Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KDSAk. rok: 2017/2018

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru Konstrukce a dopravní stavby je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie, konstrukce, spolehlivosti a mechanismu porušování stavebních konstrukcí, a to s výběrem zaměření na mechaniku nosných konstrukcí, konstrukce betonové a zděné, konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, geotechniku, železniční konstrukce a stavby, pozemní komunikace, resp. experimentální techniku a zkušebnictví. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů progresivních konstrukcí a dopravních staveb. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 30.10.2017 do 11.12.2017)

 1. Analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí

  Cílem práce je analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí (mostů, budovy, nádrží apod.). Upřesňování metod sledování, upřesňování výpočetních postupů, porovnávání naměřených a vypočtených hodnot.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza chování koleje v interakci s železničním vozidlem

  Analýza statického a dynamického chování konstrukce trati při působení železničního vozidla s využitím moderních výpočtových programů.

  Školitel: Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc.

 3. Diagnostika vyztužení železobetonových konstrukcí s využitím elektromagnetických indikátorů

  Lokalizace výztuže v železobetonových konstrukcích patří ke stěžejním úkolům diagnostiky. V poslední době došlo ve světě k zásadním inovacím v přístrojovém vybavení. Ke zvýšení efektivity metody je však zapotřebí provést výzkum s řadou porovnávacích měření jak na laboratorních modelech, tak i přímo na konstrukcích. Cílem výzkumu je optimalizace metodiky lokalizace výztuže pro zpřesnění statických výpočtů existujících železobetonových konstrukcí.

  Školitel: Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D.

 4. Diagnostika vyztužení železobetonových konstrukcí s využitím radaru

  Lokalizace výztuže v železobetonových konstrukcích patří ke stěžejním úkolům diagnostiky. V poslední době došlo ve světě k zásadním inovacím v oblasti technologie GPR. Cílem výzkumu je optimalizace metodiky lokalizace výztuže pro zpřesnění statických výpočtů existujících železobetonových konstrukcí.

  Školitel: Anton Ondřej, Ing., Ph.D.

 5. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 6. Dynamika stavebních konstrukcí se zaměřením na seizmické buzení

  Metodika posuzování stavebních konstrukcí, návrh a posouzení detailů odolávajících seizmickému zatížení.

  Školitel: Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc.

 7. Efektivní pravděpodobnostní návrh betonových konstrukcí s využitím formátů bezpečnosti a metod plochy odezvy

  Téma zahrnuje analýzu pravděpodobnostních a polo-pravděpodobnostních přístupů pro návrh betonových konstrukcí za použití nelineárních výpočtových metod metodou konečných prvků. Zahrnuje rovněž vývoj a aplikaci metod plochy odezvy a metod citlivostní analýzy.

  Školitel: Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.

 8. Evakuace osob z objektů dopravní infrastruktury s využitím pokročilých numerických modelů

  Aplikace moderních simulačních nástrojů pro modelování pohybu osob a jejich evakuace v prostředí kritické dopravní infrastruktury za účelem optimalizace jejich návrhu a ochrany měkkých cílů.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 9. Experimentální a numerická analýza objemových změn kompozitů na bázi silikátových pojiv

  Téma je zaměřeno na experimentální metody stanovení objemových změn (smršťování/nabývání) cementových a bezcementových kompozitních materiálů. Cílem je identifikace vnějších a vnitřních faktorů, ovlivňujících výsledné hodnoty smrštění/nabývání jednotlivých materiálů. Předmětem dílčích hodnocení je posouzení významnosti zkoumaných faktorů při aplikaci materiálu do nosných konstrukcí. Dílčí část práce se bude zabývat také tvorbou numerického modelu vývoje poměrných délkových změn vyvolaných smršťováním/nabýváním kompozitu během zrání. Předpokládá se spolupráce s Ústavem stavební mechaniky.

  Školitel: Kucharczyková Barbara, doc. Ing., Ph.D.

 10. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá,

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 11. Inteligentní monitorování výhybek

  Hlavním výstupem bude návrh moderního diagnostického systému pro hodnocení efektivity údržbových prací a pro monitoring dynamických účinků ve výhybce v průběhu životního cyklu. Téma také zahrnuje vytvoření „chytrého“ systému sběru základních dat a sadu příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu výhybek a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 12. Inverzní analýza a optimalizace při řešení spolehlivosti a životnosti konstrukcí

  Téma je zaměřeno na řešení inverzních úloh a optimalizaci při návrhu a analýze spolehlivosti a životnosti konstrukcí. Při řešení budou použity stochastické a soft computing metody. Pozornost bude zaměřena zejména na metody a postupy použitelné v kombinaci s nelineárními MKP analýzami mostních konstrukcí.

  Školitel: Lehký David, doc. Ing., Ph.D.

 13. Komplexní posouzení příčin vzniku sesuvu na dálnici D8

  Sesuv půdy na D8 u Dobkoviček v km 56,300 – 56,500, k němuž došlo dne 7. června 2013, strhl těleso nově budované dálnice a způsobil velké materiální i finanční škody. Podstatou doktorské disertační práce bude komplexní posouzení geotechnických, geologických a hydrogeologických faktorů, které vedly ke vzniku sesuvu. Disertační práce bude navazovat a rozšiřovat již provedené studie na toto společensky aktuální téma.

  Školitel: Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

 14. Konstrukce městských kolejových drah

  Téma je zaměřeno na hledání vhodných konstrukcí tratí městských drah s ohledem na zvyšování intenzity provozu a snižování negativních vlivů městských drah na okolí dráhy a snižování nákladů na opravné a údržbové práce a s tím související omezování provozu.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 15. Konstrukce podporované kabely

  Moderni konstrukce jsou mnohdy podepřeny anebo zavěšeny na kabely a tak vytváří úsporné konstrukční systémy. Vyžadují však nelineární analýzu. Předmětem práce bude návrh a analýza tohoto typu konstrukce.

  Školitel: Stráský Jiří, prof. Ing., DSc.

 16. Konstrukce předpjatých nádrží

  Cílem práce je vývoj a ověření dodatečně předpjatých nádrží na pohonné hmoty, které zohledňují moderní architektonické, ekologické a bezpečnostní požadavky v rámci možných ekonomických zdrojů.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 17. Lokalizace trhlin metodou akustické emise při testu ohybem

  Cílem studia bude sledování chování typu vzorků při zkošce tříbodovým nebo čtyřbodovým ohybem. Jedna z nedestruktivní metodou testování, v tomto případě metoda akustické emise je vhodná pro sledování vzniku trhlin u vzorků při jeho zatížení. Ph.D. Student získá znalosti o zkušebních metodách.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 18. Mechanika železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje se zaměřením na zvyšování rychlosti, moderní prvky konstrukce koleje a interoperabilitu železniční infrastruktury.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 19. Metoda akustické emise pro studium závislostí přetvárných charakteristik zatěžovaných vláknobetonů v rozdílných environmentálních podmínkách

  Adice různých typů vláken do variantních formulací betonů zamezí vzniku mikrotrhlinek ve fázi hydratace, později při zatížení vylepší duktilitní chování betonu po vzniku ohybové trhliny. Inovovaná metoda akustické emise může být použita pro studium závislosti vznik trhliny – pokles únosnosti – deformace zatěžovaných vláknobetonů různých formulací, předem vystavených účinkům limitních environmentálních podmínek.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 20. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 21. Navrhování staveb zaměřené na životnost

  Práce rozvíjí problematiku publikovanou v ČR např. v časopise Beton TKS, 6/2013 s názvem Navrhování zaměřené na životnost: implementace zásad a normy ČSN ISO 13823 Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 22. Nové aplikace inovované impulzní ultrazvukové metody pro zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností silikátových staviv

  Zprovoznění a kalibrace moderního dvoukanálového impulsního ultrazvukového přístroje. Buzení ultrazvukovými sondami a vyhodnocování osciloskopem s možností kontroly procesu. Prověření vhodnosti jiných možností buzení, které umožňuje dvoukanálové zobrazení. Zpřesnění výsledků v problematických případech měření. Možnost zvětšení dosahu metody. Rozšíření aplikace metody oddělením měřicí základny od místa buzení.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 23. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 24. Odezva horninového masivu na ražbu podzemních děl

  Analýza vybraných faktorů na chování ražených podzemních konstrukcí. Pro studium vlivu vybraných faktorů bude využito matematického modelování.

  Školitel: Boštík Jiří, Ing., Ph.D.

 25. Odolnost zatěžovaných struktur konstrukčních vláknobetonů vůči účinku prostředí a chemickým látkám

  Náplní práce je analyzovat permeabilitní a difuzní vlastnosti vláknobetonů s vybranými typy a dávkami vláken. Testovány budou vzorky nezatížené i předem zatížené, s trhlinami od účinku zatížení ohybem. Hlavním výstupem bude návrh formulací a odhad trvanlivosti různých typů vláknobetonů převážně zatěžovaných s cílem dosažení vyšší trvanlivosti betonových konstrukcí.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 26. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 27. Optimalizační techniky v geotechnice

  Popsání napěťově deformačního chování zemin představuje komplexní a náročný problém. Pro jeho vyřešení se vyvíjí a aplikují nové a stále složitější materiálové modely. Určitou nevýhodu tohoto trendu je nárůst počtu vstupních parametrů a někdy také požadavků na potřebné laboratorní zkoušky. Kalibrace hodnot těchto vstupních parametrů pak představuje časově náročný proces. Pro zvýšení efektivity tohoto procesu je možné použít optimalizačních technik. Aplikace takových metod je však v geotechnice pořád zřídkavá. Nejsou k dispozici komplexnější rozbory o výhodách a nevýhodách jednotlivých technik a jejich vhodná nastavení pro tak specifické odvětví. To poskytuje prostor pro výzkumnou činnost aplikovaného charakteru. V první části disertační práce bude proveden teoretický rozbor a srovnání optimalizačních technik. V druhé praktické části bude provedena algoritmizace vybraných postupů a propojení s matematickým modelováním. Bude zkoumána efektivita jednotlivých postupů, vliv jejich nastavení při zpětných numerických výpočtech různých typů úloh (simulovaný experiment, laboratorní zkouška, stavební konstrukce) a použití různých materiálových modelů.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.

 28. Porušování a lom konstrukcí z pokročilých stavebních materiálů

  Adekvátní návrh vyžaduje predikci reálné konstrukční odezvy robustními výpočetními nástroji integrujícími vhodné modely porušení. Pro pokročilé stavební materiály jde o modely opřené o teorie nelineární lomové mechaniky s odpovídajícími parametry.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 29. Porušování vybraných stavebních kompozitů v blízkosti rozhraní plniva a matrice

  Stanovení vlivu mezifázové přechodové vrstvy (ITZ) mezi matricí a zrnem plniva na zhouževnaťovací mechanismy porušování pokročilých stavebních kompozitů. Budou studovány lomové procesy spojené s vychylováním/zachycováním trhliny a lomem plniva. Budou měřeny vlastnosti ITZ vybraného betonu a použity jako vstupní data pro numerické simulace. Zkoumán bude vliv geometrie a rozhraní matrice a plniva v kompozitech na iniciaci a propagaci jejich porušování.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 30. Postkritický stav velmi štíhlých prutových konstrukcí

  Student se bude podrobně věnovat problému velmi štíhlých prutových konstrukcí v postkritickém stavu.

  Školitel: Frantík Petr, doc. Ing., Ph.D.

 31. Rozvoj metod nedestruktivního zkušebnictví pro diagnostiku dřevěných konstrukcí

  Současné stavebnictví se stále častěji v kontextu požadavků doby vrací ke klasickým konstrukčním materiálům, jako je dřevo, ať již v tradiční podobě, či moderní v podobě lepených sendvičových prvků. Tempu vývoje neodpovídá úroveň a možnosti současných NDT metod pro diagnostiku dřevěných konstrukcí. V rámci tématu se předpokládá experimentální stanovení optimální kombinace stávajících a vývoj nových metod nedestruktivního zkoušení prvků dřevěných konstrukcí.

  Školitel: Heřmánková Věra, Ing., Ph.D.

 32. Stochastická lomová mechanika

  Velmi obecné téma zahrnující jak analytickou tak výpočtovou mechaniku materiálů a konstrukcí, ve kterých se rozvíjí poškození ve smyslu lomové mechaniky a které jsou výrazně ovlivněny nebo řízeny náhodnou (prostorovou) fluktuací materiálových parametrů.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 33. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně aplikace metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 34. Studium fyzikálně-mechanických vlastností geokompozitů

  Jako geokompozity lze označit jakékoliv geomateriály, které jsou tvořeny petrograficky, texturně a kompozičně odlišnými partiemi či zónami. Podstatou navrhované disertační práce bude studium fyzikálně-mechanických vlastností (např. skleroskopická tvrdost, pevnost v jednoosém a trojosém tlaku, pevnost v příčném tahu) kompozitních geomateriálů se speciálním zaměřením na ve stavebnictví hojně využívané bazaltoidní typy.

  Školitel: Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

 35. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 36. Teorie a skutečné působení prvků a dílců ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Budou řešeny problémy spolehlivosti, modelování, optimalizace a verifikace působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů kombinovaných z betonu a oceli s důrazem na uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních charakteristik.

  Školitel: Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc.

 37. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 38. Vliv vlastností kameniv na životnost betonových konstrukcí dopravních staveb

  Práce rozvíjí problematiku publikovanou v ČR např. v časopise Beton TKS, 6/2013 s názvem Navrhování zaměřené na životnost: implementace zásad a normy ČSN ISO 13823 Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 39. Využití nedestruktivních metod pro identifikaci vad a poruch v železobetonových konstrukcích

  Při hodnocení starších železobetonových konstrukcí je velmi důležité objektivně zjistit jejich stav. Zde se uplatní v prvé řadě nedestruktivní metody, s jejichž pomocí lze bez poškození nosné konstrukce odhalit její kritická místa. Jako nejvýhodnější pro použití na existujících konstrukcích se jeví metoda ultrazvuková, která je zcela nedestruktivní a umožňuje zjistit vlastnosti betonu do hloubky.

  Školitel: Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D.

 40. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu stavebních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních konstrukcí (drážních konstrukcí). Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 41. Vývoj trojosé pevnosti napříč horninovým masivem

  Vzhledem k proměnlivé texturní a strukturní charakteristice horninových masivů lze oprávněně očekávat, že vývoj pevnostních charakteristik bude proměnlivý ve vertikálním i horizontálním směru. Podstatou navrhované doktorské disertační práce bude popsání prostorové variability triaxiálních pevností na základě testování série horninových vrtů v rámci vybraného masivu.

  Školitel: Krmíček Lukáš, doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

 42. Zesilování betonových konstrukcí po výrazném porušení

  Zesilování betonových konstrukcí pozemních a průmyslových staveb po výrazném porušení trhlinami. Analýza zbytkových tuhostí. Experimentální meření na skutečných konstrukcích.

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 43. zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

1. kolo (podání přihlášek od 01.06.2017 do 31.07.2017)

 1. Analýza a predikce mechanické odezvy kompozitů s krátkou (rozptýlenou) a strukturovanou výztuží

  Numerické a experimentální zkoumání kompozitů při mechanickém zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 2. Analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí

  Cílem práce je analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí (mostů, budovy, nádrží apod.). Upřesňování metod sledování, upřesňování výpočetních postupů, porovnávání naměřených a vypočtených hodnot.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza vícevrstvé konstrukce pro posouzení netuhé vozovky

  Výpočet účinků zatížení na konstrukci vozovek se podle TP170 "provádí vhodným programem" a "výpočtovým modelem netuhé vozovky je vrstevnatý, lineárně pružný poloprostor". Existující programy jsou prověřeny empiricky a výsledky jsou použity v katalogu vozovek. Je však potřebné vytvořit nový výpočetní program se známým a otevřeným kódem pro deklarovaný použitý postup. Dále je žádoucí analyzovat jiné možné metody reflektující viskoelastické vlastnosti a reologické chování používaného pojiva.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 4. Betonové membránové konstrukce podepřené kabely

  Konstrukce sestavené z prefabrikovaných prvků nesené a předepnuté kabely budou studovány s ohledem na jejich statické a dynamické působení a technologii výstavby. Bude hledán jejich optimální tvar, který ovlivňuje jejich působení za provozu. Konstrukce budou posouzeny pro provozní zatížení a bude určena jejich mezní únosnost.

  Školitel: Stráský Jiří, prof. Ing., DSc.

 5. Diagnostika vyztužení železobetonových konstrukcí s využitím elektromagnetických indikátorů

  Lokalizace výztuže v železobetonových konstrukcích patří ke stěžejním úkolům diagnostiky. V poslední době došlo ve světě k zásadním inovacím v přístrojovém vybavení. Ke zvýšení efektivity metody je však zapotřebí provést výzkum s řadou porovnávacích měření jak na laboratorních modelech, tak i přímo na konstrukcích. Cílem výzkumu je optimalizace metodiky lokalizace výztuže pro zpřesnění statických výpočtů existujících železobetonových konstrukcí.

  Školitel: Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D.

 6. Diagnostika vyztužení železobetonových konstrukcí s využitím radaru

  Lokalizace výztuže v železobetonových konstrukcích patří ke stěžejním úkolům diagnostiky. V poslední době došlo ve světě k zásadním inovacím v oblasti technologie GPR. Cílem výzkumu je optimalizace metodiky lokalizace výztuže pro zpřesnění statických výpočtů existujících železobetonových konstrukcí.

  Školitel: Anton Ondřej, Ing., Ph.D.

 7. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 8. Experimentální analýza reologických vlastností konstrukčních materiálu na bázi silikátových pojiv

  Téma je zaměřeno na experimentální metody stanovení objemových změn (smršťování/nabývání) cementových a bezcementových kompozitních materiálů. Cílem je identifikace vnějších a vnitřních vlivů na výsledné hodnoty smrštění/nabývání jednotlivých materiálů. Předmětem dílčích hodnocení je posouzení významnosti zkoumaných vlivů při aplikaci materiálu do nosných konstrukcí.

  Školitel: Kucharczyková Barbara, doc. Ing., Ph.D.

 9. Hodnocení a predikce trvanlivosti povrchové vrstvy betonu

  Téma se zabývá studiem trvanlivosti povrchových vrstev betonu a přispívá k rozvoji znalostí v oblasti jejího hodnocení a klasifikace. Jsou očekávány dva hlavní výstupy - první spočívá ve vygenerování vztahu mezi hodnocením výsledku zjišťování kvality povrchových vrstev nestandardizovanými a standardizovanými zkušebními metodami. Druhým očekávaným výstupem jsou návrhy a doporučení pro jednotnou klasifikaci povrchových vrstev betonu na základě výsledků stanovených různými zkušebními metodami.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 10. Lokalizace trhlin metodou akustické emise při testu ohybem

  Cílem studia bude sledování chování typu vzorků při zkošce tříbodovým nebo čtyřbodovým ohybem. Jedna z nedestruktivní metodou testování, v tomto případě metoda akustické emise je vhodná pro sledování vzniku trhlin u vzorků při jeho zatížení. Ph.D. Student získá znalosti o zkušebních metodách.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 11. Metoda akustické emise pro studium závislostí přetvárných charakteristik zatěžovaných vláknobetonů v rozdílných environmentálních podmínkách

  Adice různých typů vláken do variantních formulací betonů zamezí vzniku mikrotrhlinek ve fázi hydratace, později při zatížení vylepší duktilitní chování betonu po vzniku ohybové trhliny. Inovovaná metoda akustické emise může být použita pro studium závislosti vznik trhliny – pokles únosnosti – deformace zatěžovaných vláknobetonů různých formulací, předem vystavených účinkům limitních environmentálních podmínek.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 12. Metoda stochastických konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 13. Modelování pohybu osob v prostředí kritické dopravní infrastruktury

  Aplikaci moderních simulačních nástrojů pro modelování pohybu osob a jejich evakuace v prostředí kritické dopravní infrastruktury za účelem optimalizace jejich návrhu a ochrany měkkých cílů.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 14. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 15. Navrhování staveb zaměřené na životnost

  Práce rozvíjí problematiku publikovanou v ČR např. v časopise Beton TKS, 6/2013 s názvem Navrhování zaměřené na životnost: implementace zásad a normy ČSN ISO 13823 Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 16. Nekonvenční křižovatky

  Nekonvenční křižovatky skrývají potenciál efektivního řešení nedostatečné výkonosti běžných křižovatek, přesto nejsou v Česku ani ve střední Evropě používány. Téma je zaměřeno na analýzu jejich parametrů a následné posouzení jejich využitelnosti.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 17. Nové aplikace inovované impulzní ultrazvukové metody pro zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností silikátových staviv

  Zprovoznění a kalibrace moderního dvoukanálového impulsního ultrazvukového přístroje. Buzení ultrazvukovými sondami a vyhodnocování osciloskopem s možností kontroly procesu. Prověření vhodnosti jiných možností buzení, které umožňuje dvoukanálové zobrazení. Zpřesnění výsledků v problematických případech měření. Možnost zvětšení dosahu metody. Rozšíření aplikace metody oddělením měřicí základny od místa buzení.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 18. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 19. Odezva horninového masivu na ražbu podzemních děl

  Analýza vybraných faktorů na chování ražených podzemních konstrukcí. Pro studium vlivu vybraných faktorů bude využito matematického modelování.

  Školitel: Boštík Jiří, Ing., Ph.D.

 20. Odolnost zatěžovaných struktur konstrukčních vláknobetonů vůči účinku prostředí a chemickým látkám

  Náplní práce je analyzovat permeabilitní a difuzní vlastnosti vláknobetonů s vybranými typy a dávkami vláken. Testovány budou vzorky nezatížené i předem zatížené, s trhlinami od účinku zatížení ohybem. Hlavním výstupem bude návrh formulací a odhad trvanlivosti různých typů vláknobetonů převážně zatěžovaných s cílem dosažení vyšší trvanlivosti betonových konstrukcí.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 21. Optimalizace křivky zrnitosti simulačními metodami

  Problém skládání různě velikých zrn s maximální hustotou není analyticky řešitelný. Pro optimalizaci je žádoucí ověřit stochastickou simulaci.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 22. Optimalizace trajektorie vozidla

  Určení trajektorie vozidla v závislosti na geometrických parametrech křižovatek, okružních křižovatek, retardérů a jiných objektů. Algoritmizace průjezdu za hraničních podmínek a určení obalové křivky.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 23. Porušování a lom konstrukcí z pokročilých stavebních materiálů

  Adekvátní návrh vyžaduje predikci reálné konstrukční odezvy robustními výpočetními nástroji integrujícími vhodné modely porušení. Pro pokročilé stavební materiály jde o modely opřené o teorie nelineární lomové mechaniky s odpovídajícími parametry.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 24. Porušování vybraných stavebních kompozitů v blízkosti rozhraní plniva a matrice

  Stanovení vlivu mezifázové přechodové vrstvy (ITZ) mezi matricí a zrnem plniva na zhouževnaťovací mechanismy porušování pokročilých stavebních kompozitů. Budou studovány lomové procesy spojené s vychylováním/zachycováním trhliny a lomem plniva. Budou měřeny vlastnosti ITZ vybraného betonu a použity jako vstupní data pro numerické simulace. Zkoumán bude vliv geometrie a rozhraní matrice a plniva v kompozitech na iniciaci a propagaci jejich porušování.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 25. Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na statický modul pružnosti ztvrdlého konstrukčního betonu

  Práce se zabývá studiem vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu. V rámci doktorské práce bude provedena řada laboratorních analýz za účelem popisu změny hodnoty statického modulu pružnosti ztvrdlého konstrukčního betonu v tlaku při vícenásobném cyklickém zatěžování v pružné i plastické oblasti deformačního diagramu.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 26. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti ocelových konstrukcí

  Spolehlivost nosných ocelových konstrukcí bude studována s použitím stochastických výpočtových modelů zaměřených na citlivostní, statistickou a pravděpodobnostní analýzu. Stochastické modely budou vytvářeny se znalostmi numerických simulačních metod a nelineárních modelů MKP, včetně znalostí stavební mechaniky, teorie pružnosti a plasticity a dalších souvisejících oborů nezbytných pro stochastické modelování na počítači.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 27. Stanovení mechanických vlastností zemin na základě zkoušek in situ

  Pro stanovení mechanických vlastností zemin se kromě laboratorních zkoušek využívají penetrační zkoušky in-situ. Pro dané typy zemin jsou stanoveny řadou autorů korelační vztahy. Tyto vztahy jsou ne vždy přenositelné na jiné území, neboť přítomné zeminy jsou vázány na vznik za odlišných přírodních podmínek. Předmětem práce je analyzovat tyto vztahy a provést jejich korekci pro zeminy v České republice.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.

 28. Stochastická lomová mechanika

  Velmi obecné téma zahrnující jak analytickou tak výpočtovou mechaniku materiálů a konstrukcí, ve kterých se rozvíjí poškození ve smyslu lomové mechaniky a které jsou výrazně ovlivněny nebo řízeny náhodnou (prostorovou) fluktuací materiálových parametrů.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 29. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně aplikace metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 30. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 31. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 32. Únavové posouzení ocelových mostů s pomocí lineární lomové mechaniky

  Obecným cílem je přispět k pochopení a kvantifikaci časově závislé analýzy pravděpodobnosti selhání prvků nosných ocelových konstrukcí, zejména ocelových mostů. Budou vyvinuty teoreticky podložené numerické nástroje pro simulaci chování prvků konstrukcí, které jsou náchylné ke vzniku únavové poruchy. Budou studovány efektivní stochastické přístupy umožňující analyzovat vlivy náhodných parametrů na modelové odezvy ocelových konstrukcí v čase.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 33. Vliv vlastností kameniv na životnost betonových konstrukcí dopravních staveb

  Práce rozvíjí problematiku publikovanou v ČR např. v časopise Beton TKS, 6/2013 s názvem Navrhování zaměřené na životnost: implementace zásad a normy ČSN ISO 13823 Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 34. Význam překonsolidace jemnozrnných zemin na svahové deformace

  Průběh smykové pevnosti zeminy je odvislý od stavu, ve kterém se zemina nachází a od podmínek, které během smykání nastanou. Jedním ze stavů je překonsolidovaný stav. U tohoto typu zeminy dochází po dosažení vrcholové smykové pevnosti k povrcholovému poklesu. Předmětem práce je analyzovat chování svahové deformace svahů v překonsolidovaných zeminách.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO01Doktorský seminář I (KDS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DI61Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8VolitelnýzkP - 394198ano
DF61Interakce konstrukce a zeminycs8VolitelnýzkP - 394198ano
DM61Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8VolitelnýzkP - 394198ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394198ano
DN61Teorie drážního svrškucs8VolitelnýzkP - 394198ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394198ano
DD62Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8VolitelnýzkP - 394198ano
DD61Stavební mechanikacs8VolitelnýzkP - 394200ano
DM62Teorie dopravních stavebcs8VolitelnýzkP - 394200ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394202ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394202ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394202ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO02Doktorský seminář II (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394199ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394199ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394199ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394199ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394199ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394199ano
DL62Modelování konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394201ano
ZF52Podzemní stavitelstvícs8VolitelnýzkP - 394201ano
DI62Radiační metody ve stavebnictvícs8VolitelnýzkP - 394201ano
DD63Stavební dynamikacs8VolitelnýzkP - 394201ano
DN62Teorie drážního spodkucs8VolitelnýzkP - 394201ano
DO62Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394201ano
DM63Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8VolitelnýzkP - 394201ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DO03Doktorský seminář III (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO04Doktorský seminář IV (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO05Doktorský seminář V (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO06Doktorský seminář VI (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO07Doktorský seminář VII (KDS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4198 0 DI61, DF61, DM61, DL61, DN61, DO61, DD62
4199 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4200 0 DD61, DM62
4201 0 DL62, ZF52, DI62, DD63, DN62, DO62, DM63
4202 0 DA58, DA61, DA62
4851 0