Detail předmětu

Sociálně psychologické kompetence manažera

FP-SPKMAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na získání základních teoretických znalostí ze sociálně-psychologické oblasti především s ohledem na využití těchto poznatků v manažerské práci. Kurz poskytuje také prostor pro osobní zkušenost, rozvoj sebepoznání a nácvik základních sociální, psychologických a komunikačních dovedností aplikovatelných v práci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurz poskytuje studentkám a studentům relevantní psychologické znalosti a rozvíjí schopnosti a dovednosti týkající se sociální způsobilosti a kompetence manažera. Absolvování tohoto kurzu rozvíjí vědomosti a dovednosti především v následujících oblastech: osobnost manažera, Schopnosti, znalosti, dovednosti, zkušenosti, motivy a potřeby, postoje, hodnoty, zvláštní dimenze osobnosti. Kompetence manažera. Interpersonální, informační, rozhodovací, organizační, motivační.

Prerekvizity

nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

Šuleř, O. 2002. Zvládáte své manažerské role? Brno: Computer Press.
BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. 2006. Management. Brno : Computer Press. ISBN 80-251-0396-X. (kapitola 3)
MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerské psychologie. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 380 s. ISBN 978-802-4713-496 (Kapitoly: 5, 7, 9)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednášce není povinná. Pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou následující podmínky:
1) Aktivní účast na cvičeních (max. 2 absence)
2) Zpracování seminární práce
- titulní strana + 5 - 10 stran textu.
- teoretická východiska (1/3 práce), zpracování článku (2/3 práce).
- zpracování článku z odborné databáze elektronických zdrojů (https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz). Můžete kombinovat i více zdrojů dohromady.
- článek musí být vědecká studie (obsahovat výzkum) uveřejněná v impaktovaném časopise v angličtině.
- zpracovaná seminární práce není přeloženou kopií článku!
- formální náležitosti musí být v souladu se směrnici děkana č. 2/2013.
- je nutné uvést na konci práce seznam použitých zdrojů, ze kterých čerpáte (viz. citacepro.com / http://citace.lib.vutbr.cz/slozka) dle ISO 690. Seminární práci je nutno odevzdat cvičícímu maximálně 2 dny (48 prac. hodin) před cvičením, kde prezentují prostřednictvím e-learningu.
3) Prezentace na téma zvolené na cvičení v daném termínu PPT na 8-10 min, struktura prezentace bude následující:
- představíte sebe a své téma
- úvodem řeknete, o čem budete mluvit
- prezentujete teoretická východiska Vašeho tématu
- prezentujete rozbor článku
- nejdříve musí zaznít název článku, jména autorů, rok a místo vydání, z jaké databáze jste čerpaly, z jakého časopisu a jaký má IF
- dále se věnujete metodologii výzkumu, musí zaznít počet respondentů, výzkumná metoda a výsledky uskutečněného výzkumu
- závěrem Vaší prezentace v krátkosti shrnete o čem bylo hovořeno a zmíníte Váš vlastní názor

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do kurzu. Východiska a koncepce předmětu, základní témata a jejich návaznosti, přehled studijní literatury základní a doporučené, stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu, přehled základní terminologie.

2. Osobnost manažera. Schopnosti, znalosti, dovednosti, zkušenosti, motivy a potřeby. Postoje, hodnoty, zvláštní dimenze osobnosti. Kompetence manažera. Interpersonální, informační, rozhodovací, organizační, motivační.

3. Interpersonální kompetence manažera. Styly vedení lidí, týmová práce, komunikační techniky, řešení konfliktů, vyjednávání.

4. Informační kompetence manažera. Komunikační styly, verbální komunikace, neverbální komunikace, efektivní komunikace, zpětná vazba, vedení porad, prezentační dovednosti.

5. Rozhodovací kompetence manažera. Analytické techniky, kreativní techniky, brainstorming, Think Tank, typy manažerských rozhodnutí, proces rozhodování, styly rozhodování, řešení problémů.

6. Organizační a motivační role. Organizační cíle, pravidlo SMART, plánování, zásady efektivního plánování, kontrolování, řízení změn, Hierarchie potřeb, motivace, hodnocení výkonu, hodnotící rozhovor, delegování, koučing, mentoring.

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování zadaných úkolu. Studenti budou analyzovat a diskutovat případové studie vybraných firem, které se vztahují k odpřednášeným tématům:
1. Podnik jako sociální systém.
2. Osobnost manažera.
3. Interpersonální kompetence manažera.
4. Informační kompetence manažera.
5. Rozhodovací kompetence manažera.
6. Organizační a motivační role manažera.

Cíl

Cílem kurzu je získat přehled o základních teoretických a aplikačních poznatcích v oblasti sociálních, psychologických a komunikačních dovednostech manažerů a vedoucích pracovníků. Důraz je kladen především na sociálně psychologické souvislosti práce s lidmi v organizaci s ohledem na některé její významná a aktuální specifika. Kurz se zaměřuje na sociální dovednosti a rozvíjí jejich aplikaci v konkrétních interpersonálních situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast v seminářích.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor