Detail předmětu

Právní nauka

FEKT-TPNAAk. rok: 2015/2016

Pojem, struktura a systém práva, základní právní terminologie, prameny práva, metody pro práci s právem, právní vztahy, právní odpovědnost, principy fungování právního státu.

Zajišťuje ústav

Právnická fakulta (PF MU)

Výsledky učení předmětu

Student po úspěšném absolvování předmětu : rozumí základním právním pojmům, institutům a principům interpretuje právní předpisy analyzuje právní řád a jeho funkce kategorizuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů využívá obecnou právní terminologii ovládá základy právního myšlení a práci s právními texty.

Prerekvizity

Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia za pomoci učebnic.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je ukončen písemnou zkouškou složenou z testových a otevřených otázek. K úspěšnému složení zkoušky je třeba získat alespoň 60% bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova:
1. Pojem a systém práva
2. Prameny práva.
3. Právní norma, pojem, struktura a prvky.
4. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti.
5. Interpretace práva.
6. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu.
7. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu.
8. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. A
9. Aplikace práva.
10. Právní odpovědnost.
11. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva.
12. Stěžejní metodologické přístupy k právu.
13. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy právní terminologie, se strukturou a fungováním systému práva a se základními metodami používanými v dominantních oborech soukromého a veřejného práva. Kurs je úvodní průpravou ke studiu dalších právnických kursů v tomto studijním oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-T bakalářský

    obor T-IBP , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

eLearning