzkum se zabývá finančními a nefinančními faktory vstupu podniku na kapitálový trh formou IPO

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 18. Výzkum marketingových strategií a komunikace vysokých škol (nebo vybraných fakult) a jejich efektivita v porovnání s podniky

  Výzkum marketingu ve vysokém školství. Koncentrace na definice nejdůležitějších pojmů marketingu ve školství, jeho trendy, školství a vysoké školy a podobně. Součástí práce by měla být analýza marketingové strategie u vybraných vysokých škol. Součástí by měl být rovněž výzkum zaměřený na uchazeče a studenty VŠ a dopady marketingových strategií na tyto skupiny zákazníků. Výstupem by měl být návrh marketingové strategie VŠ

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 19. Znalostní management v éře Průmyslu 4.0

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu znalostního managementu a na návrh modelu znalostního managementu respektujícího podmínky Průmyslu 4.0.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
mvpDMetodologie vědecké prácecs0PovinnýdrzkS - 20ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
merDModerní metody v ekonomickém rozhodovánícs0PovinnýdrzkS - 20ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
tevDTeorie ekonomických vědcs0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
tevDTeorie ekonomických vědcs0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RtmDTeorie managementucs0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
RtmDTeorie managementucs0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
RfmDFinanční managementcs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RfmDFinanční managementcs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RiktDInformační a komunikační technologiecs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RiktDInformační a komunikační technologiecs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RplsDProdukční a logistické systémycs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RplsDProdukční a logistické systémycs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RftDTeorie finančních trhůcs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RftDTeorie finančních trhůcs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RtmarDTeorie marketingucs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RtmarDTeorie marketingucs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV1 1 RfmD, RiktD, RplsD, RftD, RtmarD
PV2 1 RfmD, RiktD, RplsD, RftD, RtmarD