Detail předmětu

Účetnictví

FP-PU_1Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

Kovanicová,D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha, BOVA POLYGON 2006. ISBN 80-7273-095-9. (CS)
Ryneš, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2015. 15.vyd., ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-924-3. (CS)
Kovanicová,D. a kol.: Finanční účetnictví - světový koncept. Praha, BOVA POLYGON 2005.ISBN 80-7273-1239-7. (CS)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (CS)
Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (CS)
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 17. akt. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-7554-061-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Zápočtová písemná práce (na konci semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů a utváření výsledku hospodaření.
1. Charakteristika podvojného UCE, právní úprava vedení UCE v ČR, výstupy z UCE.
2. Rozvaha, rozvahové změny.
3. Výkaz zisku a ztráty, vznik VH.
4. Zásady vedení UCE, metodické nástroje.
5. Finanční účty (charakteristika, oseňování a účtování peněz, krátkodobých úvěrů a krátkodobých CP)
6. Oběžná aktiva – zásoby (charakteristika, oceňování, účtování).
7. Zúčtovací vztahy - pohledávky (zejména pohledávky z obchodních vztahů)
8. Zúčtovací vztahy - závazky (zejména z obchodních vztahů, za zaměstnanci za společníky)
9. Dlouhodobý majetek (pořízení, odpisování, vyřazení)
10. Vlastní kapitál, dlouhodobé cizí zdroje (účtování o VH a dlouhodobých úvěrech).
11. Náklady a výnosy (provozní a finanční).
12. UCE uzávěrka a závěrka.
13. Audit UCE závěrky, povinnosti UJ zveřejnit závěrku.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor