Detail oboru

Teleinformatics

FEKTZkratka: PPA-TLIAk. rok: 2018/2019

Program: Electrical Engineering and Communication

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem studia je příprava špičkových vědeckých osobností, které budou zvládat řešení složitých vědeckých a technických úloh v oblasti informačních technologií v telekomunikacích. Cílem je naučit absolventy metodám vědecké práce, prohloubit teoretické znalosti v oblasti vyšší matematiky a fyziky a poskytnout studentům teoretické, experimentální a praktické znalosti v oboru teleinformatiky.

Klíčové výsledky učení

Absolventi doktorského studia v oblasti teleinformatiky jsou schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci ve vývoji, konstrukci a provozu výzkumných a vývojových institucí, telekomunikačních výrobních firem a společností, kde tvůrčím způsobem uplatňují své znalosti a dovednosti.
Absolvent umí samostatně řešit vědecké a složité technické úlohy z oblasti komunikačních a a informačních technologií.
Vzhledem k šíři teoretického vzdělání je absolvent schopen se přizpůsobit požadavkům praxe v základním i aplikovaném výzkumu.

Profesní profil absolventů s příklady

Studijní obor je zaměřen na vědeckou výchovu doktorandů s hlubokými teoretickými základy konvergovaných komunikačních a informačních technologií. Hlavní části studia tvoří předměty teoretické informatiky a telekomunikační techniky. V oblasti teleinformatiky má široké znalosti komunikačních a informačních technologií, datových přenosů a jejich zabezpečení, včetně užití i návrhu software s tím spojeným. Je schopen se orientovat v operačních systémech, počítačových jazycích, databázových systémech, distribuovaných aplikacích apod. Na vysoké úrovni zvládá algoritmizaci úloh. Je schopen navrhovat nová technologická řešení telekomunikačních zařízení, informačních systémů a podpůrných služeb.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 01.07.2018 do 31.07.2018)

 1. Analogové obvody obsahující prvky neceločíselného řádu

  Práce je zaměřena na modelování, simulace a experimentální ověřování struktur, u nichž relace mezi odezvou a budicí veličinou obsahuje derivaci nebo integrál necelistvého řádu (tzv. fraktální struktury či obvody). Úkolem je dále návrh vhodných aplikačních možností obvodů fraktálního řádu, např. kmitočtových filtrů, rekonfigurovatelných filtrů, přeladitelných oscilátorů či dalších obvodů. Pozornost je třeba věnovat i dalším možným způsobům realizace fraktálních obvodů, např. využití struktur s rozprostřenými parametry (RC-EDP), počítačovému modelování přírodních a biologických látek a struktur a také matematickému popisu.

  Školitel: Jeřábek Jan, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza a emulace fraktálních systémů

  Popis a realizace fraktálních systémů se stává středem pozornosti v řadě inženýrských oblastí, např. pro možnost in vivo neinvazivní měření a následnou analýzu. Cílem práce je popis a návrh metod a nástrojů vhodných pro analýzu reálných systémů pomocí fraktálního počtu a jejich modelování.

  Školitel: Koton Jaroslav, prof. Ing., Ph.D.

 3. Analýza vlastností elektrických filtrů v proudovém módu

  Práce je zaměřena na analýzu vlastností elektrických filtrů pracujících v proudovém módu. Cílem bude vytvořit algoritmizovatelné postupy, které vedou ke zjištění vlastností filtrů obecně zadaných pomocí schématu. Bude třeba vyhodnotit intervaly dosažitelných parametrů, jako jsou jakost, proudový přenos v propustném pásmu, dynamický rozsah při definovaném napájecím napětí, citlivosti apod. V případě hledání intervalu jakosti půjde o hledání extrémů nelineární funkce více proměnných. K tomuto budou nejprve využity matematické nástroje jako Maple nebo MathCAD, později bude navržen vlastní algoritmus. Požadavky na uchazeče: algoritmické myšlení, znalost počítačového programování, znalost teorie obvodů.

  Školitel: Lattenberg Ivo, doc. Ing., Ph.D.

 4. Bayesovská fúze dat v decentralizovaných senzorových sítích

  Tzv. bayesovská multisenzorová datová fúze se zabývá kombinováním statistických informací z vícero typů senzorů s cílem zlepšit měření nějaké veličiny. Příkladem budiž fúze vícero způsobů snímání (například LIDAR a kamery) v autonomních vozidlech. Tato práce se bude soustředit na distribuované metody fúze, kde neexistuje centrální entita provádějící datovou fúzi a senzory mohou komunikovat jen a pouze s ostatními senzory ve svém blízkém okolí. Ačkoli již bylo navrženo několik přístupů k distribuované fúzi senzorů, prozatím neexistuje jednotný rámec, který řeší otázky jako šíření falešných údajů a out-of-sequence data v hustých senzorových sítích. Cílem této práce je vyvinout a studovat efektivní a robustní metody fúze senzorů, které řeší popsané problémy. (Spolupráce: Prof. Franz Hlawatsch, TU Vídeň, možnost cestování a stáží.)

  Školitel: Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.

 5. Bezpečnost operačních systémů

  Téma je zaměřeno na analýzu útoků na operační systémy, zejména se systémovým jádrem Linux. V operačních systémech lze zvyšovat úroveň zabezpečí různými způsoby, například pomocí úpravy systémového jádra nazvaného SELinux. Každé dodatečné zabezpečení však přináší režii a snížení výkonnosti operačního systému. Na základě získaných znalostí při doktorském studiu bude student provádět analýzy, simulace a realizovat vybrané scénáře útoků. Výstupem studia může být teoretický a praktický návrh optimálního zabezpečení vzhledem k požadovaným parametrům operačního systému a jeho využití.

  Školitel: Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.

 6. Bezpečnost v konvergovaných sítích

  Cílem je analyzovat nejnovější vývoj a trendy v oblasti konvergovaných sítí, zejména problémy ochrany proti kybernetickým útokům. Jako perspektivní se jeví vývoj v oblasti 5G mobile, SDN a navazující přenosové technologie. Na podkladě získaných poznatků se předpokládá návrh inovovaných metod obrany a ochrany, nebo metody nové. Výzkum vyžaduje přehled v oblasti sítí, zkušenosti s prací s programy MATLAB nebo SCILAB, využívat se bude pravděpodobně alespoň jeden z jazyků VHDL, C, Java, evoluční algoritmy, v případě zájmu vývojový systém FPGA.

  Školitel: Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.

 7. Efektivní využití IP sítí v krizových situacích

  Cílem je vytvořit efektivní strategii použití veřejných a neveřejných IP síti pro krizové řízení. Dále pak navrhnout takovou síť, která by dokázala kapacitně, ale také z hlediska odolnosti, zajistit krizovou komunikaci. Jednalo by se zejména o přenosy hlasu, dat, TVvysílání. Další částí by bylo navrhnout nové metody řízení komunikace po internetu - řídit toky informací atp. Výzkum by obsahoval také vliv topologie sítě na její stabilitu a bezpečnost, rychlost šíření virů, schopnost odolávat útokům atp. Jedním z cílů je navrhnout softwarového robota, který bude schopný monitorovat topologii sítě popřípadě internetu, dalším cílem je navrhnout systém pro výměnu souborů po internetu, ale bez jakéhokoli centrálního prvku. Systém by přitom měl být intuitivně použitelný. Řešení by mělo být bezpečné a umožnit anonymizovat odesilatele a příjemce dat. Finálním cílem je navrhnout vysoce odolnou síť vhodnou pro krizové situace a tento návrh podložit teorií.

  Školitel: Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.

 8. Elektronicky konfigurovatelné parametry analogových obvodů

  Téma je zaměřeno na návrh dvojbranů, zejména pak filtračních obvodů, oscilátorů či např. generátorů s možností externí elektronické změny významných parametrů obvodu, typu kmitočtové odezvy či generovaného signálu. Předpokládá se i návrh struktur s prvky neceločíselného řádu. Pro tyto účely budou využity především již existující aktivní prvky, popř. budou navrženy jejich modifikované varianty. Předkládají se simulace nejen s jednoduchými modely, ale i s modely na tranzistorové úrovni. Při experimentálním ověřování budou práce zaměřeny především na behaviorální modelování. Výzkumné téma navazuje na běžící výzkum na daném pracovišti a počítá se se zapojením do širšího týmu výzkumníků.

  Školitel: Jeřábek Jan, doc. Ing., Ph.D.

