Detail předmětu

Aplikovaná mineralogie a geochemie

FCH-MC_AMGAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je seznámení studentů se základy mineralogie, geochemie a petrografie. Student bude seznámen se základy struktury a morfologie minerálů a s mineralogickým systémem. Dále bude uveden do problematiky geochemie a petrografie magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin.

Výsledky učení předmětu

Základní znalost struktury a morfologie mierálů, orientace v mineralogickém systému, znalost základních pojmů geochemie a petrografie.

Prerekvizity

Základní znalosti z anorganické a fyzikální chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Klein, Cornelis - Hurlbut, Cornelius S. Manual of mineralogy: (after James D. Dana). 21st ed. New York: John Wiley & Sons, 1993. xii (CS)
Gregerová M., Fojt B., Vávra V. (2002) Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU, Brno, 2002, ISBN 80-7028-195-2. (CS)
Nesse W.D. (2000) Introduction to Mineralogy. Oxford University Press. Oxford, New York. (CS)
Slavík F., Novák J., Kokta J. Mineralogie, 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je ústní (30 minut příprava). Hodnotí se stupeň znalostí mineralogie, geochemie a petrografie a metod jejich studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Strukturní krystalografie I
3. Strukturní krystalografie II
4. Morfologická krystalografie
5. Fyzikální vlastnosti minerálů
6. Optické vlastnosti minerálů, mikroskopie horninotvorných minerálů
7. Systematická mineralogie I
8. Systematická mineralogie II
9. Systematická mineralogie III
10. Úvod do petrografie magmatických hornin
11. Úvod do petrografie sedimentárních hornin
12. Úvod do petrografie metamorfovaných hornin
13. Shrnutí a opakování

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet u studenta specializovaného na obor chemie materiálů chápaní struktury a morfologie minerálů. Dále získat přehled o základních termodynamických vztazích v mineralogii, petrologii, geochemii a orientovat se v problematice horninotvorných minerálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující

    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující

    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný