Detail předmětu

Environmentální toxikologie

FCH-BC_EKTEAk. rok: 2021/2022

Vymezení základní terminologie environmentální toxikologie, základní legislativa, historie Oboru. Přehled základních environmentálních toxikantů v prostředí, jejich osud a transport, faktory ovlivňující osud a transport v prostředí. Toxické účinky, ovlivňující faktory. Environmentální transformace toxických látek. Riziko a nebezpečnost toxických látek, hodnocení a řízení rizik. Stručný přehled environmentálních a toxických vlastností anorganické toxických látek (nekovové prvky, metaloidy (As, Se, Sn), těžké kovy (Hg, Pb, Cd, atd.), atd.), pevných částic a nanočástic, organických sloučenin (organofosfáty, karbamáty, polycyklické aromatické uhlovodíky, sloučeniny s dioxinovým účinkem, endokrynní disruptory, další skupiny persistentních látek).

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech
1. Student bude schopen aplikace pojmů v environmnetální toxikologii a v jiných chemických oborech (chemie životního prostředí, atd.).
2. Studenti získají znalosti v oblasti enviromnetálních toxických látek, jejich osudu v prostředí.
3. Studenti pochopí environmentální transformace látek v prostředí .
4. Studenti budou znát riziko a nebezpečnost toxických látek, hodnocení a řízení rizik
5. Studenti získají znalosti a poznatky toxického působení anorganických, organických perzistentních látek a pevných částic spolu s nanočásticemi v prostředí.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné chemie, anorganické a organické chemie, biologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležalová: Studijní opory.https://www.vutbr.cz/elearning/course/ (CS)
Ming-Ho Yu, Humio Tsunoda, Masashi Tsunoda , 2011, Environmental Toxicology: Biological and Health Effects of Pollutants, CRC Press (CS)
Richard B. Philp, 2017, Ecosystems and Human Health: Toxicology and Environmental Hazards, CRC Press. (CS)
Wayne G. , Ruth M. Sofield, Ming-Ho Yu , 2017, Introduction to Environmental Toxicology. CRC Press. (CS)
Wayne G. Landis, 2003, Introduction to Environmental Toxicology, Lewis Publishers, CRC Press Company. (CS)
Lorris G. Cockerham, Barbara S. Shane, 1993, Basic Environmental Toxicology, CRC Press (CS)
David A. Wright, Pamela Welbourn, 1998, Environmental Toxicology, Cambridge University Press (CS)
Vineet Kumar, Nandita Dasgupta, Shivendu Ranjan, 2018, Environmental Toxicity of Nanomaterials, CRC Press. (CS)
Donald Crosby, 1998, Environmental Toxicology and Chemistry (Topics in Environmental Chemistry), OUP USA (CS)
Ernest Hodgson, 2004, A Textbook of Modern Toxicology, 3rd Edition, Willey Interscience (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude ve formě ústní zkoušky v rozsahu přednášek a doporučené literatury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Principy, terminologie environmentální toxikologie, základní legislativa
2. Výskyt a typy toxických látek v životním prostředí, typy znečištění
3. Environmentální toxikanty – podle biologických, fyzikálně-chemických, strukturních vlastností
4. Osud a transport toxických látek v životním prostředí, faktory ovlivňující osud a transport toxických látek v prostředí
5. Toxické účinky, faktory ovlivňující toxický účinek
6. Příjem, distribuce, vylučování a metabolismus toxických látek. Biodostupnost , bioakumulace, biokoncentrace a bioobohacování toxických látek
7. Environmentální transformace látek v prostředí (chemická a biotická)
8. Riziko a nebezpečnost toxických látek, hodnocení a řízení rizik
9.,10. Anorganické toxické látky - nekovové prvky, metaloidy (As, Se, Sn), těžké kovy (Hg, Pb, Cd, atd.), přechodné prvky a ostatní prvky
11. Pevné částice a nanočástice
12.,13. Organické sloučeniny – organofosfáty, karbamáty, polycyklické aromatické uhlovodíky, sloučeniny s dioxinovým účinkem, endokrynní disruptory, další skupiny persistentních látek.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout a objasnit základní pojmy v environmentální toxikologii, objasnit výskyt environmentálních toxikantů, jejich osud a transport v prostředí. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s toxickými účinky vybraných zástupců environmentálních toxikantů, jejich transformace v prostředí. Současně budou studenti seznámeni s rizikem a nebezpečností toxických látek, hodnocení a řízení rizik a také s přehledem základních environmentálních toxikantů a jejich toxických a nebezpečných vlastností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Pro studenty kombinované formy jsou organizovány konzultace v rozsahu přednášek pro studenty denní formy studia. Konzultace jsou poskytovány i studentům denního studia na vyžádání.
Nedílnou součástí výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor