Detail oboru

Geodézie a kartografie

FASTZkratka: GDAk. rok: 2018/2019Zaměření: Inženýrská geodézie

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 30.5.2003Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Dvouletý navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie v oboru Geodézie a kartografie zaměření Inženýrská geodézie navazuje na tříleté bakalářské studium obdobného technického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných geodeticko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky z matematicky, geofyziky a geodynamiky, teoretické geodézie, geodetické astronomie a kosmické geodézie a dalších profesně orientovaných předmětů. Na tyto základy navazují předměty z oblasti inženýrské geodézie, kam patří, vedle vlastní inženýrské geodézie především stavební a průmyslová geodézie a měření podzemních prostor. Tyto předměty se neobejdou bez skupiny encyklopedických předmětů z geotechniky, dopravních staveb a vodních staveb. Rozšiřujícími předměty jsou i otázky metrologie a legislativního zabezpečení. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí geodeticko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje geodeticko - inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie zaměření Inženýrská geodézie získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých geodeticko - technických a manažerských problémů) a je tedy připraven na svoje geodeticko - inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení geodeticko - inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých geodeticko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých geodeticko - technických problémů.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie zaměření Inženýrská geodézie získat autorizaci Úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Absolvent je schopen řídit složité geodeticko - technické nebo odborné činnosti a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin. Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HE15Geografické informační systémycs5zimníPovinnýzá,zkano
HE12Komplexní projekt z IGcs4zimníPovinnýklano
HE14Stavební a průmyslová geodézie Ics5zimníPovinnýzá,zkano
HU533D modelovánícs4zimníPovinnýano
HB51Automatizované měřicí systémycs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4899ano
HE55Fyzikální geodéziecs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4899ano
HN51Dopravní stavbycs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4900ano
HR51Vodní stavbycs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4900ano
HF51Základy geotechnikycs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4900ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
HE18Diplomový seminářcs4letníPovinnýano
HE09Globální navigační systémycs3letníPovinnýano
HE57Metrologie a standardizacecs4letníPovinnýzá,zkano
HE20Stavební a průmyslová geodézie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
HE65Právní vztahy k nemovitostemcs3letníPovinně volitelnýzk4901ano
HE59Právní vztahy k nemovitostemcs3letníPovinně volitelnýzk4901ano
HZ52Stavební právo (G)cs3letníPovinně volitelnýzk4901ano
HZ51Stavební právo (G)cs3letníPovinně volitelnýzk4901ano
HS51Ekologické inženýrství cs3letníPovinně volitelný4902ano
HE58Oceňování nemovitostícs3letníPovinně volitelný4902ano
HE61Řízení geodetické firmycs3letníPovinně volitelný4902ano
HE62Speleologické mapovánícs3letníPovinně volitelný4902ano
CZ53Historie a filozofie techniky cs2letníPovinně volitelný4978ano
CZ54Inženýrská pedagogikacs2letníPovinně volitelný4978ano
CZ56Psychologie managementu cs2letníPovinně volitelný4978ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4899 0 HB51, HE55
4900 0 HN51, HR51, HF51
4901 0 HE65, HE59, HZ52, HZ51
4902 0 HS51, HE58, HE61, HE62
4978 0 CZ53, CZ54, CZ56