 9. Kompresivní sledování pohyblivého cíle senzorovou sítí

  Práce se bude zabývat situací, kdy existuje ad-hoc síť agentů (např. senzorů), kteří spolupracují s cílem sledovat jeden nebo více pohyblivých cílů distribuovaným způsobem. Termín "distribuované" zde znamená, že neexistuje žádná centrální jednotka pro sběr a zpracování všech informací a měření, ale jsou to jen a pouze agenti, kteří jsou vzájemně schopni komunikovat. Bude využito faktu, že informace statistického charakteru vyměňované mezi agenty mají tzv. řídké rozdělení pravděpodobnosti. Cílem této disertační práce bude rozvíjet a studovat, jak tato řídkost umožní pokles komunikačních nároků a v důsledku např. zvýšení životnosti sítě. (Spolupráce s Technickou univerzitou ve Vídni, Prof. Franz Hlawatsch. Možnost cestování a stáží.)

  Školitel: Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.

 10. Komunikační strategie pro Smart Grids a IoT

  Cílem práce je návrh optimální strategie řešení komunikační infrastruktury Smart Grids a Smart City zaměřující se zejména na spolehlivost, výkonnost a škálovatelnost. Smart Grids (tzv. chytré sítě) jsou používané zejména v kontextu chytrých energetických sítí a IoT jsou nasazované především v konceptu Smart Cities (tzv. chytrých měst). Vybrané řešení a technologie budou podrobeny simulaci z pohledu datových toků a efektivity využití technologie. Hlavním cílem bude vytvoření modelu budování komunikačních sítí a nalezení optimální varianty pro dané scénáře v energetice a IoT.

  Školitel: Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D.

 11. Metody pro měření základních i odvozených parametrů datových sítí

  Cílem této práce je výzkum v oblasti měření základních parametrů datových sítí založených především na Internet protokolu (IP), jako jsou propustnost vyhodnocovaná na různých ISO/OSI modelu, jednosměrné a obousměrné zpoždění a také v oblasti složených parametrů, jako jsou např. kvalita hlasových a video služeb. To souvisí s problematikou modelování chování sítí a uživatelů v různých situacích, dlouhodobými i krátkodobými jevy, popisem systémů hromadné obsluhy, a také vlastnostmi a chováním stěžejních internetových a měřících protokolů v počítačových sítích, stejně tak jako problematikou jejich možného nastavení a bezpečnosti. Na základě analýzy dostupných nástrojů a jejich vlastností, popř. vývoje nástrojů vlastních, je očekáván návrh řešení a přístupů pro lišících se podle typu měření. Cílem je následně navržené postupy ověřit v laboratorních podmínkách i v prostředí reálných sítí.

  Školitel: Jeřábek Jan, doc. Ing., Ph.D.

 12. Metody pro optimalizaci struktur analogových obvodů s využitím parazitních jevů tranzistorů

  Disertační práce je zaměřena na výzkum optimalizačních metod struktur analogových obvodů libovolného necelistvého řádu na tranzistorové úrovni. Cílem práce je s využitím parazitních jevů tranzistorů navrhnout nová obvodová řešení s nízkým napájecím napětím a s malou spotřebou pracující v kmitočtové oblasti až desítek MHz. Vybraná nová obvodová řešení budou realizovány na čipu a ověřeny experimentálním měřením.

  Školitel: Herencsár Norbert, doc. Ing., Ph.D.

 13. Návrh metod detekce dat v xPON systémech

  Cílem je návrh metody, algoritmu k detekci dat v xPON sítích. Dále pak návrh vlastního algoritmu, který je možný implementovat do FPGA. Jedná se o detekci dat mezi jednotkami OLT a ONU. Bude poskytnuta vývojová platforma osazená vývojovou síťovou kartou XILINX a systém GPON G.984. Nutná znalost VHDL, FPGA, dále je přínosem znalost jazyka C, případně Python. Přehled v xPON sítích je nedílnou součástí.

  Školitel: Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.

 14. Návrh moderních IP sofistikovaných telematických systémů v dopravě

  Telematické systémy jsou obvyklé zejména v dopravě. Výzkum telematických systémů založených na Internet protokolu bude směřovat k návrhu sofistikovaných, tedy promyšlených, formálně propracovaných a složitých metod využívajících IP systémů v různých oblastech. Předpokládají se zejména sledovací systémy, zabezpečovací systémy, systémy placení jízdného a dalších poplatků, informační systémy, interaktivní aplikace apod. Pozornost se zaměřuje na lokalizaci pomocí GPS, diagnostiku vozidel, sledování vozidel v orthomapách v reálné situaci apod. Sofistikované telematické systémy budou softwarově simulovány, optimalizovány a následně prakticky realizavány ve formě funkčních vzorků. Předpokládá se komunikace dvou automobilů bez účasti řidiče, předcházení kolizím, předávání informací o dopravě z míst, odkud automobily vyjížděly. Uvažován bude velmi přesný navigační systém založený na systému Galileo (GNSS) pro ovládání funkčních bloků automobilů (řízení).

  Školitel: Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.

 15. Nové metody pro zabezpečení moderních komunikačních sítí v oblasti internetu věcí

  Práce bude zaměřena na výzkum nových algoritmů z oblasti tzv. „lehké“ kryptografie převážně tedy z řady symetrických algoritmů a to pro účely optimalizace zabezpečení komunikace u progresivních technologií moderních senzorických sítí využívaných v celé řade oblastí internetu věcí. Cílem bude tedy vytvořit optimalizovanou a zabezpečenou komunikaci typu konec-konec, tak aby byly zajištěny veškeré potřebné kryptografické funkce. Výzkum vyústí ve vlastním kryptografickému protokolu, který bude optimálně balancovat tzv. trinity princip, tedy trojici bezpečnost, výkon a náklady.

  Školitel: Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D.

 16. Operační systémy na jednodeskových počítačích

  Klasické operační systémy se v dnešní době používají na malých dedikovaných zařízeních, které mají omezené hardwarové prostředky (tzv. jednodeskové počítače, například Rasbery Pi). Student se bude zabývat stavbou operačních systémů a využitím jednotlivých hardwarových prostředků. Cílem tématu může být teoretická analýza a přizpůsobení stavby systémového jádra nebo systémových programů vůči dostupným prostředkům na jednodeskovém počítači. Pro tento účel mohou být použity operační systémy Linux.

  Školitel: Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.

 17. Optimalizace analogových systémů pomocí akumulačních prvků necelistvého řádu

  Disertační práce je zaměřena na výzkum původních struktur akumulačních prvků libovolného necelistvého řádu. Hlavním cílem práce je s využitím dosavadních poznatků navrhnout původní řešení pasivních nebo aktivních náhrad kondenzátorů a cívek pro optimalizaci analogových systémů. Vybraná nová obvodová řešení budou realizovány na čipu a ověřeny experimentálním měřením.

  Školitel: Herencsár Norbert, doc. Ing., Ph.D.

 18. Optimalizace směrování ve vysokorychlostních konvergovaných sítích

  Cílem výzkumu je optimalizace směrovacích principů. Navržena bude architektura síťového prvku s prioritním směrováním. Navržen bude také originální postup, jak danou problematiku modelovat matematicky a dále jak tento matematický model implementovat . Softwarová simulace systému, který lze využít pro řízení spojovacího pole určeného pro přepojování datových jednotek bude rozšířena o realizaci hardwarové implementace, např. pomocí programovatelných logických polí vývojového systému FPGA. Získané poznatky budou zobecněny a vztaženy k teorii vysokorychlostních síťových prvků. K softwarové simulaci se předpokládá zejména program MATLAB a Simulink a jazyky VHDL a Visual C++.

  Školitel: Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.

 19. Optimalizace software pro senzorové jednotky s bateriovým napájením

  Senzorové jednotky v konceptu nazvaném Internet of Things hrají klíčovou roli při získávání velkého množství dat. Jejich nasazení zahrnuje velkou škálu aplikací, které mají společný problém – omezený zdroj energie v případě bateriového napájení. Pro senzorové jednotky se používá řídící a komunikační software, jehož provedení ovlivňuje spotřebu energie. Cílem tématu může být nalezení obecných i aplikačně orientovaných softwarových řešení pro minimalizaci spotřeby energie.

  Školitel: Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.

 20. Peer-to-peer síť v přetížené lokalitě

  Nosnou myšlenkou je využít k přenosu dat peer-to-peer komunikaci mezi zařízeními v dané lokalitě. Simulovat se bude mobilní síť přetížená při hromadných akcích, jakými jsou výstavy, havárie, koncerty atp. V takovém případě se často stává, že lidé používají na mobilním internetu stejné služby - zpravodajství, Twitter, Facebook. Návrh sítě, která se bude sama organizovat a bude možné zajistit, aby přes síť mobilního operátora danou stránku nebo informaci stáhl pouze jeden uživatel v lokalitě, mezi ostatní by se pak obsah šířil ad-hoc sítí. S rostoucím počtem zařízení by pak de facto rostla přenosová kapacita sítě. Při rozšíření přenosů i přes jiná média nebo napříč operátory bude možné přenášet i hovory.

  Školitel: Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.

 21. Pokročilá klasifikace texturních příznaků

  Téma je zaměřeno na definici a analýzu texturních příznaků ve snímcích sedimentárních zrn pořízených elektronovým mikroskopem. Hlavním cílem je objektivizace a automatizace určování exoskopických vlastností jednotlivých zrn za účelem jejich statistické klasifikace do tříd různých geomorfologických pochodů, které se podílely na formování analyzovaných zrn.

  Školitel: Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D.

 22. Převodníky pro vzájemný převod A/D a D/A pracující v proudovém módu

  Práce je zaměřena na analýzu a návrh převodníků A/D a D/A pracující v proudovém módu. Cílem bude navrhnout vhodnou strukturu převodníků číslo-proud a proud-číslo bez vnitřní konverze proud-napětí a napětí-proud s ohledem na zvýšení šířky pásma oproti převodníkům pracujícím v napěťovém módu. Součástí práce je i návrh a analýza antialiasingových filtrů pracujících v proudovém módu. Při návrhu se bude vyházet ze struktur netradičních obvodových prvků jako proudové konvejory (CCI, CCII, CCIII) s jednoduchým či plovoucím výstupem, zesilovače s proudovou zpětnou vazbou (CFA), proudové zesilovače (CA), transkonduktory (OTA, BOTA, DBTA). Požadavky na uchazeče: znalost teorie obvodů, znalost simulačních programů (MicroCap, PSpice).

  Školitel: Lattenberg Ivo, doc. Ing., Ph.D.

 23. Restaurace audiosignálů založené na kombinaci optimalizace a neuronových sítí

  Práce se bude zabývat moderními metodami restaurace audiosignálu, konkrétně se bude zaměřovat na úlohu doplnit chybějící úsek audiosignálu a na příbuznou úlohu nahrazení saturovaných vzorků. Problémy tohoto typu se v praxi běžně vyskytují (restaurace nahrávek, výpadky v hovorech VoIP apod.). Současné metody zvládají velmi kvalitní interpolaci signálů, které jsou v okolí chybějícího úseku stacionární a mají harmonický charakter. Studium se bude zaměřovat na metody, které kombinují přístupy úspěšné v posledních letech, a to optimalizační metody a trénované hluboké neuronové sítě (DNN). Práce neopomene psychoakustickou stránku problému. (Spolupráce s Acoustics Research Institute, Vídeň)

  Školitel: Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.

 24. Sekvenční stanovení kontur arteriální stěny

  Vyšetření krční tepny nasnímané v ultrazvukových videosekvencích je efektivní metodou pro detekci kardiovaskulárních onemocnění. Prostorové změny krční tepny jsou vztaženy k diagnosticky relevantním parametrům popisujícím např. elasticitu tepenné stěny. Proto je hlavním cílem této práce nalezení časově proměnné kontury krční tepny v ultrazvukové videosekvenci pomocí rozšíření metody strojového učení nazývané Gaussian proces regression, ve které je hledaná funkce reprezentována náhodným procesem, který neumožňuje explicitní parametrickou reprezentaci. Cílené sekvenční rozšíření dané metody umožní spojité sledování detailního tvaru tepenné stěny po libovolně dlouhou dobu. Řešení bude probíhat ve spolupráci s prof. F. Hlawatschem z vídeňské technické univerzity.

  Školitel: Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D.

 25. Síťové služby operačních systémů

  Operační systémy s jádrem Linux se používají pro poskytování řady síťových služeb, jako například webových serverů a rozsáhlých datových repositářů, které jsou replikovány a umísťovány na řadě geograficky různých míst z důvodu jejich efektivní dostupnosti. Student na základě získaných znalostí bude analyzovat a modelovat chování operačního systému při různé zátěži v podobě síťové komunikace. Cílem tématu může být návrh teoretických vylepšení s předpokládaným ověřením pomocí simulací a implementacemi v reálné síti.

  Školitel: Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.

 26. Vyhlazovací metody pro sledování pohybu arteriální stěny

  Vyšetření krční tepny nasnímané v ultrazvukových sekvencích je efektivní metodou pro detekci kardiovaskulárních onemocnění. Cílem této práce je vývoj časově-rekursivních metod pro sledování klíčových bodů, umístěných na tepenné stěně, v ultrazvukové videosekvenci. Tyto metody budou založeny na skrytém Markovském modelu, který popisuje pohyb klíčových bodů, a vyhlazovacích metodách pro více-objektové sledování. Takto zvolený přístup umožní využít silné statistické závislosti mezi klíčovými body. Ve srovnání s aktuálně používanými metodami založenými na filtrování se při použití vyhlazovacích metod očekává vyžší přesnost získaných odhadů, na úkor vyžší výpočetní složitosti.

  Školitel: Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D.

 27. Výzkum Cloud-RAN pro využití rádiových technologií v mobilních systémech 5. generace

  Tématem dizertační práce bude výzkum možností nasazení C-RAN (Cloud Radio Access Network) technologie v mobilních sítích 4. a 5. generace (4G / 5G) s cílem navýšení kapacity mobilního sytému (počet připojených uživatelů; počet přenášených dat, atd.). Další částí bude analýza možností využití odlišných rádiových technologií v rámci přístupové části mobilní sítě tzv. Multi Radio Access Technologies (RATs) řešení. Nabyté poznatky budou implementovány a prakticky ověřeny v 3GPP LTE-A mobilní síti na Ústavu telekomunikací, FEKT VUT v Brně. Výstupem dizertační práce tak bude souhrn doporučení, návrh implementace a metodiky testování pro přenos dat v mobilních systémech 4G / 5G s využitím Multi-RAT a C-RAN.

  Školitel: Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 28. Výzkum metod kvantitativní analýzy rigidity, bradykineze a klidového tremoru končetin u pacientů s Parkinsonovou nemocí

  Parkinsonova nemoc je druhé nejčastěji se vyskytující neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje různými motorickými i nemotorickými příznaky. Mezi ty nejčastější se řadí rigidita (ztuhlost svalstva), bradykineze (zpomalené pohyby) a klidový třes. Dnešní zařízení, jako chytré telefony, hodinky a náramky dokáží zaznamenávat informaci o pohybu, kterou je možné dále zpracovávat. Cílem této dizertační práce je výzkum parametrizačních metod signálů z gyroskopů a akcelerometrů, pomocí kterých by bylo možné vzdáleně sledovat efekt léčby, individualizovat ji a sledovat stav pacienta v čase. Ve spolupráci s neurology z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Středoevropského technologického institutu MU budou poznatky integrovány do systémů založených na technologiích Health 4.0.

  Školitel: Mekyska Jiří, Ing., Ph.D.

 29. Výzkum metod parametrizace řečových signálů umožňujících diferenční analýzu hypokinetické dysartrie a řečové apraxie

  Hypokinetická dysartrie (HD) je poruchou motorické realizace řeči, která vzniká při lézích bazálních ganglií, nejčastěji v případě Parkinsonovy nemoci. Apraxie řeči (AOS) se oproti HD manifestuje jako porucha plánování nebo programování pohybů nutných pro verbální produkci, a vzniká při lézích v oblasti premotorického kortexu. Byť se jedná o různé poruchy řeči, mají podobné symptomy, a obě se projevují v oblasti fonace, artikulace, prozodie či respirace. Diferenční analýza je tak velmi složitá. Cílem této dizertační práce je výzkum metod parametrizace řečových signálů, které umožní detailní kvantifikaci širokého spektra specifických poruch řeči a podpoří diferenční analýzu HD a AOS. Výzkum bude probíhat ve spolupráci s neurology a klinickými logopedy z University of Arizona, University of Szeged, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Středoevropského technologického institutu MU.

  Školitel: Mekyska Jiří, Ing., Ph.D.

