Detail předmětu

Výroba, rozvod a užití elektrické energie

FSI-FVEAk. rok: 2007/2008

Předmět Výroba, rozvod a užití elektrické energie má studenty seznámit se základy elektroenergetiky, aby je mohli využívat při své strojírenské praxi.
Výroba el. energie v tepelných, jaderných a vodních elektrárnách. Synchronní generátor (náhradní schéma, fázorový diagram). Proudováa napěťová rovnice generátoru. Samostatně pracující generátor. Paralelní práce synchronního generátoru se sítí, přifázování generátoru na síť. Budící systémy generátorů. Asynchronní motor provozovaný jako generátor. Přenos elektrické energie vedeními vvn a vn, elektrické stanice. Průmyslové instalace, elektrický rozvod v obytných a veřejných budovách. Dimenzování vodičů, jištění vodičů a kabelů, kompenzace účiníku. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. Elektrické teplo a vytápění.

Výsledky učení předmětu

Předmět Výroba rozvod a užití elektrické energie umožňuje studentům získat základní znalosti o možných způsobech výroby elektrické energie a jejím transportu do míst spotřeby. Seznámí se s konstrukcí synchronního generátoru a jeho provozními stavy z pohledu zatěžování. Studenti se naučí a prakticky provedou přifázování synchronního generátoru k elektrické síti.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů elektrotechniky na úrovni střední školy a absolvování alespoň základního kurzu elektrotechniky v rámci bakalářského studia. Důraz je kladen na základní znalosti z oblasti elektrických strojů.

Doporučená nebo povinná literatura

1. Reiss, L. - Malý, K. - Pavlíček, Z. : Teoretická elektroenergetika I ( The Theoretical Electrical Power Engineering I ),ALFA Bratislava 1971.
Špaček, B.: Elektrická zařízení tepelných centrál ( The Electrical Installations of Heat Exchangers ). Skripta. VUT Brno 1988.
Reiss, L. - Malý, K. - Pavlíček, Z.: Teoretická elektroenergetika II (The Theoretical Electrical Power Engineering II ) .ALFA Bratislava 1971.
Špaček, B.: Elektrotechnika v energetice ( The Electrical Power Engineering in Power Engineering ).Skripta. VUT Brno 1987.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Náplní předmětu jsou pouze přednášky. Výsledná klasifikace je určena bodovým hodnocením dle Studijního a zkušebního řádu VUT. Body získávají studenty ve dvou okruzích: 1. Písemný test z přednášené látky: 0-20 bodů. 2. Kvalita samostatné domácí práce: 0-80 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Výroba rozvod a užití el. energie je seznámit studenty se základy elektroenergetiky, které patří v současné době mezi základní znalosti technických pracovníků v energetice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Náplní předmětu jsou pouze přednášky. Zameškaná výuka se proto nenahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B2341-3 bakalářský

    obor B2323-00 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Elektrizační soustava, typy el. sítí, elektrické parametry vedení.
Výroba a spotřeba el. energie v ČR. Denní diagram zatížení a jeho základní ukazatelé.
Teorie synchronních strojů, alternátory, budící systémy alternátorů, přístrojové vzbavení alternátorů.
Teorie synchronních strojů, alternátory, budící systémy alternátorů, přístrojové vzbavení alternátorů.
Rozdělení elektrických stanic a jejich základní vybavení.
Dimenzování vodičů.
Jištění vodičů a kabelů proti nadproudům.
Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí.
Průmyslové instalace, el. rozvody v obytných a veřejných budovách.
Průmyslové instalace, el. rozvody v obytných a veřejných budovách.
Paralelní chod synchr. alternátoru se sítí - fázování.
Elektrické pohony. Blokové schéma el. pohonu, zatěžovací charakteristiky.
Zdroje el. tepla, způsoby el. topení, el. pece, el. svařování.

eLearning