 30. Zefektivnění zabezpečení sítí standardu IEEE 802.11

  Zranitelnost standardu IEEE 802.11, metody útoků na zabezpečení a metody pro jeho zefektivnění. Problematika zabezpečení bezdrátových sítí předpokládá standardy IEEE 802.11. Podrobné seznámení s těmito standardy, popsání jednotlivých druhů zabezpečení bezdrátových sítí včetně jejich vlastností a následná teoretická analýza. Realizace útoků různými metodami na moderní zabezpečovací algoritmy, důraz bude kladen na identifikaci slabých míst protokolů 802.11. Na základě zjištění bude navrženo a otestováno zabezpečení efektivnější. Pozornost bude věnována zabezpečení kvality služeb QoS v sítích standardu 802.11. Sítě budou podrobeny zkoumání pomocí vhodných programů a simulátorů (OMNET++, NS2). Zkoumány budou rovněž závislosti moderních služeb (IP telefony, přenos videa, hlasu, multimédií) na zpoždění a bude provedena celková analýza včetně optimalizace QoS.

  Školitel: Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.

1. kolo (podání přihlášek od 01.04.2018 do 15.05.2018)

 1. Rekonstrukce trojrozměrných nekartézských UTE dat z magnetické rezonance pomocí komprimovaného snímání

  Nekartézské metody akvizice v magnetické rezonanci (MR) přitahují pozornost kvůli řadě unikátních vlastností, které lze využít pro různé aplikace. Těmito vlastnostmi jsou např. akcelerace samotného snímání, snížená citlivost na pohybové artefakty a možnost zobrazení tkání s velmi krátkými T2 (např. Kortikální kosti, šlachy, vazy, menisky a myelin). Cílem doktorského studia bude: a) vyvinout metodu efektivní trojrozměrné rekonstrukce z UTE (ultra short echo-time) dat pro kvantitativní analýzy ultra krátkých T2 složek založených na nekonvexní optimalizaci, b) prozkoumat limity prostorového rozlišení při snižování počtu UTE projekcí v kontextu urychlování akvizice, c) provádět kvantitativní analýzy MR in vivo. Spolupráce s CEITEC MU, zpracování reálných dat zexperimentálního MR skeneru, školitel specialista Ing. Peter Latta, CSc. Možnost finanční podpory ze strany CEITEC.

  Školitel: Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.

 2. Výzkum nových možností využití eliptických křivek v moderních kryptosystémech

  Práce je zaměřena na výzkum nových metod využití eliptických křivek v kryptosystémech s přihlédnutím k novým poznatkům v oboru. Výzkum se zaměření nejen na efektivní možnosti generování nových eliptických křivek, ale také na analýzu jejich vlastností a chování na různých hardwarových platformách. To bude znamenat mj. i vytvoření efektivního generátoru kryptografických eliptických křivek. S využitím získaných poznatků z provedené hloubkové analýz, experimentálních měření a vytvořeného generátoru bude výzkum směřovat na aplikaci algoritmů u protokolů využívajících jednorázových primitiv jako je např. Vernamova šifra. V neposlední řadě tedy práce vyústí ve vytvoření vlastního nového kryptografického protokolu na bázi tzv. jednorázových eliptických křivek.

  Školitel: Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DBM1AAdvanced methods of processing and analysis of imagesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DTK2AApplied cryptographyen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DET1AElectrotechnical materials, material systems and production processesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DFY1AJunctions and nanostructuresen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DEE1AMathematical Modelling of Electrical Power Systemsen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DME1AMicroelectronic Systemsen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DRE1AModern electronic circuit designen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DAM1ASelected chaps from automatic controlen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DVE1ASelected problems from power electronics and electrical drivesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DTE1ASpecial Measurement Methodsen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DMA1AStatistics, Stochastic Processes, Operations Researchen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DJA6AEnglish for post-graduatescs4Volitelný všeobecnýdrzkCj - 26ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DMA2ADiscrete Processes in Electrical Engineeringen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DME2AMicroelectronic technologiesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DRE2AModern digital wireless communicationen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTE2ANumerical Computations with Partial Differential Equationsen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTK1AOptimization Methods and Queuing Theoryen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DET2ASelected diagnostic methods, reliability and qualityen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DAM2ASelected chaps from measuring techniquesen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DBM2ASelected problems of biomedical engineeringen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DEE2ASelected problems of electricity productionen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DFY2ASpectroscopic methods for non-destructive diagnostics en4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DVE2ATopical Issues of Electrical Machines and Apparatusen4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DQJAAEnglish for the state doctoral examcs4Povinnýdrzkano